Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

VISUM - Visuminformatiesysteem (VIS)

VISUM - Visuminformatiesysteem (VIS)


Doelstellingen van het VIS
Gegevens opgeslagen in het VIS
Raadpleging van het VIS
Bewaring en bescherming van persoonsgegevens opgeslagen in het VIS
Recht op informatie
VIS-verordening

 
Doelstellingen van het VIS

De doelstellingen van het Visuminformatiesysteem zijn de volgende:

- vergemakkelijken van de visumaanvraagprocedure;
- voorkomen dat de aanvrager de criteria omzeilt die worden toegepast om vast te stellen welke Schengenstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag (« visumshopping »);
- vergemakkelijken van de fraudebestrijding;
- vergemakkelijken van de controles aan de doorlaatposten aan de buitengrenzen en op het grondgebied van de Schengenstaten;
- bijdragen aan de identificatie van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, verblijf of vestiging op het grondgebied van de Schengenstaten;
- vergemakkelijken van de toepassing van verordening Dublin II voor het vaststellen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag ingediend door een onderdaan van een derde land en voor de behandeling van die aanvraag;
- bijdragen aan het voorkomen van bedreigingen van de binnenlandse veiligheid in de Schengenstaten.
 


Gegevens opgeslagen in het VIS

Wanneer u een visum aanvraagt, slaat de ambassade / het consulaat een aantal gegevens op in het VIS. Als u voordien al een visum hebt aangevraagd, maakt de post ook de koppeling naar al uw aanvragen die in het VIS zijn opgenomen.

Andere gegevens worden toegevoegd bij afgifte van een visum, weigering van een visum, nietigverklaring, intrekking en verlenging van een visum.

> Lees meer in de artikelen 9 en volgende van de VIS-verordening.
 


Raadpleging van het VIS

Het VIS kan worden geraadpleegd om de volgende redenen:

- nagaan van de visumaanvragen en de beslissingen die zijn genomen;
- controle aan de buitengrenzen om de identiteit van de houder van het visum en/of de authenticiteit van het visum na te gaan;
- identificatie en terugkeer van illegaal verblijvende personen;
- vergemakkelijken van het vaststellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een visumaanvraag.


Bewaring en bescherming van persoonsgegevens opgeslagen in het VIS

De gegevens opgeslagen in het VIS worden 5 jaar bewaard.

Ze worden zeer streng beveiligd. Alleen naar behoren gemachtigde personeelsleden van de bevoegde autoriteiten hebben toegang tot het VIS om gegevens in te voeren, te wijzigen, te verwijderen of te raadplegen.


Recht op informatie

Iedereen heeft het recht te vernemen welke gegevens over hem in het VIS zijn opgeslagen.
Iedereen heeft ook het recht te vragen dat onjuiste gegevens worden rechtgezet en onrechtmatig opgeslagen gegevens worden verwijderd.

De vraag om informatie, rechtzetting of verwijdering moet worden gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken, Directie Toegang en Verblijf (toegang.verblijf@ibz.fgov.be).

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen gevolg geeft aan uw vraag binnen een termijn van 45 dagen of als u een weigering tot rechtzetting of verwijdering niet accepteert, kunt u de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inschakelen (https://www.privacycommission.be/fr).

Deze informatie staat op het visumaanvraagformulier.
 Basistekst

De basistekst, namelijk:
« Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) »,
kunt u vinden op eur-lex.europa.eu.

Volgen: Synthese van de EU-wetgeving
> Thema: Rechtvaardigheid, vrijheid en veiligheid
> Vrij verkeer van personen, asiel en immigratie
> Visum
> Visuminformatiesysteem

 

 

 

Wat is het VIS?
Het informatiesysteem over de visa is een systeem van uitwisseling onder de Schengenstaten van gegevens over de aangevraagde, afgegeven, geweigerde, nietig verklaarde of ingetrokken visa. Zijn voornaamste doelstellingen zijn de vereenvoudiging van het onderzoek van de visumaanvragen, het vergemakkelijken van de controles aan de buitengrenzen, de strijd tegen de «visumshopping», de strijd tegen de fraude en het versterken van de veiligheid in het Schengengebied.

Wat gebeurt er bij het aanvragen van het visum?

