Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Hogere studies of het voorbereidend jaar op het hoger onderwijs - Verblijf

04/10/2017

(Wet van 15 december 1980, artikel 58)

 

Waar mijn aanvraag indienen?
Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bii het indienen van de aanvraag voor verblijf
Behandeling van de aanvraag voor verblijf
Afgifte van de verblijfskaart
Weigering om de verblijfskaart af te geven

 

Procedure die moet worden gevolgd als u al in België bent en er langer dan 3 maanden wenst te verblijven teneinde er studies in het hoger onderwijs te volgen

 

Waar de visumaanvraag indienen?

Als u al in België bent, kunt u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen, met een brief waarin de redenen zijn vermeld, bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, in de volgende gevallen:

a) U bent al toegelaten of gemachtigd om langer dan 3 maanden in België te verblijven om een andere reden (zoals: u oefent er al een beroepsactiviteit uit, of u volgt er een studie, en u bent houder van een beperkt geldige verblijfkaart) en u vervult alle voorwaarden voor de toekenning van een machtiging tot verblijf in het kader van een beroepsactiviteit (zie Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bii het indienen van de aanvraag voor verblijf).

b) U bent vrijgesteld van de visumplicht voor een verblijf dat niet langer duurt dan 3 maanden:
> wegens uw nationaliteit (zie de lijst van landen waarvan de onderdanen niet visumplichtig zijn – Bijlage 1 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een verblijfstitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (zie lijst van de verblijfstitels afgegeven door de Schengenstaten – Bijlage 2 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een geldig visum D.

In alle andere gevallen moet u een visumaanvraag (visum D) indienen in eigen persoon bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw plaats van verblijf of van oponthoud in het buitenland. Klik hier om meer te weten over de procedure die moet worden gevolgd.

 

Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf

U legt voor:

  • tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie,
  • de documenten die aantonen dat u zich in een van de situaties bevindt waarin u de aanvraag bij het gemeentebestuur kan indienen (zie Waar mijn aanvraag indienen?). Als u buitengewone omstandigheden aanvoert die u verhinderen, naar uw land terug te keren om er de machtiging tot een verblijf in België van langer dan 3 maanden aan te vragen (visum D), dient u de gegevens die volgens u buitengewone omstandigheden zijn nauwkeurig toe te lichten,
  • een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige student in het hoger onderwijs, afgegeven door een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling,
  • indien u onderwijs met beperkt leerplan volgt, het bewijs dat dit onderwijs uw hoofdactiviteit en de voorbereiding of de aanvulling van voltijds onderwijs zal vormen (gedetailleerd studieplan en motivatiebrief),
  • indien u een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs volgt, het bewijs van het voorbereidend karakter van de opleiding met betrekking tot de beoogde hogere studies (gedetailleerd studieplan, motivatiebrief en, in de mate van het mogelijke, een door de bedoelde instelling voor hoger onderwijs opgesteld attest dat de inschrijving na afloop van het voorbereidend jaar toelaat),
  • het bewijs dat u voldoet aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs (diploma, overzicht van cijfers, attest van inoverwegingneming van de aanvraag tot gelijkwaardigheid of beslissing of brief van gelijkwaardigheid,
  • het bewijs dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt,
  • een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen,
  • indien u ouder dan 21 jaar bent, een getuigschrift dat de afwezigheid van veroordelingen voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht aantoont.

U dient de originele documenten in, samen met een fotokopie van deze documenten. De originele documenten worden u teruggegeven.

Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of van een aantekening voorzien, tenzij een verdrag een vrijstelling voorschrijft. Alle nuttige informatie over deze formaliteit staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be).

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld in een andere taal dan Duits, Frans of Nederlands, moeten door een beëdigd vertaler nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden vertaald. Deze vertaling moet worden gelegaliseerd als een afzonderlijk document volgens de procedure die in het land van herkomst van toepassing is, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat.

 

Behandeling van de aanvraag voor verblijf

De algemene regel is dat de het gemeentebestuur uw aanvraag behandelt en de beslissing neemt. Het gemeentebestuur kan ook uw aanvraag doorgeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Afgifte van de verblijfskaart

U krijgt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart) geldig tot 31 oktober (van het academiejaar waarin u studiejaar eindigt). Deze verblijfkaart is opgenomen in de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (Bijlage 2 bij de visumhandleiding).

De algemene regel is dat u de vernieuwing van uw verblijfkaart aanvraagt tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldag. Deze vernieuwing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken toegestaan, op voorlegging van een bewijs van de hoedanigheid van student (inschrijvingsbewijs volgend academiejaar + deelname examens) alsook een bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

 

Weigering om de verblijfskaart af te geven

Deze beslissing behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze wordt u door het gemeentebestuur betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld. De informatie over de mogelijkheden tot beroep staat op het formulier van de weigering.

Met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer deelt het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen voor de weigering niet mee aan derden. Die redenen kunnen daarentegen wel worden meegedeeld aan uw advocaat, indien de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor een schriftelijke aanvraag ontvangt.