Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Langdurigingezetene

 
Langdurig ingezetene

 

(Artikel 61/6 en volgende van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Deze pagina is gericht op de onderdanen van een derde land die de status van langdurig ingezetene in België willen bekomen of de status van langdurig ingezetene bekomen hebben in een andere lidstaat van de Europese Unie en in België wensen te verblijven.


1. De status van langdurig ingezetene
2. De status van langdurig ingezetene in België bekomen
2.1. Onder welke voorwaarden?
2.2. Waar moet de aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene worden ingediend ?
2.3. De behandeling van uw aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene
2.4. De toekenning van de status van langdurig ingezetene
2.5. De weigering tot toekenning van de status van langdurig ingezetene
2.6. Het verlies van de status van langdurig ingezetene
3. Verblijven in België na de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie te hebben bekomen
3.1. Onder welke voorwaarden?
3.2. Waar moet de aanvraag voor een machtiging tot verblijf ingediend worden?
3.3. Welke bewijsstukken moeten worden overgelegd?
3.4. De behandeling van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf
3.5. De machtiging tot verblijf in België
3.6. De weigering om de machtiging tot verblijf in België te verlenen
3.7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag
3.8. De intrekking van de machtiging tot verblijf
4. De familieleden

1. De status van langdurig ingezetene

De richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen voorziet :

  • dat de lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) de status van langdurig ingezetene (LI) toekennen aan de onderdaan van een derde land die gedurende de 5 jaar die onmiddellijk voorafgingen aan de indiening van de aanvraag voor de toekenning van deze status verbleven heeft op hun grondgebied;
  • dat de onderdaan van een derde land aan wie een lidstaat van de Europese Unie de status van langdurig ingezetene (LI) heeft toegekend het recht heeft om meer dan 3 maanden op het grondgebied van een andere lidstaat (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) te verblijven.

2. De status van langdurig ingezetene in België bekomen?

2.1. Onder welke voorwaarden ?

Behalve indien redenen van openbare orde of nationale veiligheid zich ertegen verzetten wordt de status van langdurig ingezetene (LI) toegekend aan de onderdaan van een derde land (met uitzondering van de vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of de subsidiaire bescherming heeft toegekend) die aan de volgende voorwaarden voldoet:

gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf van onbepaalde duur in België (BIVR van onbepaalde duur, IVK, B-kaart, C-kaart, F-kaart of F+-kaart) ;

in de loop van de 5 jaar die onmiddellijk voorafgingen aan de indiening van de aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene legaal en ononderbroken verbleven hebben in België;

NB : Er wordt geen rekening gehouden met de periodes in de loop waarvan de aanvrager gemachtigd of toegelaten werd tot een verblijf van bepaalde duur of houder was van een diplomatieke, consulaire of speciale identiteitskaart. De periodes waarin de aanvrager tot een verblijf van bepaalde duur gemachtigd was, omwille van de LI-status die toegekend werd door een andere lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), zullen daarentegen volledig in aanmerking worden genomen. De verblijfsperiodes van de student of van de vreemdeling die tot een verblijf in het Rijk gemachtigd is om er een beroepsopleiding te volgen zullen voor de helft in aanmerking worden genomen. Ten slotte wordt de termijn van 5 jaar niet onderbroken door afwezigheden die niet langer duren dan 6 opeenvolgende maanden en in totaal een duur van 10 maanden over de gehele termijn van 5 jaar niet overschrijden. Voor de berekening van de termijn wordt er trouwens rekening gehouden met deze periodes van afwezigheid.

voor zichzelf en voor zijn familieleden die te zijnen laste zijn over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen beschikken, om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien, om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden (zie het bedrag van het leefloon, dat regelmatig geïndexeerd wordt, in functie van de index van de consumptieprijzen, en dat op 01.09.2011 vastgelegd werd op 770,18€ + 356,73€, per persoon ten laste);

beschikken over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds of privé-verzekering) ;

een nationaal paspoort overleggen, indien de identiteit niet in de loop van een voorgaande procedure werd opgesteld.

2.2. Waar moet de aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene worden ingediend ?

- De aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene (bijlage 16) wordt ingediend bij het gemeentebestuur van de verblijfplaats.

U voegt hieraan een bewijs toe dat u over de volgende zaken beschikt : (I) stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, voor uzelf en uw familieleden die te uwen laste zijn, om in uw eigen behoeften en die van uw familieleden te voorzien en te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare overheden, en (II) een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (zie punt 1).

- Indien u gemachtigd bent tot een verblijf van onbepaalde duur in België (BIVR van onbepaalde duur, IVK, B-kaart, C-kaart, F-kaart of F+-kaart) bevestigt het gemeentebestuur de ontvangst van uw aanvraag (bijlage 16bis).

Indien dit niet het geval is, of indien u geen nationaal paspoort overlegt, alhoewel uw identiteit niet in de loop van een voorgaande procedure werd vastgesteld, zal het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging nemen (bijlage 16bis).

2.3. De behandeling van uw aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene

De beslissing wordt binnen een termijn van 5 maanden na de datum van het ontvangstbewijs (bijlage 16) dat door het gemeentebestuur overhandigd wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.

2.4. De toekenning van de status van langdurig ingezetene

Indien uw aanvraag voor het bekomen van de status van langdurig ingezetene (LI) aanvaard wordt of indien binnen de termijn van 5 maanden na de datum van het ontvangstbewijs (bijlage 16) dat door het gemeentebestuur overhandigd wordt geen enkele beslissing genomen wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt u ingeschreven in het bevolkingsregister en ontvangt u een verblijfskaart (D-kaart) met een geldigheidsduur van 5 jaar en de vermelding « EG – langdurig ingezetene ».

De geldigheidsduur van de LI-status is daarentegen onbeperkt.

2.5. De weigering tot toekenning van de status van langdurig ingezetene

- De beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om de toekenning van de status van langdurig ingezetene te weigeren wordt door het gemeentebestuur aan u betekend (bijlage 17).

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

- Behalve indien de Dienst Vreemdelingenzaken een tegenovergestelde beslissing neemt, behoudt u desalniettemin uw machtiging tot verblijf van onbepaalde duur in België of de machtiging om u er te vestigen.

2.6. Het verlies van de status van langdurig ingezetene

U verliest de status van langdurig ingezetene (LI) indien u valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt heeft, of indien u fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor het bekomen van deze status.

De gevolgen van het verlies van de LI-status worden door de Dienst Vreemdelingenzaken aan u betekend.

3. Verblijven in België na de status van langdurig ingezetene (LI) in een andere lidstaat van de Europese Unie te hebben bekomen

3.1. Onder welke voorwaarden ?

Behalve indien redenen van openbare orde, nationale veiligheid of volksgezondheid zich ertegen verzetten wordt de machtiging tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België toegekend aan de onderdaan van een derde land die (I) de LI-status bekomen heeft in een andere lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk), (II) een door deze lidstaat afgegeven verblijfsdocument met de vermelding « EG-langdurig ingezetene » overlegt en (III) aan een van de volgende voorwaarden voldoet :

  1. een activiteit in loondienst uitoefenen in België ;
  2. een studie of een beroepsopleiding volgen in België ;
  3. voor andere doeleinden naar België komen.

3.2. Waar moet de aanvraag voor een machtiging tot verblijf ingediend worden?

- U dient uw visumaanvraag (D-visum) persoonlijk in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor uw verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland.

Het is mogelijk dat u op voorhand een afspraak moet maken. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie verschillende taken (informatie, maken van afspraak, ontvangst van de dossiers, enz.) toevertrouwd worden. In dit geval zullen bijkomende dienstverleningskosten geïnd worden.

→ Raadpleeg de website van het bevoegd consulaat voor alle inlichtingen inzake de praktische regels voor de indiening van uw visumaanvraag.

- Indien België niet aanwezig is in het land waar u verblijft, neem dan contact op met de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor dit land. Over het algemeen bevindt deze post zich in een aangrenzend land.

Link(en)

- Indien u zich reeds in België bevindt, kunt u zich eveneens wenden tot het gemeentebestuur van uw verblijfplaats.

3.3. Welke bewijsstukken moeten worden overgelegd ?

Indien de machtiging tot verblijf wordt aangevraagd om een activiteit in loondienst of een activiteit als zelfstandige uit te oefenen (met uitzondering van de activiteit die uitgeoefend wordt als werknemer in loondienst die gedetacheerd is door een dienstverlener die in een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigd is, in het kader van een grensoverschrijdende prestatie, of in de hoedanigheid van verlener van grensoverschrijdende diensten):

a) een arbeidskaart of een beroepskaart of het bewijs dat u van deze verplichting bent vrijgesteld, en,

b) ofwel een arbeidsovereenkomst of een voorstel voor een arbeidscontract ;

c) ofwel de documenten die vereist zijn voor de uitoefening van de activiteit als zelfstandige en het bewijs dat u op grond van deze activiteit stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten ontvangt of kan ontvangen, om in uw behoeften en die van uw familieleden te voorzien, om te voorkomen dat ze ten laste vallen van de openbare overheden ;

d) een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;

e) indien u ouder bent dan 21 jaar, een document waaruit blijkt dat u niet veroordeeld bent geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht (uittreksel uit het strafregister).

