Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De_visumleges_handling_fee

 
Visum D - De visumleges (handling fee)

31/05/2018

 

Bedrag

 
De visumleges voor de visumaanvraag bedraagt €180.
 

Kosteloosheid

                                            
Algemeen gesproken wordt de kosteloosheid bepaald door art. 43 van het Consulair Wetboek van 21 december 2013, dat voorziet dat:
 
Kosteloosheid wordt van rechtswege verleend in geval van bewezen onvermogen.
 
Voor de door een vreemdeling overgelegde akten, wordt kosteloosheid wegens onvermogen slechts verleend indien bedoelde akten door de autoriteiten van zijn land kosteloos werden afgegeven of gelegaliseerd.
 
Kosteloosheid wordt eveneens van rechtswege verleend:
 
  1. voor akten en documenten aangevraagd met het oog op het openbaar of administratief belang ;
  2. voor akten aangevraagd door officiële agenten van buitenlandse mogendheden in hun officiële hoedanigheid, voor hun persoonlijk gebruik of voor dat van hun gevolg, zulks onder voorbehoud van wederkerigheid ; 
  3. voor akten en documenten die betrekking hebben op sociale zekerheid, in het bijzonder op pensioenen ;
  4. voor visa, geldig voor één of meerdere reizen, aangebracht in het paspoort van vreemdelingen die niet de nationaliteit van één der lidstaten van de Europese Unie bezitten, wanneer het gaat om de echtgeno(o)t(e) of de kinderen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben van een onderdaan van een der genoemde lidstaten, of enig ander familielid van diezelfde onderdaan of van zijn echtgeno(o)t(e), dat te hunnen laste is of in het land van herkomst bij hem (of haar) inwoont.

Andere gevallen van kosteloosheid

  1. Onderdanen van Marokko, Israël, Turkije, Japan en San Marino die een MVV (machtiging tot voorlopig verblijf) aanvragen betalen geen handling fee. Visumaanvragen voor gezinshereniging ingediend door onderdanen van een deze landen zijn daarentegen wel betalend (behalve indien ze onder artikel 43, 4° van het consulair wetboek vallen) ;
  2. De beursstudenten van de Belgische Staat, Belgische besturen in brede zin (bijv. DGD, Samenwerking, Gemeenschappen en Gewesten), internationale instanties (bijv. beursstudenten van een programma van de Unie) en Belgische universiteiten.