Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Afleggen_van_een_verklaring_van_wettelijke_samenwoning

 
Afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning

2018-01-08

U komt een verklaring afleggen van wettelijke samenwoning met: 

·         een onderdaan van een derde land die onbeperkt in België verblijft (kaart B, C, D, F of F+) 

·         een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (kaart A of H) 

·         een burger van de Unie 

·         een Belg

 

/!\ Het visum wordt niet afgegeven indien het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning de samenwoning beoogt tussen een bloedverwant in opgaande lijn en een bloedverwant in neergaande lijn en een aanverwant in dezelfde lijn, tussen een broer en een zuster, tussen een oom en een nicht of neef, of tussen een tante en een nicht of neef. Het visum wordt ook niet afgegeven indien de ambtenaar van de burgerlijke stand al geweigerd heeft een huwelijk te voltrekken waarbij een van de partners was betrokken.

 

Een visum met het oog op huwelijk of wettelijke samenwoning betreft steeds een Schengenvisum (visum C). Bijgevolg is de gemeenschappelijke visumcode (verordening 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad) van toepassing. Deze visumcode bepaalt dat de aanvrager zijn intentie moet aantonen om, vóór het verstrijken van de geldigheid van het visum, de Schengenzone opnieuw te verlaten. De grensautoriteiten van de Schengenlanden kunnen bij de binnenkomst op het grondgebied dan ook eisen dat deze intentie concreet aangetoond wordt. Om eventuele problemen aan de grens te vermijden, raadt de Dienst Vreemdelingenzaken bijgevolg aan om steeds in het bezit te zijn van een heen- en terugticket. De voorlegging van een heen- en terugticket wordt echter niet gevraagd bij het indienen van de visumaanvraag en is evenmin een voorwaarde voor de afgifte van het visum.

Wie vanwege zijn nationaliteit vrijgesteld is van een Schengenvisum (visum C) en in België wenst een verklaring van wettelijke samenwoning wenst af te sluiten, dient zonder visum naar België te komen (conform de algemene inreisvoorwaarden) en zich rechtstreeks tot de gemeente te wenden (aankomstverklaring).