- Indien de machtiging tot verblijf wordt gevraagd om in België te studeren of er een beroepsopleiding te volgen :

a) een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige student in het hoger onderwijs, afgegeven door een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling ;

b) indien u onderwijs met beperkt leerplan volgt, het bewijs dat dit onderwijs uw hoofdactiviteit en de voorbereiding of de aanvulling van voltijds onderwijs zal vormen (gedetailleerd studieplan en motivatiebrief) ;

c) indien u een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs volgt, het bewijs van het voorbereidend karakter van de opleiding met betrekking tot de beoogde hogere studies (gedetailleerd studieplan, motivatiebrief en, in de mate van het mogelijke, een door de bedoelde instelling voor hoger onderwijs opgesteld attest dat de inschrijving na afloop van het voorbereidend jaar toelaat ;

d) het bewijs dat u voldoet aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs (diploma, overzicht van cijfers, attest van inoverwegingneming van de aanvraag tot gelijkwaardigheid of beslissing of brief van gelijkwaardigheid) ;

e) het bewijs dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt ;

f) een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;

g) indien u ouder bent dan 21 jaar, een document waaruit blijkt dat u niet veroordeeld bent geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht (uittreksel uit het strafregister).

- Indien de machtiging tot verblijf voor andere doeleinden wordt aangevraagd :

a) het bewijs dat u beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, om niet ten laste te vallen van de openbare overheden (zie het bedrag van het leefloon, dat regelmatig geïndexeerd wordt, in functie van de index van de consumptieprijzen, en dat op 01.09.2011 vastgelegd werd op 770,18€ + 356,73€, per persoon ten laste);

b) het bewijs dat u beschikt over een ziektekostenverzekering die de risico’s in België dekt (aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds of privé-verzekering);

c) een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;

d) indien u ouder bent dan 21 jaar, een document waaruit blijkt dat u niet veroordeeld bent geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht (uittreksel uit het strafregister).

3.4. De behandeling van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf

De beslissing wordt zo snel mogelijk door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen, en ten laatste binnen de 4 maanden na de datum van de effectieve indiening van de aanvraag, indien die bij een Belgische diplomatieke of consulaire post wordt ingediend, of na de datum van overhandiging van een attest van indiening van de aanvraag (bijlage 41) door het gemeentebestuur.

Deze termijn van 4 maanden kan echter verlengd worden (1 x 3 maanden) indien de bewijsstukken niet overgelegd worden, of in uitzonderlijke gevallen die verbonden zijn met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Indien alle bewijsstukken overgelegd werden, maar op het einde van deze termijn (max. 7 maanden) geen enkele beslissing genomen werd, moet de machtiging tot verblijf in België toegekend worden.

NB : Indien u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf in België indient zal het gemeentebestuur weigeren om die aanvraag in overweging te nemen indien u niet effectief op het grondgebied van de gemeente verblijft (bijlage 40).

3.5. De machtiging tot verblijf in België

- Indien de aanvraag voor een machtiging tot verblijf werd ingediend bij een Belgische diplomatieke of consulaire post wordt een D-visum (nationaal visum lang verblijf) aangebracht in uw reisdocument.

Bied u binnen de 8 dagen na uw binnenkomst in België aan bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, om uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfskaart te vragen.

- Indien de aanvraag voor een machtiging tot verblijf werd ingediend bij het gemeentebestuur wordt u in het vreemdelingenregister ingeschreven en wordt een verblijfskaart aan u overhandigd.

- De verblijfskaart (A-kaart) die aan u wordt overhandigd wordt vermeld op de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels die een binnenkomst zonder visum mogelijk maken.

Link(en)

- De machtiging om in België te verblijven om er een activiteit in loondienst uit te oefenen of voor andere doeleinden wordt onbeperkt na het verstrijken van een periode van 5 jaar na de afgifte van de verblijfskaart.

3.6. De weigering om de machtiging tot verblijf in België te verlenen

Enkel de Dienst Vreemdelingenzaken is bevoegd om deze beslissing te nemen. Ze wordt door de Belgische diplomatieke of consulaire post of door het gemeentebestuur aan u betekend.

Het gemeentebestuur zal u daarentegen het bevel geven om het grondgebied te verlaten indien u, na het verstrijken van de behandelingstermijn (max. 7 maanden), niet alle vereiste bewijsdocumenten overgelegd heeft (bijlage 13).

