Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Gezinshereniging

 

Covid-19: Implicaties op de administratieve procedures

De visumaanvragen met het oog op gezinshereniging kunnen opnieuw worden ingediend en de visa kunnen bij een positieve beslissing opnieuw worden afgegeven, maar geleidelijk en voor zover het mogelijk is.

De absolute voorwaarde voor deze hervatting is dat de outsourcingspartner waarmee de ambassade of het consulaat desgevallend samenwerkt (VFS Global of TLS Contact) weer operationeel is. 

Alvorens een aanvraag gezinshereniging in te dienen of een toegekend visum op te halen, dient u de betreffende ambassade of outsourcingspartner te contacteren met het oog op een afspraak.

Door de inperkingsmaatregelen die wereldwijd werden genomen om de verspreiding van het virus te bestrijden konden er gedurende verschillende weken geen visumaanvragen worden ingediend.   

Aangezien de gezinshereniging is verbonden aan voorwaarden (bv. een leeftijdsvoorwaarde), zou een familielid zijn/haar recht op gezinshereniging kunnen verliezen, of aan strengere voorwaarden moeten voldoen, omdat hij/zij zijn/haar aanvraag niet kon indienen op een ogenblik waarop hij/zij nog steeds een recht op gezinshereniging had, of moest voldoen aan minder strenge voorwaarden.

Deze mededeling heeft tot doel de personen die betrokken zijn bij een gezinsherenigingsprocedure en diegenen die tijdelijk geen procedure kunnen opstarten gerust te stellen.

De Dienst Vreemdelingenzaken zal rekening houden met de maatregelen die door de staten in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het virus genomen worden en de omstandigheden waarin de situatie opnieuw normaal zal worden. Deze factoren zullen beschouwd worden als uitzonderlijke omstandigheden die de indiening van de aanvraag verhinderd hebben op een moment waarop een gezinslid een recht op gezinshereniging had of aan minder strenge voorwaarden moest voldoen.

Er zal echter niet onbeperkt rekening worden gehouden met deze factoren.

Indien de leeftijdsvoorwaarde al niet meer vervuld was vooraleer de COVID-19-maatregelen van kracht werden zullen deze maatregelen de laattijdige indiening van de aanvraag niet kunnen rechtvaardigen. Deze beperking is ook van toepassing op het gezinslid dat zijn aanvraag niet had ingediend binnen een termijn die hem in staat stelde om van minder strenge voorwaarden te genieten. Anderzijds zal het gezinslid moeten bewijzen dat hij alle noodzakelijke maatregelen genomen heeft om zijn aanvraag in te dienen zodra dit opnieuw mogelijk zal zijn.

Ten slotte zal er ook rekening worden gehouden met de eventuele impact van de gezondheidscrisis op de situatie van de gezinshereniger. Voor een gezinshereniger die tijdelijk werkloos is, kan het tijdelijk moeilijk zijn om te bewijzen dat hij over stabiele, regelmatige en voldoende inkomsten, huisvesting of een verzekering beschikt.

------------------

DNA groepen zullen naar een later te bepalen datum verzet worden
Om het risico op besmetting (COVID 19) te beperken zullen de DNA groepen verplaatst worden naar een later te bepalen tijdstip. Er zal een nieuwe uitnodiging worden verstuurd (Lees meer...)