Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
De documenten die in het kader van een gezinshereniging moeten worden voorgelegd

18/10/2017

Goede praktijk:

Elke wijziging in de persoonlijke situatie van de gezinshereniger of de aanvrager die optreedt na de indiening van de visumaanvraag moet onmiddellijk aan de Dienst Vreemdelingenzaken (gh.visa@ibz.fgov.be) worden meegedeeld zodat hij daarmee rekening houdt bij het onderzoek van de aanvraag.

 

Selecteer uw situatie en u krijgt informatie over de documenten die u moet voorleggen als u naar België wenst te komen in het kader van een gezinshereniging.

 

 1. U bent de echtgenoot of U bent met de gezinshereniger verbonden door een partnerschap dat als gelijkwaardig aan het huwelijk in België wordt beschouwd (partnerschap geregistreerd in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden).

- van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
- van een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)
- van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)
- van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980) 

2. U bent de wettelijk geregistreerde partner (in België: de verklaring van wettelijke samenwoning):

- van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
- van een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)
- van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)
- van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980) 

3. U bent het kind :

- van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur in België verblijft (artikel 10, wet 15-12-1980)
- van een onderdaan van een derde land die tijdelijk in België verblijft (artikel 10bis, wet 15-12-1980)

4. U bent de bloedverwant in neergaande lijn:

- van een burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)
- van een Belg (artikel 40ter, wet 15-12-1980) 

5. U bent ouder dan 18 jaar, ongehuwd en het gehandicapt kind:

- van een onderdaan van een derde land die voor een onbeperkte duur (artikel 10, wet 15-12-1980) of tijdelijk (artikel 10bis, wet 15-12-1980) in België verblijft 

6. U bent de vader of de moeder (een bloedverwant in opgaande lijn):

- van een minderjarig Belgisch kind (artikel 40ter, wet 15-12-1980)
- van een minderjarige burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980)


7. U bent de bloedverwant in opgaande lijn van een meerderjarige burger van de Unie (artikel 40bis, wet 15-12-1980).

 

8. U bent een ver lid van de familie van een burger van de Unie (feitelijke partner, persoon ten laste) (artikel 47/1, wet15-12-1980).


9. U behoort tot de familie van een onderdaan van een derde land aan wie België de status van vluchteling (artikel 10, wet 15-12-1980) of de subsidiaire bescherming (artikel 10bis, wet 15-12-1980) heeft verleend. 

10. U maakt deel uit van de familie van een onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Lees de informatie die aan de familie van een burger van de Unie wordt gegeven.