Tegen deze beslissingen kan een beroep worden ingediend.

U vindt de inlichtingen die betrekking hebben op de beroepsmiddelen op het weigeringsformulier.

3.7. Zich informeren over de status van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het bevoegde consulaat, en respecteer daarbij de praktische regels die op de website van dit consulaat vermeld worden (telefonisch contact of contact per e-mail, openingsuren, enz.).

Raadpleeg eerst de site www.dofi.fgov.be - Consultatie visumdossier, indien uw aanvraag voor een beslissing werd doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Door het kenmerk van uw visumaanvraag en de lokalisatie van het bevoegd consulaat in te voeren zult u informatie bekomen over de status van uw aanvraag.

Neem, indien dat nodig is, vervolgens telefonisch (+ 32 2 793 80 00) of per mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be) contact op met het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Uit respect voor het privé-leven van de aanvrager geven noch het consulaat, noch het call center van de FOD Buitenlandse Zaken, noch het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen van de weigering van het visum door aan derden, zelfs indien het om de gastheer of de garant gaat. 

3.8. De intrekking van de machtiging tot verblijf

De onderdaan van een derde land die de LI-status in een andere lidstaat van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) bekomen heeft en die tot een verblijf van bepaalde duur in België gemachtigd werd kan om de volgende redenen een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen :

1° hij verlengt zijn verblijf in België na het verstrijken van de beperkte duur van de ontvangen machtiging tot verblijf ;
2° hij voldoet niet meer aan de aan zijn verblijf gestelde voorwaarden;
3° hij heeft valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten gebruikt of hij heeft fraude gepleegd of onwettige middelen gebruikt die van doorslaggevend belang zijn geweest voor het bekomen van de machtiging tot verblijf.

De lidstaat van de Europese Unie die de LI-status heeft toegekend wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

In geval van een ernstige aanslag op de openbare orde of de nationale veiligheid, en in overeenstemming met deze lidstaat, kan het door België betekend bevel om het grondgebied te verlaten gepaard gaan met een beslissing tot verwijdering van het grondgebied van de Europese Unie.


4. De familieleden
(Artikel 10bis, §3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)

Deze pagina is gericht op de onderdanen van derde landen, familieleden van een vreemdeling aan wie een andere lidstaat van de Europese Unie de status van langdurig ingezetene (LI) heeft toegekend en die gemachtigd is tot een verblijf in België.

- De algemene regel is dat u onderworpen wordt aan de voorwaarden die opgelegd worden aan de familieleden an een vreemdeling die gemachtigd is tot een tijdelijk verblijf in België (A-kaart).

- U geniet echter van een bijzonder regime indien de gezinscel al gevormd was in de lidstaat van de Europese Unie die de LI-status toegekend heeft aan de persoon die u in België begeleidt of vervoegd of daar opnieuw gevormd was en indien u de volgende documenten overlegt:

a) de verblijfsvergunning van een EG-langdurig ingezetene of de verblijfstitel die in dat land aan u afgegeven werd, en
b) het bewijs dat u in de hoedanigheid van familielid van een vreemdeling aan wie de LI-status werd toegekend in dat land verbleven heeft.

Waaruit bestaat dit bijzonder regime ?

a) u moet niet bewijzen dat de persoon die u begeleid of vervoegt over voldoende huisvesting beschikt, en
b) er zal rekening worden gehouden met het bewijs dat u persoonlijk beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen, indien de persoon die u begeleidt of vervoegt zelf zal moeten bewijzen dat hij beschikt over stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen.

- De algemene regel is dat u een visumaanvraag (D-visum) indient bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor uw verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland.

In bepaalde gevallen bent u echter gemachtigd om uw aanvraag in te dienen bij de burgemeester van uw verblijfplaats (familieleden an een vreemdeling die gemachtigd is tot een tijdelijk verblijf in België).

De beslissing wordt zo snel mogelijk door de Dienst Vreemdelingenzaken genomen, en ten laatste binnen de 4 maanden na de datum van de effectieve indiening van de aanvraag. Deze termijn van 4 maanden kan echter verlengd worden (1 x 3 maanden), indien de bewijsstukken niet overgelegd worden, of in uitzonderlijke gevallen die verbonden zijn met de complexiteit van het onderzoek van de aanvraag. U wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Indien alle bewijsstukken overgelegd werden, maar op het einde van deze termijn (max. 7 maanden) geen enkele beslissing genomen werd, moet de machtiging tot verblijf in België toegekend worden.