Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Familieleden van een burger van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Bewijsstukken

(Bijwerking 2015/10/15)

Deze informatie is ook bedoeld voor familieleden van een onderdaan van de Europese Economische Ruimte en familieleden van een Belg die naar België terugkeert na meer dan 3 maanden legaal in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven.


Een familielid van een burger van de Unie die een inreisvisum (visum type C) aanvraagt met verwijzing naar richtlijn 2004/38/EG legt de volgende bewijsstukken voor:

> een kopie van de identiteitskaart of van het paspoort van de burger van de Unie,

> het bewijs dat de burger van de Unie naar België reist, of
> het bewijs dat de burger van de Unie al in België verblijft, of
> het bewijs dat de burger van de Unie een Belg is die naar België terugkeert na meer dan 3 maanden legaal in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven,

> het bewijs dat hij reist met, of zich voegt bij, deze burger van de Unie, en

> het bewijs dat hij een familielid van een burger van de Unie is.

 

De naaste familieleden zijn opgesomd in artikel 40bis van de wet van 15/12/1980:

- de echtgenoot;
- de vreemdeling met wie de burger van de Unie verbonden is door een geregistreerd partnerschap dat als gelijkwaardig aan een huwelijk in België wordt beschouwd;
- de partner met wie de burger van de Unie verbonden is door een overeenkomstig een wet geregistreerd partnerschap;
- de bloedverwanten in neergaande lijn van de burger van de Unie en de bloedverwanten in neergaande lijn van zijn echtgenoot of partner, die jonger dan 21 jaar of te hunnen laste zijn, mits de burger van de Unie, zijn echtgenoot of zijn partner het recht van bewaring heeft en, bij gedeelde bewaring, op voorwaarde dat de andere houder van het recht van bewaring zijn toestemming heeft gegeven;
- de bloedverwanten in opgaande lijn van de burger van de Unie en de bloedverwanten in opgaande lijn van zijn echtgenoot of partner, die te hunnen laste zijn;
- de vader en de moeder van een minderjarige burger van de Unie, mits deze minderjarige te hunnen laste is en zij daadwerkelijk over het recht van bewaring beschikken.

 

De verre familieleden zijn opgesomd in artikel 47/1 van de wet van 15/12/1980:

- de partner met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft (feitelijk partnerschap);
- de familieleden die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij het gezin van de burger van de Unie;
- de familieleden die wegens ernstige gezondheidsproblemen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven. 

 

De familieband kan worden aangetoond door voorlegging van:

- het bewijs van het huwelijk;
- het bewijs van het partnerschap dat als gelijkwaardig aan het huwelijk in België wordt beschouwd;
- het bewijs van het wettelijk geregistreerd partnerschap;
- het bewijs van het bestaan en het duurzaam karakter van de relatie (feitelijk partnerschap);
- het bewijs van de afstamming (voor een bloedverwant in neergaande of opgaande lijn van de burger van de Unie, van zijn echtgenoot, of van zijn partner);
- het bewijs van de verwantschapsband (voor een ver familielid van de burger van de Unie);
- het bewijs van de leeftijd (voor een bloedverwant in neergaande lijn);
- het bewijs dat het familielid ten laste is (voor een bloedverwant in neergaande lijn ouder dan 21 jaar, of een bloedverwant in opgaande lijn, van de burger van de Unie, van zijn echtgenoot, of van zijn partner);
- het bewijs dat het familielid ten laste van een burger van de Unie was voordat deze burger in België aankwam (voor een ver familielid dat in het land van herkomst ten laste is);
- het bewijs dat het familielid ten laste van de burger van de Unie is op het ogenblik van de visumaanvraag (voor een ver familielid dat inwoont bij de burger van de Unie in het land van herkomst);
- het bewijs van te behoren tot het huisgezin van de burger van de Unie voor de aankomst van deze burger in België (voor een ver familielid dat inwoont bij de burger van de Unie in het land van herkomst);
- een medisch attest van een ernstig gezondheidsprobleem (voor een familielid dat een ernstig gezondheidsprobleem heeft en de persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeft)
- een document dat de reden geeft waarom de burger van de Unie de persoonlijke verzorging strikt moet geven aan de aanvrager (voor een familielid dat een ernstig gezondheidsprobleem heeft dat de persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeft)

Leg bij voorkeur gelegaliseerde/van een apostille voorziene en vertaalde documenten voor, om de behandeling van uw visumaanvraag te vergemakkelijken. De ambassade of de post kan immers eisen dat een document is vertaald, notarieel bekrachtigd, of gelegaliseerd, wanneer het origineel is opgesteld in een taal die de post niet begrijpt, of indien de post twijfelt aan de echtheid ervan.