Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_behandeltermijn_voor_een_visumaanvraag_gezinshereniging

 
De behandeltermijn voor een visumaanvraag gezinshereniging

Update: 2016-07-11

  

 

 

Nieuw

Vandaag 08.07.2016 gaat de termijn voor het behandelen van de visum- en verblijfsaanvragen van 6 naar 9 maanden. Deze bepaling is van toepassing op de aanvragen ingediend vanaf 08.07.2016 en op de aanvragen die voor 08.07.2016 zijn ingediend en waarvan de behandeling nog altijd aan de gang is.

Zie de wet van 17.05.2016 (Belgisch Staatsblad van 28.06.2016).

 

(a)   Uw dossier is volledig

U krijgt van de ambassade / het consulaat een attest van indiening, dat wil zeggen een document dat de indiening van uw aanvraag bewijst (bijlage 15quinquies – KB 08.10.1981). Over het algemeen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing binnen een termijn van 9 maanden vanaf de datum die is aangegeven op het attest van indiening. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn twee keer met een periode van 3 maanden verlengen, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 15 maanden vanaf de datum die op het attest van indiening is aangegeven (9 maanden + 3 maanden + 3 maanden).

De termijn van 9 maanden wordt tot 4 maanden beperkt wanneer de gezinshereniger een D-kaart (langdurig ingezetene) of een H-kaart (Europese blauwe kaart) heeft. Als het dossier ingewikkeld is, kan de Dienst Vreemdelingenzaken deze termijn één keer verlengen met een periode van 3 maanden, zodat de beslissing dan wordt genomen binnen een termijn van maximum 7 maanden vanaf de datum die op het attest van indiening is aangegeven (4 maanden + 3 maanden).

In beide gevallen geldt dat wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen de wettelijke termijn (9 maanden of 4 maanden), hij de afgifte van het visum moet toestaan.

 

(b)   Uw dossier is niet volledig

U krijgt van de ambassade / het consulaat geen attest van indiening van uw aanvraag en de Dienst Vreemdelingenzaken is niet verplicht binnen een bepaalde termijn een beslissing te nemen.

Goede praktijk:

Als uw dossier niet volledig is, is het beter het indienen van uw aanvraag uit te stellen, om verplaatsingen en onnodige kosten te vermijden en te vermijden dat uw dossier met een negatief advies naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. Als u toch een onvolledig dossier wenst in te dienen, leg dan ten minste schriftelijk uit waarom u geen volledig dossier kunt indienen.

 

Over het algemeen neemt de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing binnen een termijn van 6 maanden vanaf de datum van de daadwerkelijke indiening van uw aanvraag. Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen deze termijn, moet hij de afgifte van het visum toestaan.

 

Lees meer hier (richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden).