Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Beroep instellen tegen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken

 

Indien deze beslissing tot weigering van een visum door België werd genomen kunt u de schorsing en/of de nietigverklaring ervan aanvragen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (www.rvv-cce.be/nl) krachtens de artikelen 39/82 en 39/2, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Het beroep moet binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing worden ingediend (artikel 39/57) en voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 39/78 van de wet en artikel 32 van de procedureregeling van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Het beroep wordt ingediend bij aangetekende brief aan de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Gaucheretstraat 92-94, 1030 Brussel.

Behoudens bij toepassing van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980, heeft de indiening van een beroep tot nietigverklaring en een vordering tot schorsing niet tot gevolg dat de uitvoering van deze maatregel wordt geschorst.