Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Integratiebereidheid en bewijzen inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving - Nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde


Basistekst: wet van 18.12.2016 tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Publicatie: Belgisch Staatsblad van 08.02.2017
Inwerkingtreding: 26.01.2017

 


Integratiebereidheid en bewijzen inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving (nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde)
Betrokken vreemdelingen
Vreemdelingen die zijn vrijgesteld
Criteria bij de beoordeling van de inspanningen tot integratie
Geen of onvoldoende inspanningen tot integratie (einde verblijf)
Verklaring


Integratiebereidheid en bewijzen inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving (nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde)

Sommige vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf van langer dan 3 maanden in België zullen voortaan moeten bewijzen dat zij bereid zijn om en inspanningen doen om zich in de Belgische samenleving te integreren.

(Cf. artikel 1/2 van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016).

Deze nieuwe verblijfsvoorwaarde is van toepassing op vreemdelingen die hun verblijfsaanvraag hebben ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post of een Belgisch gemeentebestuur na 25.01.2017, tenzij het doel van hun aanvraag in deze lijst staat en tenzij zij zijn vrijgesteld.


Betrokken vreemdelingen

De nieuwe verblijfsvoorwaarde is op u van toepassing als u zich in een van de hieronder vermelde situaties bevindt.

a) U hebt een machtiging om tijdelijk in België te verblijven aangevraagd na 25.01.2017 en een A-kaart ontvangen bij uw inschrijving in de gemeente

In dit geval moet u het bewijs leveren van de inspanningen die u hebt gedaan om u in de Belgische samenleving te integreren ten laatste wanneer u voor de eerste keer de verlenging van uw kaart aanvraagt.

De Dienst kan andere controles uitvoeren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toekenning van de eerste verblijfsmachtiging. In het kader van deze controles zal de Dienst u kunnen vragen hem inlichtingen en bewijsstukken van de gedane inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving te bezorgen.
(Cf. artikel 1/2, § 3, tweede lid, van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016).

b) U hebt een machtiging om voor een onbeperkte duur in België te verblijven aangevraagd en een B-kaart ontvangen bij uw inschrijving in de gemeente

In dit geval kan de Dienst de gedane inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving controleren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toekenning van de verblijfsmachtiging. In het kader van deze controles zal de Dienst u kunnen vragen hem inlichtingen en bewijsstukken te bezorgen.

(Cf. artikel 1/2, § 3, tweede lid, van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016).

c) U hebt een toelating om langer dan drie maanden in België te verblijven aangevraagd en een F-kaart ontvangen als familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend bij uw inschrijving in de gemeente

In dit geval kan de Dienst de gedane inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving controleren gedurende 4 jaar vanaf het verstrijken van een termijn van een jaar na de toelating tot het verblijf. In het kader van deze controles zal de Dienst u kunnen vragen hem inlichtingen en bewijsstukken te bezorgen .

(Cf. artikel 1/2, § 3, tweede lid, van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016).


Vreemdelingen die zijn vrijgesteld

U bent vrijgesteld van de verplichting uw inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving te bewijzen indien u:

- minderjarig bent;
- ernstig ziek bent;
- behoort tot de personen bedoeld in de artikelen 388, 491 en 492 van het Burgerlijk Wetboek.

De nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde (= inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving) is niet op u van toepassing indien u aanvraagt:

- een internationale bescherming;
- een verblijfstitel na de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming in België te hebben ontvangen;
- een verblijfstitel na de status van staatloze in België te hebben ontvangen;
- het verblijf als familielid van een vreemdeling aan wie België de status van vluchteling of staatloze of een subsidiaire bescherming heeft toegekend (artikel 10, § 1, 4° tot 6°, wet van 15.12.1980);
- het verblijf als ouder van een vreemdeling jonger dan 18 jaar aan wie België de status van vluchteling of de subsidiaire bescherming heeft toegekend (artikel 10, § 1, 7°, wet van 15.12.1980);
- de machtiging om naar België terug te keren na een afwezigheid van meer dan een jaar (artikel 19, § 2, tweede lid, wet van 15.12.1980);
- het verblijf als burger van de Europese Unie, als burger van de Europese Economische Ruimte of als Zwitser (artikel 40, wet 15.12.1980);
- een verblijfstitel als familielid van een burger van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of als familielid van een Zwitser (artikel 40bis, wet 15.12.1980);
- een verblijfstitel als familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer uitoefent of heeft uitgeoefend, dat wil zeggen een Belg die terugkeert of is teruggekeerd in België na legaal meer dan 3 maanden in een andere lidstaat van de Unie te hebben verbleven (artikel 40ter, wet van 15.12.1980);
- de machtiging om in België te verblijven om er te studeren aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs (artikel 58, wet van 15.12.1980);
- de machtiging om in België te verblijven als houder van een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene, afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie op grond van richtlijn 2003/109/EG van de Raad van de Europese Unie van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (artikel 61/7, wet van 15.12.1980);
- een verblijfstitel en begunstigde bent van de associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije getekend op 12 september 1963.

(Cf. artikel 1/2, § 1, tweede lid, en § 4 van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016)


Criteria bij de beoordeling van de inspanningen tot integratie

Bij het beoordelen van uw inspanningen tot integratie in de Belgische samenleving let de Dienst Vreemdelingenzaken in het bijzonder op de volgende criteria:

- een inburgeringscursus waarin wordt voorzien door de bevoegde overheid van zijn hoofdverblijfplaats volgen;
- een activiteit uitoefenen als werknemer, als ambtenaar of als zelfstandige;
- een diploma, getuigschrift of bewijs van inschrijving uitgereikt door een georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling voorleggen;
- een door een bevoegde overheid erkende beroepsopleiding volgen;
- kennis hebben van de taal van de plaats van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
- het strafrechtelijk verleden;
- de actieve deelname aan het verenigingsleven.

(Cf. artikel 1/2, § 3, derde lid, van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016)


Onvoldoende integratiebereidheid of inspanningen tot integratie (einde verblijf)

Als de Dienst Vreemdelingenzaken van oordeel is dat u geen bewijs levert van uw integratiebereidheid om u in de Belgische samenleving, of meent dat u geen redelijke inspanningen tot integratie hebt gedaan, kan de Dienst Vreemdelingenzaken weigeren de geldigheid van uw kaart te verlengen (A-kaart) of kan aan uw verblijf een einde worden gemaakt (B, C, D, of F kaart)

Alvorens evenwel deze beslissing te nemen, houdt de Dienst Vreemdelingenzaken rekening met de aard en de hechtheid van uw familiebanden, de duur van uw verblijf in België en het bestaan van familiebanden of culturele banden of sociale banden met uw land van herkomst.

(Cf. artikel 1/2, § 3, vierde lid, van de wet van 15.12.1980, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 18.12.2016)

Verklaring

De wet van 18.12.2016 schrijft ook voor dat een vreemdeling die langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven een verklaring dient te ondertekenen waarbij hij te kennen geeft dat hij de fundamentele waarden en normen van de Belgische samenleving begrijpt en ernaar zal handelen.

Het is echter nog niet bekend wanneer deze bepaling in werking treedt.