Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
 
Hogere studies of het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

 

Principe
Waar de aanvraag voor de machtiging tot verblijf indienen?
Gezinsleden
Basisteksten

 

Principe

De algemene regel is dat de machtiging om langer dan 3 maanden in België te verblijven toegekend wordt aan de buitenlandse student die er hogere studies of een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs wil volgen, in de hoedanigheid van regelmatige leerling in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling , indien deze student:

> zijn hoedanigheid van regelmatige leerling bewijst in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs;
> bewijst dat hij over toereikende bestaansmiddelen beschikt;
> bewijst dat hij niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen;
> indien hij ouder is dan 21 jaar een document overlegt waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht.

Enkele preciseringen

Regelmatige student

De inschrijvingen als vrije student, als toehoorder, of de inschrijvingen voor afzonderlijke cursussen worden niet in aanmerking genomen.

Een onderwijs met beperkt uurrooster kan daarentegen wel in aanmerking genomen worden wanneer de vreemdeling bewijst dat dit onderwijs zijn hoofdbezigheid en de voorbereiding of de aanvulling van een onderwijs met volledig leerplan zal uitmaken.  In dit geval wordt aan het dossier een uitvoerig studieplan en een motiveringsbrief toegevoegd.

Het attest van inschrijving

Drie soorten van attesten komen in aanmerking:

> een attest van inschrijving als regelmatig student voor een leerplan van universitair of niet-universitair hoger onderwijs.

> een attest van toelating tot of voorinschrijving voor een leerplan van universitair of niet-universitair

hoger onderwijs. Dit document moet vermelden onder welke voorwaarden de student nadien zijn

definitieve inschrijving kan verkrijgen.

> een attest van inschrijving voor een toelatingsexamen (de test of een aantal tests waarin men moet slagen om te mogen inschrijven)

Het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs

Dit wil zeggen :

>
het zevende jaar van het secundair onderwijs dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Anders gezegd een studiejaar dat specifiek is bedoeld om de student op het hoger onderwijs voor te bereiden, namelijk door het vervolledigen van zijn kennis in een of meerdere welbepaalde vakken.
>
een jaar taalonderwijs (Nederlands – Frans – Duits) gevolgd in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, op voorwaarde dat dit jaar voorbereidt op hoger onderwijs.


Waar de aanvraag voor de machtiging tot verblijf indienen?

A. U bent in het buitenland
Klik voor meer informatie op procedure die moet worden gevolgd

B. U bent in België
Klik voor meer informatie op procedure die moet worden gevolgd

 

Gezinsleden

Meer info met betrekking tot de te volgen procedures, de voorwaarden en de voor te leggen documenten vindt u in de rubriek Gezinshereniging.

 

 

Basisteksten
• Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
• Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen