Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Internationale reizen

Internationale reizen


Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan hebben de Federale Regering en de Regeringen van de deelstaten beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor niet-essentiële doeleinden (recreatief, toeristisch,…) van en naar België.

U vindt een overzicht van alle sanitaire maatregelen die door België genomen zijn terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/.

 

1. Reisbeperking

Artikel 21 §1 van het ministerieel besluit van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 06.02.2021 (B.S. 07.02.2021 – Inwerkingtreding 13.02.2021) bepaalt dat:

 • Niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België;
 • Niet-essentiële reizen naar België verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland.

De verschillende maatregelen die sinds maart 2020 zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden op de website van het Crisiscentrum gepubliceerd:  https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen 

Deze maatregelen zijn van toepassing tot 1 april 2021.

De niet-officiële geconsolideerde versie van artikel 21 van het ministerieel besluit van 28.10.2020 vindt u hier.

2. Uitzonderingen op de reisbeperking

2.1 Lijst van essentiële reizen toepasselijk op personen met de nationaliteit van of de hoofdverblijfplaats in een land van de EU* of de Schengenzone, alsook voor de personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land opgenomen in bijlage I van de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking**

* Voor de toepassing van het ministerieel besluit van 28.10.2020 worden Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad beschouwd als landen van de Europese Unie.

** Australië, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore en Thailand

De volgende reizen worden als essentieel beschouwd:

1° de reizen om louter professionele redenen, met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut, professionelen uit de cultuursector, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit;

2° de reizen van diplomaten, ministers, Staats- en regeringsleiders; de reizen van het personeel van internationale organisaties en instellingen, en van personen uitgenodigd door deze internationale organisaties en instellingen waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen; de reizen van het personeel van diplomatieke en consulaire posten en van personen uitgenodigd door deze posten waarvoor de fysieke aanwezigheid noodzakelijk is voor de goede werking van deze posten; de reizen van leden van het Europees Parlement in het kader van hun functies;

3° de reizen omwille van dwingende gezinsredenen, met name:

 • reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging, in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • reizen in het kader van co-ouderschap;
 • reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten of van aanverwanten in eerste en tweede graad, of van naasten voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie met deze naaste;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten of aanverwanten in eerste en tweede graad ;

4° de reizen omwille van humanitaire redenen, in het bijzonder:

 • reizen om medische redenen of de verderzetting van een medische behandeling;
 • reizen om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;
 • bezoeken in het kader van palliatieve zorgen;

5° de reizen die studiegerelateerd zijn, in het bijzonder de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

6° de reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensgemeenten en hun directe buurgemeenten als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn; reizen naar het aangrenzende land door inwoners van grensregio's als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor de activiteiten die eveneens in het land van hoofdverblijfplaats toegelaten zijn en noodzakelijk zijn, voor zover hiervan een aannemelijk bewijs geleverd kan worden;

7° de reizen om zorg te dragen voor dieren;

8° de reizen in het kader van juridische verplichtingen, voor zover noodzakelijk en dit niet digitaal kan gebeuren;

9° de reizen om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig;

10° de reizen in het kader van een verhuizing;

11° de doorreizen.

2.2 Lijst van essentiële reizen vanuit een derde land naar België toepasselijk op reizigers die niet beschikken over de nationaliteit van een land van de Europese Unie of van de Schengenzone, en die hun hoofdverblijfplaats hebben in een derde land dat niet is opgenomen in bijlage I bij de Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking

De volgende reizen worden als essentieel beschouwd:

1° de professionele reizen van gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;

2° de professionele reizen van grensarbeiders;

3° de professionele reizen van seizoenarbeiders in de land- en tuinbouw;

4° de professionele reizen van vervoerspersoneel;

5° de reizen van diplomaten, personeel van internationale organisaties en instellingen en door internationale organisaties en instellingen uitgenodigde personen van wie fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties en instellingen, professionele reizen van militair personeel, van ordediensten, van de douane, van de inlichtingendiensten en magistraten, en van humanitaire hulpverleners en personeel van de civiele bescherming, bij het uitoefenen van hun functie;

6° doorreizen buiten de Schengenzone en de Europese Unie;

7° de reizen om dwingende gezinsredenen, namelijk:

 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging in de zin van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
 • de bezoeken aan een echtgenoot of partner, die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie;
 • de reizen in het kader van co-ouderschap met inbegrip van een behandeling in het kader van medisch begeleide voortplanting);
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies van verwanten in eerste en tweede graad;
 • de reizen in het kader van burgerlijke of religieuze huwelijken van verwanten in eerste en tweede graad;

8° de professionele reizen van zeevarenden;

9° de reizen om humanitaire reden met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling alsook om bijstand of zorg te verlenen aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon;

10° de reizen die studiegerelateerd zijn, met inbegrip van de reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst;

11° de reizen van gekwalificeerde personen, als hun werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld met inbegrip van de reizen van beroepssporters met een topsportstatuut en professionelen uit de cultuursector, wanneer ze beschikken over een gecombineerde vergunning, en journalisten, bij het uitoefenen van hun professionele activiteit.

De reizen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde Gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De reizen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

3. Verduidelijking van bepaalde categorieën van uitzonderingen

> Familie- of privébezoek van korte duur: Dit type bezoek wordt niet beschouwd als een essentiële reis, met uitzondering van de reizen in het kader van 3° en 4° van bovenstaand punt 2.1 en 9° van bovenstaand punt 2.2.

> Bezoek van korte duur aan een echtgenoot of een partner die niet onder hetzelfde dak woont: voor de toepassing van 3° van bovenstaand punt 2.1 en 7° van bovenstaand punt 2.2 moet het bewijs van het huwelijk of de wettelijke samenwoonst gegeven worden via een officieel document.  Voor de feitelijke partners moet een geloofwaardig bewijs van de stabiele en duurzame relatie gegeven worden op een van de volgende manieren:

 • bewijs dat de partners 6 maanden in België of in een ander land hebben samengewoond ; of
 • bewijs dat de partners een relatie van ten minste 1 jaar hebben waarbij ze elkaar ten minste 2 maal fysiek ontmoet hebben, voor ten minste 20 dagen*; of
 • bewijs dat de partners een gemeenschappelijk kind hebben.

Bovendien moeten de feitelijke partners meerderjarig en ongehuwd zijn.

* Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was. 

> Reizen in het kader van begrafenissen, crematies of huwelijken: bewijs van verwantschap in eerste of tweede graad moet gegeven worden via officiële documenten.  

> Reizen van korte duur om bijstand of zorg te verlenen aan een ouder, minderjarig, gehandicapt of kwetsbaar persoon: de reis wordt essentieel beschouwd indien de reiziger de nood aan bijstand of zorg aantoont, of de fysieke of mentale nood van een verwant in de eerste of tweede graad. Dit bewijs van verwantschap moet gegeven worden via officiële documenten.

> Reizen van de personen die een activiteit in loondienst of een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België met inbegrip van de reizen van kunstenaars en sporters - Ingeval een persoon vrijgesteld is van een arbeidsvergunning (wegens de aard van de activiteit of de korte duur van de activiteit), kan de verplaatsing als essentieel worden beschouwd, op voorwaarde dat het werk vanuit economisch standpunt noodzakelijk is of een maatschappelijke waarde  heeft en niet kan worden uitgesteld of noch vanop afstand worden uitgevoerd.  Het al dan niet uitstelbare karakter van een werk kan mettertijd evolueren.

De gevallen waarin een vreemdeling is vrijgesteld van een arbeidsvergunning of beroepskaart, worden vermeld op de site van de gewesten

> Verplaatsingen in het cultureel, artistiek en sportief kader: een verplaatsing van korte duur wordt niet beschouwd als een essentiële reis, echter met uitzondering van de verplaatsingen bedoeld onder 1° van de bovenstaande rubriek 2.1 en 11° van de bovenstaande rubriek 2.2.

> Transit: De aandacht wordt erop gevestigd dat indien u naar een andere Schengenlidstaat via België reist, u dient te beschikken over een toelating om de desbetreffende lidstaat binnen te komen, tenzij u het essentieel karakter kan bewijzen aan de hand van de documenten. U kan dit met een verbale nota van de ambassade van die lidstaat of een geïndividualiseerd bewijs uitgaande van die autoriteiten die bevestigt dat u daarheen kan reizen. Indien u niet beschikt over dergelijk document, zal het aan de Belgische immigratiediensten zijn om te bepalen of u via België kan reizen. Daarom wordt u aangeraden om directe vluchten te voorzien naar de Schengenlidstaat die uw finale bestemming is.

4. Controle aan de buitengrenzen

Elke reiziger moet (a) in het bezit zijn van de vereiste documenten voor toegang tot Schengen en (b) aan de hand van de nodige documenten aantonen dat de reis essentieel is.

Voor een lang verblijf in België moeten alle reizigers in het bezit zijn van een D-visum.

Voor een kort verblijf in België moet elke visumplichtige reiziger in het bezit zijn van een C-visum. Ongeacht zijn nationaliteit moet de reiziger bij zijn aankomst aan de Schengenbuitengrenzen aan de hand van de nodige documenten bewijzen dat hij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoet.

5. Verklaring op eer

Voor de overeenkomstig artikel 21 §1 tweede lid van het ministerieel besluit van 28.10.2020 toegelaten reizen (zie bovenstaande rubriek 2.1 op wie dit betrekking heeft) , is de reiziger ertoe gehouden de digitale of papieren verklaring op eer, waarvan het modelformulier is bekendgemaakt op de website "infocoronavirus.be" van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, voorafgaand aan de reis, in te vullen, te ondertekenen en bij zich te dragen gedurende de integrale reis.

(cf. afwijking van artikel 21.§1, vijfde lid, van het ministerieel besluit voor voor de transportwerkers of vervoeraanbieders)

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het derde lid, voorafgaand aan de boarding, een verklaring op eer hebben ingevuld. Bij gebrek aan deze verklaring, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de verklaring op eer werd ingevuld.

