Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Het gezin van een vluchteling of een begunstigde van de subsidiaire bescherming

Update: 2014-05-15

Als u de echtgenoot, de partner of het kind bent van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming heeft verleend, moet u dezelfde voorwaarden vervullen als de echtgenoot, de partner of het kind van een onderdaan van een derde land die onbeperkt in België verblijft (artikel 10 van de wet van 15-12-1980).

Als u zijn vader of moeder bent, kunt u zich bij hem voegen onder de volgende voorwaarden:

- de gezinshereniger is minder dan 18 jaar oud, en
- hij is België binnengekomen zonder begeleid te zijn door een meerderjarige vreemdeling die wettelijk verantwoordelijk voor hem was, en
- hij is niet ten laste genomen door een vreemdeling die wettelijk verantwoordelijk voor hem was na zijn binnenkomst in België, of
- hij werd niet alleen gelaten na zijn binnenkomst in België.

Enkele bijzondere bepalingen

- Als u geen authentieke akten kunt voorleggen tot bewijs van het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband, leg dan aan het consulaat uit waarom en leg andere geldige bewijzen voor.

Als u geen andere geldige bewijzen kunt voorleggen, leg dan aan het consulaat uit waarom. Zo nodig organiseren wij een onderhoud met u of met de gezinshereniger, vragen wij een enquête uit te voeren of stellen een bijkomende analyse voor (bijvoorbeeld een DNA-test), om ons ervan te vergewissen dat u wel degelijk de echtgenoot, de partner of het kind van de gezinshereniger bent.

- Wanneer het huwelijk, het partnerschap of de afstammingsband bestond voordat de gezinshereniger in België aankwam, moet de gezinshereniger niet bewijzen dat hij stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, voldoende huisvesting en een ziekteverzekering heeft als u een visum « gezinshereniging » aanvraagt tijdens het jaar volgend op de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen om de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming te verlenen.

- Wij aanvaarden uitzonderlijk dat u uw aanvraag indient bij het Belgische consulaat waarmee het gemakkelijker is contact op te nemen wanneer u moeilijkheden ondervindt om naar het Belgische consulaat te gaan dat bevoegd is voor de plaats waar u gewoonlijk verblijft. Leg dan uit waarom u niet naar dat consulaat kunt gaan.

Als u niet naar het bevoegde Belgische consulaat kunt gaan en ook niet naar een van de Belgische consulaten in een aangrenzend land, mag de gezinshereniger ons contacteren en de procedure schriftelijk starten op gh.visa@ibz.fgov.be (NL) of rgf.visa@ibz.fgov.be. De gezinshereniger beschrijft nauwkeurig en volledig uw situatie.

Als wij erkennen dat u zich inderdaad niet naar een Belgisch consulaat kunt begeven om uw visumaanvraag in te dienen, mag de gezinshereniger ons de documenten bezorgen die bewijzen dat u de voorwaarden voor een gezinshereniging vervult.