Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VERBLIJF - Bevel om het grondgebied te verlaten

VERBLIJF - Bevel om het grondgebied te verlaten


Redenen
Termijn om het grondgebied te verlatenRedenen

De duur van uw verblijf in het Schengengebied mag 90 dagen binnen een periode van 180 dagen niet overschrijden. Als u visumplichtig bent, hou dan ook rekening met de informatie op uw visum in de rubrieken « Geldigheidsduur » en « Duur van het verblijf » (zie Kort verblijf en Visumsticker lezen).

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft u het bevel om het grondgebied te verlaten als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • u verblijft in België zonder geldig paspoort, voorzien van een visum als u niet bent vrijgesteld (zie artikel 2 van de wet van 15.12.1980);
 • u verblijft in België na de toegestane duur of u kunt niet het bewijs leveren dat u de toegestane duur niet hebt overschreden;
 • u staat ter fine van weigering van toegang of inreisverbod gesignaleerd in het Schengeninformatiesysteem (SIS);
 • u bent teruggewezen of uitgezet uit België sinds minder dan 10 jaar en die beslissing is niet opgeschort of ingetrokken;
 • u kreeg een inreisverbod dat niet is opgeschort of ingetrokken.

De Dienst Vreemdelingenzaken kan u ook het bevel geven om het grondgebied te verlaten in de volgende gevallen:

 • door uw gedrag wordt u beschouwd als een bedreiging voor de openbare orde of de nationale veiligheid;
 • u wordt beschouwd als een bedreiging voor de internationale betrekkingen van België of een andere Schengenstaat; 
 • u hebt onvoldoende bestaansmiddelen; 
 • u bent aangetast door een van de ziekten of gebreken bedoeld in de bijlage bij de wet van 15.12.1980;
 • u oefent een beroepsactiviteit uit als zelfstandige of in ondergeschikt verband zonder daarvoor de toestemming te hebben (arbeidskaart, beroepskaart of bewijs van vrijstelling);
 • krachtens de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, bent u aan de Belgische overheid overgedragen om van het grondgebied van de overeenkomstsluitende Staten te worden verwijderd;
 • krachtens de internationale overeenkomsten of akkoorden die België binden, moet u door de Belgische overheid worden overgedragen aan de overheid van de overeenkomstsluitende Staten.
   

Termijn om het grondgebied te verlaten

De termijn die u krijgt om het grondgebied te verlaten staat op het bevel. Gewoonlijk krijgt u 7 dagen vanaf de kennisgeving van het bevel door het gemeentebestuur.

Als een vrijwillig vertrek binnen de vermelde termijn niet mogelijk is, kunt u bij brief met opgave van de redenen aan het gemeentebestuur of de Dienst Vreemdelingenzaken de verlenging van deze termijn vragen. U bent verplicht daar het bewijs bij te voegen dat de vrijwillige terugkeer niet mogelijk is binnen de vermelde termijn. Als de Dienst Vreemdelingenzaken aanvaardt de termijn voor het vrijwillig verlaten van het grondgebied te verlengen, brengt hij u daarvan schriftelijk op de hoogte.

Als u het grondgebied niet vrijwillig verlaat binnen de termijn die op het bevel is aangegeven, riskeert u een gedwongen verwijdering