Bij gebrek aan deze verklaring op eer of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

NB: De term vervoerder heeft betrekking op:

 • de openbare of private luchtvervoerder;
 • de openbare of private zeevervoerder;
 • de binnenvaartvervoerder;
 • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

6. Attest van essentiële reis

Voor de overeenkomstig artikel 21 §2 eerste lid van het ministerieel besluit van 28.10.2020 toegelaten reizen (zie bovenstaande rubriek 2.2 op wie dit betrekking heeft) is de reiziger ertoe gehouden in het bezit te zijn van een attest van essentiële reis. Dit attest wordt uitgereikt door de Belgische diplomatieke of consulaire post indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is deze ertoe gehouden te controleren dat de reizigers bedoeld in het tweede lid, voorafgaand aan de boarding, in het bezit zijn van dit attest. Bij gebrek aan dit attest, is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren. De vervoerder controleert bij aankomst op Belgisch grondgebied opnieuw dat de reiziger in het bezit is van dit attest. In afwijking hiervan is het attest niet vereist indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger.

Bij gebrek aan dit attest van essentiële reis of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in dit attest, en indien het essentieel karakter van de reis evenmin blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger, kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

In afwijking hiervan is een attest van essentiële reis niet vereist in de volgende situaties (een attest van essentiële kan evenwel aangevraagd worden indien de reiziger een probleem vreest te zullen ondervinden bij de boarding):

 • De reiziger is houder van een geldig D visum verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een Belgische diplomatieke of consulaire post, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • De reiziger is houder van een geldig C visum dat na 18/03/2020 werd verstrekt door een de diplomatieke of consulaire post van een andere Schengenlidstaat, maar in vertegenwoordiging van België, voor zover het essentiële karakter van de reis blijkt uit de officiële documenten in het bezit van de reiziger;
 • Het essentieel karakter blijkt uit de officiële documenten die in het bezit zijn van de reiziger.  

Een attest is vereist in alle andere situaties (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf, houders van een visum dat vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven, ...). 

NB: De term vervoerder heeft betrekking op:

 • de openbare of private luchtvervoerder;
 • de openbare of private zeevervoerder;
 • de binnenvaartvervoerder;
 • de openbare of private trein- of busvervoerder voor het vervoer vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de Schengenzone bevindt.

7. Formulier Passagiers Lokalisatie Formulier (Public Health Passenger Locator Form)

Elke reiziger die per vliegtuig of boot naar België reist of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, moet de elektronische versie van het Public Health Passenger Locator Form (PLF)  invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België. Dit geldt ook voor reizen per trein of bus vanuit een land buiten de Europese Unie en het Schengengebied.

Elke reiziger die naar België reist, of naar België terugkeert na een verblijf in het buitenland, zonder gebruik te maken van een vervoerder zoals hierboven vermeld (bv. per auto), moet eveneens het PLF invullen binnen 48 uur vóór aankomst in België, behalve :

 • indien deze reiziger minder dan 48 uur in België verblijft ;
 • als deze reiziger minder dan 48 uur buiten België heeft verbleven.

Elke reiziger moet het bewijs van indiening van het ingevulde PLF bij zich dragen gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur. Indien het onmogelijk is dergelijk bewijs te bekomen, draagt de reiziger een kopie bij zich van het ingevulde PLF gedurende de integrale reis naar de eindbestemming in België en de daaropvolgende 48 uur.

Elke reiziger, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die op het Belgisch grondgebied toekomt vanuit een grondgebied dat op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in het kader van de COVID-19 crisis als rode zone is aangemerkt, en die geen hoofdverblijfplaats heeft in België, te beschikken over een negatief testresultaat van een test die 72 uur voor het vertrek naar Belgisch grondgebied werd afgenomen. Desgevallend is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.

Een reiziger die minder dan 48 uur in België verblijft en een reiziger die minder dan 48 uur buiten België heeft verbleven, moeten geen negatief testresultaat hebben.

De volgende categorieën van reizigers moeten echter niet over een negatief testresultaat beschikken:

1° personen die wel hun hoofdverblijfsplaats hebben in België

2° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen: 

 • de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
 • de zeevarenden; (Dit geldt enkel voor de inscheping of een ontscheping via een Belgische zeehaven. De zeevarenden die echter vanuit het buitenland afreizen naar België met als doel in te schepen via Belgische zeehaven en die binnen het toepassingsgebied vallen van art. 21 §7 van het MB van 28.10.2020  moeten nog steeds een negatief testresultaat voorleggen aan hun vervoerder.)
 • de "Border Force Officers" van het Verenigd Koninkrijk;
 • de grensarbeiders. 

3° de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;

4° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

9. Quarantaine

Elke persoon die een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone had maakt het voorwerp uit van een quarantaine maatregel die kan worden beëindigd mits een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine. Deze maatregel geldt voor inwoners en niet-inwoners. De testcapaciteit in Brussels Airport, Charleroi Airport en Brussel-Zuid treinstation wordt daartoe ingericht, om inkomende reizigers toe te laten zich daar meteen vrijwillig te laten testen bij aankomst. Nadere informatie rond de quarantaine en eventuele uitzonderingen vindt u terug op https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

 

Nuttige links: