Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Ik ben EU burger en werknemer in België Wat moet ik doen

Ik ben EU burger en werknemer in België Wat moet ik doen


NB Als u niet in België werkt, ga naar de rubriek "Voldoende bestaansmiddelen"

 

Situatie 1 - U hebt een werkgeversattest en u werkt voltijds:

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

 

Situatie 2 - U hebt een werkgeversattest en u werkt enkele uren per dag of enkele dagen per maand (deeltijd):

-> Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt;

-> U wordt niet ingeschreven indien uw arbeid marginaal en bijkomstig is.


Situatie 3 - U hebt geen werkgeversattest:

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een kopie van uw aanvraag voor inschrijving. U ontvangt geen verblijfsdocument;

-> U hebt drie maanden om een werkgeversattest voor te leggen. Dan:

a) Situatie 1 - U legt een werkgeversattest voor binnen deze termijn: 

-> Het gemeentebestuur schrijft u onmiddellijk in en overhandigt u een verklaring van inschrijving (papier) (bijlage 8). Als u een elektronische kaart (E-kaart) wenst, reken dan drie weken voor het vervaardigen van de kaart.

b) Situatie 2 - U legt geen werkgeversattest voor binnen deze termijn:

-> Het gemeentebestuur weigert uw aanvraag voor inschrijving;

-> het gemeentebestuur geeft u een nieuwe termijn van een maand om het gevraagde document voor te leggen. Als u na deze nieuwe termijn geen werkgeversattest hebt voorgelegd, krijgt u het bevel om het grondgebied te verlaten.

c) Situatie 3 - U legt een werkgeversattest voor binnen deze termijn, maar het document is niet geschikt (bijvoorbeeld omdat u marginale en bijkomstige arbeid verricht, of omdat de regelmatigheid van uw verbintenis wordt betwijfeld):

->Het gemeentebestuur stuurt uw aanvraag voor inschrijving naar de Dienst Vreemdelingenzaken die de beslissing neemt.


Situatie 4 - U bent onderdaan van een aangrenzend land (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg of Nederland) en u keert dagelijks of elk weekend naar uw land terug:

-> U meldt uw aanwezigheid bij het gemeentebestuur als grensarbeider;

-> Het gemeentebestuur overhandigt u een attest dat uw verblijf voorlopig dekt (bijlage 15).

 

Documenten:

Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (papier)
Bijlage 8 Verklaring van inschrijving (elektronisch)
Bijlage 15 Attest afgegeven krachtens de artikelen 30, 40, 56, 109 of 119 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981
Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan
Bijlage 19bis  Werkgeversattest