Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Ik ben EU burger en werknemer in België Wat moet ik doen


NB Als u niet in België werkt, ga naar de rubriek "Voldoende bestaansmiddelen"

 

Situatie 1 - U hebt een werkgeversattest en u werkt voltijds:

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

 

Situatie 2 - U hebt een werkgeversattest en u werkt enkele uren per dag of enkele dagen per maand (deeltijd):

-> Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt;

-> U wordt niet ingeschreven indien uw arbeid marginaal en bijkomstig is.


Situatie 3 - U hebt geen werkgeversattest:

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving. U ontvangt geen verblijfsdocument;

-> U hebt drie maanden om een werkgeversattest voor te leggen. Dan:

a) Situatie 1 - U legt een werkgeversattest voor binnen deze termijn: 

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

b) Situatie 2 - U legt geen werkgeversattest voor binnen deze termijn:

-> Het gemeentebestuur weigert uw aanvraag voor inschrijving;

-> het gemeentebestuur geeft u een nieuwe termijn van een maand om het gevraagde document voor te leggen. Als u na deze nieuwe termijn geen werkgeversattest hebt voorgelegd, krijgt u het bevel om het grondgebied te verlaten.

c) Situatie 3 - U legt een werkgeversattest voor binnen deze termijn, maar het document is niet geschikt (bijvoorbeeld omdat u marginale en bijkomstige arbeid verricht, of omdat de regelmatigheid van uw verbintenis wordt betwijfeld):

->Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.


Situatie 4 - U bent onderdaan van een aangrenzend land (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland) en u keert dagelijks of elk weekend naar uw land terug:

-> U meldt uw aanwezigheid bij het gemeentebestuur als grensarbeider;

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een attest dat uw verblijf voorlopig dekt (bijlage 15).

 

Documenten:

Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (papier)
Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (elektronisch)
Bijlage 15 Attest afgegeven krachtens de artikelen 30, 40, 56, 109 of 119 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan
Bijlage 19bis  Werkgeversattest