Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gelijkwaardigheid_van_het_diploma

 
Gelijkwaardigheid van het diploma

 

De vereiste van de gelijkwaardigheid van het diploma of van het studiegetuigschrift/van het baccalaureaat is afhankelijk van de Gemeenschap die bevoegd is voor de instelling voor hoger onderwijs waarin u zich laat inschrijven.

1) De Vlaamse Gemeenschap

U dient uw dossier rechtstreeks in bij de door u gekozen universiteit of hogeschool, die op basis van het diploma dat op het einde van de middelbare studies bekomen werd zal beslissen om u al dan niet in te schrijven. 

Bijgevolg volstaat het bewijs van inschrijving dat opgesteld wordt door de gekozen instelling voor hoger onderwijs.

2) De Franse Gemeenschap

Elke student die zich inschrijft voor de eerste cyclus van de hogere studies moet in het bezit zijn van een gelijkwaardigheid van het diploma/van het baccalaureaat dat toegang geeft tot deze studies.

De gelijkwaardigheid kan volledig zijn (toegang tot het volledig hoger onderwijs dat in de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt), gedeeltelijk (toegang tot het in de Franse Gemeenschap georganiseerd hoger onderwijs is beperkt tot bepaalde disciplines/richtingen) of onbevredigend (toegang geweigerd tot het hoger onderwijs dat in de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt).

Bijgevolg overlegt u een van de twee volgende documenten:

a) een attest van inoverwegingneming van uw aanvraag tot gelijkwaardigheid, opgesteld door de Franse Gemeenschap. Dit impliceert dat een volledig dossier voor de aanvraag tot gelijkwaardigheid moet worden ingediend tussen 15 november en 15 juli van het academisch jaar dat voorafgaat aan de inschrijving voor het hoger onderwijs;

b) de beslissing tot gelijkwaardigheid of een brief van gelijkwaardigheid, afgegeven door de Franse Gemeenschap, anders gezegd de uiteindelijke beslissing inzake de gelijkwaardigheid.

Indien u een beslissing van onbevredigende gelijkwaardigheid ontvangen heeft, kunt u deelnemen aan het toelatingsexamen voor de hogere studies van de eerste cyclus. Dit examen wordt twee keer per jaar georganiseerd door de universiteiten en de hogescholen van de Franse Gemeenschap. Indien men geslaagd is voor dit examen bekomt men toegang tot het volledig hoger onderwijs dat door de Franse Gemeenschap georganiseerd wordt. In dit geval overlegt u eveneens :

c) een bewijs van toelating

Indien u een beslissing tot gedeeltelijke gelijkwaardigheid ontvangen heeft, kan de keuze van de disciplines/van de richtingen uitgebreid worden, indien men een diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (D.A.E.S.S.), na een eenmalige proef, bekomt. In dit geval overlegt u eveneens :

d)  een bewijs van toelating tot het hoger onderwijs

e) de beslissing van gedeeltelijke gelijkwaardigheid

f) een kopie van het diploma of van het baccalaureaat