De ambassade / het consulaat neemt een foto en neemt uw 10 vingerafdrukken bij de eerste visumaanvraag ingediend na de invoering van het VIS in het land waar u deze aanvraag indient. U bent dus verplicht u persoonlijk aan te melden bij deze eerste aanvraag, tenzij u daarvan bent vrijgesteld. De procedure voor het nemen van de vingerafdrukken is eenvoudig, snel en discreet. U moet alleen maar uw vingers plaatsen op het oppervlak van een digitale scanner.

Uw foto en uw vingerafdrukken worden in het VIS opgenomen en 59 maanden lang bewaard. U moet dus niet opnieuw vingerafdrukken laten afnemen wanneer u een nieuw visum aanvraagt binnen 59 maanden nadat ze zijn afgenomen, behalve indien de post twijfelt aan uw identiteit (bijvoorbeeld: de kwaliteit van de vingerafdrukken was slecht) of indien u niet meer bent vrijgesteld bij deze nieuwe aanvraag.

Bij elke aanvraag wordt een gezichtsfoto van u genomen en in het VIS opgenomen.

Dit alles geschiedt overeenkomstig de waarborgen vastgesteld in het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, het handvest van de grondrechten van de Europese Unie en het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. Verder mogen uitsluitend de naar behoren gemachtigde medewerkers van de bevoegde autoriteiten de gegevens in het VIS opnemen, wijzigen, vernietigen of raadplegen.

Wat gebeurt er aan de buitengrenzen van het Schengengebied?

Als u zich aan een buitengrens van het Schengengebied aanmeldt, controleren de grenswachters uw identiteit en uw visum door het VIS te raadplegen. De biometrische controles zijn snel, zeker en beveiligd en beletten het onrechtmatig gebruik van een visum of een identiteitsdiefstal. Zij versterken dus de veiligheid in het Schengengebied. Door deze vaststellingen is het ook mogelijk de reizigers die te goeder trouw zijn sneller te controleren.

De vrijstellingen

De volgende aanvragers zijn vrijgesteld van de verplichting hun vingerafdrukken te laten afnemen:

a) kinderen jonger dan 12 jaar;
b) personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is. Indien het mogelijk is vingerafdrukken te nemen, ook al zijn het er minder dan 10, dan moet het maximale aantal vingerafdrukken worden genomen. Gaat het evenwel om een tijdelijke onmogelijkheid, dan moeten van de aanvrager bij de volgende aanvraag vingerafdrukken worden genomen. Hij moet ook uitleg geven over die tijdelijke onmogelijkheid.
c) staatshoofden en regeringsleiders en leden van de nationale regering met begeleidende echtgenoten, alsook de leden van hun officiële delegatie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel.
d) vorsten en andere hooggeplaatste leden van een koninklijke familie, die door regeringen van de lidstaten of door internationale organisaties zijn uitgenodigd voor een officieel doel.

Toegang tot het VIS en gegevensbescherming

Uitsluitend de naar behoren gemachtigde medewerkers van de bevoegde autoriteiten mogen de gegevens in het VIS opnemen, wijzigen, vernietigen of raadplegen.
Het VIS kan om de volgende redenen worden geraadpleegd:

a) onderzoek van de visumaanvragen en van de beslissingen die zijn genomen;
b) controles aan de buitengrenzen tot vaststelling van de identiteit van de houder van het visum en/of de echtheid van het visum;
c) identificatie en terugkeer van illegaal verblijvende personen;
d) vergemakkelijken van de vaststelling welke Staat verantwoordelijk is voor het onderzoek van een asielaanvraag.

Op de gegevens die in het VIS worden bewaard zijn strenge beschermingsregels van toepassing, met name Richtlijn 95/46.EG en Verordening EG nr. 45/2001. De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Deze bewaartermijn vangt aan op de datum waarop het afgegeven visum verstrijkt, op de datum waarop een negatieve beslissing is genomen of waarop de beslissing is genomen om een afgegeven visum te wijzigen.
Iedereen heeft het recht te worden geïnformeerd over de gegevens in het VIS die hem aangaan. Iedereen heeft ook het recht de rechtzetting te vragen van onjuiste gegevens en de verwijdering van gegevens over hem die illegaal zouden zijn verkregen. De praktische inlichtingen staan op het visumaanvraagformulier.

Lees meer op http://ec.europa.eu/vis.

(Update: 20170517)