Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Uw dossier

VISUM - Uw dossier

21/06/2018

Neem de tijd om u te informeren over de bewijstukken die u moet overleggen. 

De beslissing wordt genomen op grond van de informatie en de documenten die samen met de visumaanvraag worden bezorgd of door de post worden geëist in de loop van de behandeling van de aanvraag. Als u geen volledig dossier kunt overleggen, leg dan altijd uit waarom.

In de regel worden inlichtingen en documenten die spontaan worden bezorgd na de indiening van de aanvraag of de kennisgeving van de beslissing niet in aanmerking genomen. U zult dus een nieuwe aanvraag moeten indienen.
 

Basisdocumenten

Uw aanvraag is niet ontvankelijk indien u niet ten minste de volgende documenten overlegt :

  • een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier.  Dit formulier is gratis verkrijgbaar in de ambassades en de consulaten. Vul het in het Frans, Nederlands of Duits in of, als u geen van deze landstalen kent, bij voorkeur in het Engels.  Een minderjarige legt een aanvraagformulier over dat is ondertekend door een persoon die het ouderlijk gezag over hem uitoefent of door een wettelijke voogd ;
  • een recente foto (formaat pasfoto) ;
  • het bewijs van de betaling van de visumleges, tenzij u bent vrijgesteld ;
  • een reisdocument dat (i) geldig is (niet vervalst, nagemaakt of veranderd), (ii) afgegeven is gedurende de laatste 10 jaar, (iii) ten minste 2 blanco bladen bevat en (iv) nog drie maanden geldig is vanaf de datum waarop u van plan bent het Schengengebied te verlaten. Neem bij meervoudige reizen de datum waarop u het Schengengebied voor de laatste keer zult verlaten.

 

Goede praktijk: Als u geen reisdocument hebt, of als uw reisdocument niet door België wordt erkend, of het is niet geldig, of het heeft een ontoereikende geldigheidsduur, leg dan schriftelijk uit waarom u geen reisdocument kunt overleggen dat conform is. Indien uw situatie het rechtvaardigt, kan de Dienst Vreemdelingenzaken uitzonderlijk de afgifte toestaan van een visumverklaring (uw reisdocument wordt niet door België erkend) of een doorlaatbewijs (u hebt geen geldig reisdocument en kunt er geen nieuw krijgen).

Lees meer over de documenten die door België worden aanvaard in Grenscontrole (rubriek Documenten).

Bewijsstukken
  

Goede praktijk: Kijk altijd op de site van de post om te weten in welke vorm de documenten moeten worden overgelegd, welke documenten moeten worden vertaald en in welke taal (http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Naar_België_komen/Visum_voor_België).

 

Uw dossier moet bevatten : 

Bijlage II bij de Visumcode zal u helpen uw dossier samen te stellen (Niet-limitatieve lijst van bewijsstukken). 

 

Lijst van aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste bewijsstukken (artikel 48(1) van de visumcode)

In sommige landen hebben de Schengenstaten een lijst van aan de plaatselijke omstandigheden aangepaste bewijsstukken opgesteld. Als u dus in een van die landen een visum aanvraagt, moet u uw dossier samenstellen aan de hand van deze lijst van bewijsstukken :

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Argentine, Arménie, Arabie saoudite, Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belarus, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Cameroun, Cap Vert, Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Egypte,  Emirats arabes unis, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Gaza et Cisjordanie, Géorgie, Grande-Bretagne, Hong-Kong et Macao, Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Irlande, Jordanie, Kazakhstan, kenya, Kosovo, Les Philippines, Maroc, Moldavie, Mozambique, Nicaragua, Nigéria, ouzbékistan, Palestine, Russie, Singapour, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Turquie, trinidad et Tobago, Ukraine, Vietnam, Zambie.

De lijst staat op de website van de ambassade / het consulaat.

 

Visumversoepelingsovereenkomsten

De Europese Unie heeft visumversoepelingsovereenkomsten ondertekend met Rusland, Oekraïne, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Montenegro, Servië, Bosnië-Herzegovina, Albanië, Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië en Kaapverdië. Deze overeenkomsten maken het gemakkelijker een visum af te geven aan sommige categorieën van aanvragers. Als u dus een visum aanvraagt in een van die landen moet u bij het samenstellen van uw dossier rekening houden met die versoepelingsovereenkomst. Ze staat op de site van de Europse Commissie : https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en
 

Medische reisverzekering
 
U moet het bewijs leveren dat u een toereikende en geldige medische reisverzekering hebt ter dekking van de eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden tijdens uw verblijf op het grondgebied van de Schengenstaten.

Deze verzekering moet geldig zijn in heel het Schengengebied en voor de hele duur van het verblijf. De minimale dekking bedraagt 30.000 EUR.
In beginsel moet u deze verzekering afsluiten in het land waar u verblijft.

Houders van diplomatieke paspoorten zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Reizigers die een meervoudig visum hebben (MULT), moeten een reisverzekering hebben bij elk verblijf in het Schengengebied.

Biometrie

Uw aanvraag is niet ontvankelijk indien u niet het afnemen van uw vingerafdrukken toestaat (behalve als u bent vrijgesteld).

De ambassade / het consulaat neemt een foto van u en neemt uw 10 vingerafdrukken af bij elke eerste visumaanvraag ingediend na de invoering van het Visa Application System (VIS) in het land waar u deze aanvraag indient. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u zich persoonlijk aanmeldt bij deze eerste aanvraag.

Uw foto en uw vingerafdrukken worden in het VIS opgenomen en 59 maanden bewaard. U moet dus niet opnieuw vingerafdrukken laten afnemen wanneer u een nieuw visum aanvraagt binnen 59 maanden nadat ze zijn afgenomen, behalve indien de ambassade / het consulaat twijfelt aan uw identiteit (bijvoorbeeld: de kwaliteit van de vingerafdrukken was slecht) of indien u niet meer bent vrijgesteld bij deze nieuwe aanvraag.

Bij elke aanvraag echter wordt een foto van u genomen en in het VIS opgenomen.

Deze procedures worden uitgevoerd overeenkomstig de waarborgen vastgesteld in het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

De volgende aanvragers zijn vrijgesteld van de verplichting hun vingerafdrukken te laten nemen:
 

  • kinderen jonger dan 12 jaar;
  • personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is. Indien het mogelijk is vingerafdrukken te nemen, ook al zijn het er minder dan 10, dan moet het maximale aantal vingerafdrukken worden genomen. Gaat het evenwel om een tijdelijke onmogelijkheid, dan moeten van de aanvrager bij de volgende aanvraag vingerafdrukken worden genomen. Hij moet ook uitleg geven over die tijdelijke onmogelijkheid.
  • staatshoofden en regeringsleiders en leden van de nationale regering met begeleidende echtgenoten, en ook de leden van hun officiële delegatie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel;
  • vorsten en andere hooggeplaatste leden van een koninklijke familie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel.