Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Doorreizen_of_verblijven_90_dagen_in_Belgie

 
Visumaanvraag voor een kort verblijf in België (Schengenvisum)

 

1. Wat is een Schengenvisum (C-visum)?
2.
Bent u onderworpen aan de visumverplichting voor een kort verblijf in België ?
3.
Aan welk consulaat moet u uw visumaanvraag richten?
4.
Welke documenten moeten worden overgelegd? 

5. De behandeling van de visumaanvraag
6.
De afgifte van het gevraagde visum
7.
De weigering om het gevraagde visum af te geven
8.
Zich informeren over de behandeling van een visumaanvraag
9.
De binnenkomst op het grondgebied en de inschrijving bij het gemeentebestuur
10.
De terugdrijving aan de grens
11.
 Enkele wettelijke referenties

1. Wat is een Schengenvisum (C-visum)?

Dit visum is de machtiging die door een Schengenstaat aan u wordt toegekend om op het grondgebied van de lidstaten te transiteren of erop te verblijven, voor een totale duur van niet meer dan 3 maanden, op een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op dit grondgebied.

Dit visum is ofwel eenvormig ( geldig voor het gehele Schengengrondgebied), ofwel territoriaal beperkt (geldig voor het grondgebied van een of meerdere Schengenstaten, maar niet voor het gehele Schengengrondgebied).

Het wordt, in de vorm van een sticker (visumvignet), door een consulaat of, uitzonderlijk, aan de grens, in uw reisdocument aangebracht.

2. Bent u onderworpen aan de visumverplichting voor een kort verblijf in België?

Raadpleeg de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen voor het overschrijden van de buitengrenzen van de Schengenstaten onderworpen zijn aan de visumverplichting, evenals de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen zijn vrijgesteld van deze verplichting (https://sif-gid.ibz.be)

Raadpleeg eveneens de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken (https://sif-gid.ibz.be)

Houd, in voorkomend geval, rekening met de bijzondere bepalingen waarvan de onderdanen van derde landen die een familielid zijn van een burger van de Europese Unie (Richtlijn 2004/38/EG) genieten en met de rechten die verleend worden aan de onderdanen van derde landen en hun familieleden, krachtens overeenkomsten die afgesloten werden tussen de staten van de Europese Unie en deze derde landen. 

3. Aan welk consulaat moet u uw visumaanvraag richten?

A. De Schengenstaat waarin u zult verblijven (enkele bestemming) is de Schengenstaat die bevoegd is voor het onderzoek van uw visumaanvraag. Indien uw reis verschillende bestemmingen omvat, wend u dan tot de Schengenstaat die uw hoofdbestemming vormt, in termen van duur of voorwerp van het verblijf. Indien deze hoofdbestemming niet kan worden bepaald, wend u dan tot de Schengenstaat via wiens buitengrens u het Schengengrondgebied zult betreden.

Indien deze Schengenstaat niet aanwezig is in het land waar u uw aanvraag indient, wend u dan tot de Schengenstaat die deze staat vertegenwoordigt.

B. Indien België uw enige bestemming of uw hoofdbestemming is, dient u uw aanvraag persoonlijk in bij de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegd Belgisch consulaat (« het consulaat ») in het land waar u wettelijk verblijft, en dit ten vroegste 3 maanden voor het begin van de voorziene reis.

Het is mogelijk dat u op voorhand een afspraak moet maken, ofwel rechtstreeks, ofwel via een call center. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden. In dit geval zullen bijkomende dienstverleningskosten geïnd worden.

AANBEVELING

Raadpleeg de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels voor de indiening van uw visumaanvraag.

Om meer te weten over de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is, klik hier: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land. Hij zal u meedelen of België in het land waar u verblijft vertegenwoordigd wordt door een andere Schengenstaat en of u uw visumaanvraag kunt indienen bij het consulaat van deze andere lidstaat.

Om meer te weten over de Schengenstaten die België vertegenwoordigen, klik hier: http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/

Indien u legaal verblijft in een land waar u gewoonlijk niet verblijft, kunt u zich uitzonderlijk wenden tot de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit rechtsgebied, maar u zult ook moeten kunnen verklaren waarom u daar uw aanvraag indient. In dit geval is de voorafgaande raadpleging van de Dienst Vreemdelingenzaken vereist.

AANBEVELING

Houd rekening met het feit dat het consulaat u voor een onderhoud kan uitnodigen of bijkomende documenten kan vragen. Let ook op de periode waarin u van plan bent om te reizen: tijdens bepaalde delen van het jaar is een verlenging van de termijn voor het bekomen van een afspraak en/of van de termijn voor de behandeling van de visumaanvraag onvermijdelijk.

In het kort : waak erover dat u uw visumaanvraag vroeg genoeg indient (maar ten vroegste 3 maanden vóór het begin van de voorziene reis), om teleurstellingen en onnodige kosten te vermijden.

4. Welke documenten moeten worden overgelegd?

A. Uw dossier moet een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een geldig reisdocument en een foto bevatten.

U moet de visumleges betalen en in sommige landen zal het consulaat uw biometrische gegevens afnemen.

Bij gebrek hieraan zal uw aanvraag onontvankelijk verklaard worden en niet onderzocht worden.

Indien u zich echter aan deze instructies gehouden heeft zal een stempel (Bijlage III van de communautaire visa code) die duidelijk maakt dat uw aanvraag ontvankelijk is aangebracht worden op uw reisdocument (behalve indien dit reisdocument een diplomatiek paspoort, een dienstpaspoort en/of een officieel paspoort is, of een speciaal paspoort). Deze stempel heeft geen juridische gevolgen.

B. U overlegt eveneens de volgende documenten :

a) het bewijs dat u over een adequate en geldige reisziektekostenverzekering beschikt ;

b) bewijsstukken die het doel van uw reis aantonen  

c) documenten die betrekking hebben op de huisvesting of die aantonen dat u over toereikende middelen beschikt om de huisvestingskosten te dekken;

d) documenten die aantonen dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt, zowel voor de duur van het beoogde verblijf als voor de terugkeer naar uw land van herkomst of van verblijf of voor de transit naar een derde land waar uw toelating gegarandeerd is, of dat u in staat bent om deze middelen op legale wijze te bekomen ;

e) inlichtingen die het mogelijk maken om uw wil om het grondgebied van de Schengenstaten vóór het verstrijken van het gevraagd visum te verlaten te beoordelen.

Indien u een visum voor meerdere binnenkomsten aanvraagt, moet u bovendien aantonen dat u frequent en/of regelmatig moet reizen, met name omwille van uw professionele of familiale situatie, en uw integriteit en uw betrouwbaarheid bewijzen, met name door middel van het wettelijk gebruik van vroeger afgegeven visa, uw economische situatie en uw wil om het grondgebied van de Schengenstaten vóór het verstrijken van het gevraagd visum te verlaten.

5. De behandeling van de visumaanvraag

De algemene regel is dat een beslissing genomen wordt binnen een periode van 15 dagen, te rekenen vanaf de datum op de stempel die in uw reisdocument aangebracht is en duidelijk maakt dat uw aanvraag ontvankelijk is. Deze termijn kan echter verlengd worden tot 30 dagen, en zelfs, in uitzonderlijke gevallen, 60 dagen, indien een grondiger onderzoek van uw aanvraag of aanvullende documenten noodzakelijk zijn. In dit geval wordt uw aanvraag naar de Dienst Vreemdelingenzaken, die de uiteindelijke beslissing zal nemen, gestuurd.

Een Schengenstaat kan van de andere Schengenstaten eisen dat ze hem raadplegen vooraleer een visum wordt afgegeven aan een onderdaan van bepaalde derde landen. De algemene regel is dat de geraadpleegde lidstaat binnen een termijn van 7 to 14 dagen een definitief antwoord geeft.

AANBEVELING

Waak erover dat u uw visumaanvraag vroeg genoeg indient (maar ten vroegste 3 maanden vóór het begin van de voorziene reis), om teleurstellingen en onnodige kosten te vermijden.

6. De afgifte van het gevraagde visum

De algemene regel is dat het afgegeven visum een eenvormig visum is (geldig voor het hele Schengengrondgebied – zie rubriek « GELDIG VOOR »). Zijn geldigheidsperiode (maximum 5 jaar – zie rubriek « VAN … TOT …) en de duur van het toegestane verblijf (maximum 90 dagen – zie rubriek DUUR VAN HET VERBLIJF … DAGEN) worden op basis van het onderzoek van de visumaanvraag vastgelegd.

In alle gevallen zult u enkel voor de duur van het toegestane verblijf via het Schengengrondgebied kunnen transiteren of erop kunnen verblijven (X dagen te gebruiken, in een of meerdere keren, in de loop van een periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van de eerste binnenkomst op het grondgebied van de Schengenstaten, met de datum waarop de geldigheid van uw visum verstrijkt als limitiedatum).

Bij wijze van uitzondering kan een Schengenstaat een territoriaal beperkt visum afgeven. Dit visum is enkel geldig voor het grondgebied van deze staat, tenzij een of meerdere andere Schengenstaten hun toestemming hebben gegeven om de territoriale geldigheid van dit visum tot hun grondgebied uit te breiden (zie rubriek « GELDIG VOOR »). 

7. De weigering om het gevraagde visum af te geven

Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen. Ze wordt door het consulaat aan de aanvrager betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

8. Zich informeren over de behandeling van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het bevoegde consulaat, en respecteer daarbij de praktische regels die op de website van dit consulaat vermeld worden (telefonisch contact of contact per e-mail, openingsuren, enz.).

Raadpleeg eerst de site www.dofi.fgov.be (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?), indien uw aanvraag voor een beslissing werd doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Door het kenmerk van uw visumaanvraag en de lokalisatie van het bevoegd consulaat in te voeren zult u informatie bekomen over de status van uw aanvraag.

Neem, indien dat nodig is, vervolgens telefonisch (+ 32 2 793 80 00) of per mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be) contact op met het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch het call center van de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat.

9. De binnenkomst op het grondgebied en de inschrijving bij het gemeentebestuur

U biedt zich binnen de 3 dagen na uw aankomst in België aan bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, behalve indien u verblijft in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op de reizigers (bv. een hotel).

Het gemeentebestuur overhandigt u een aankomstverklaring (bijlage 3). Dit document vermeldt de datum waarop u het Schengengrondgebied moet verlaten.

AANBEVELING

Wend u tot het gemeentebestuur voor alle aanvullende informatie over de praktische regels van deze procedure.

10. De terugdrijving aan de grens

Het feit dat u in het bezit bent van een C-visum betekent niet dat u over een recht op binnenkomst in België of op het Schengengrondgebied beschikt dat niet kan worden herroepen.

De met de controle aan de buitengrenzen belast overheden kunnen u met name de toegang weigeren indien u het voorwerp en de omstandigheden van het beoogde verblijf niet kunt bewijzen en/of indien u niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt (Luchtvaartpolitie http://www.polfed-fedpol.be/org/org_dga_lpa_nl.php)

11. Enkele wettelijke referenties

·  Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

·  Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

·  Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 (legt de lijst vast van de derde landen waarvan de onderdanen bij de overschrijding van de buitengrenzen van de Schengenstaten in het bezit moeten zijn van een visum)

·  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

·  Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen