Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)

Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling (NBMV)


Een niet-begeleide minderjarige vreemdeling is elke persoon die:

 • jonger is dan achttien jaar,
 • niet begeleid is door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent krachtens de nationale wet van de minderjarige,
 • onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Economische Ruimte,
 • en zich in een van de volgende twee situaties bevindt:
  • de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling hebben aangevraagd,
  • niet voldoen aan de voorwaarden voor de toegang tot het grondgebied en het verblijf, vastgesteld door de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

De aanwezigheid van elke NBMV op het Belgische grondgebied moet worden gemeld aan de Dienst Voogdij aan de hand van een signalementsfiche .docx -  .pdf . Elke overheid kan het signalement uitvoeren (politie, gemeente, comité voor bijzondere jeugdzorg), maar ook een advocaat of een particulier.
De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maakt het signalement op als de NBMV zich aanbiedt om een asielaanvraag in te dienen. Hij kan zich ook spontaan aanbieden om zijn aanwezigheid op het Belgische grondgebied te melden. 

De Dienst Voogdij identificeert de NBMV en als de jongere de voorwaarden vervult wordt een voogd aangewezen. Er kan ook een voogd worden aangewezen voor een niet-begeleide minderjarige, onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland, die in een kwetsbare situatie verkeert (zwanger meisje, in de steek gelaten kind, ...) of een slachtoffer van mensenhandel is.

De Dienst Vreemdelingenzaken of de politiediensten kunnen twijfel uiten over de verklaarde minderjarigheid. Deze twijfel wordt meegedeeld aan de jongeren. De Dienst Voogdij organiseert dan een medische test, bestaande uit een röntgenonderzoek van de pols, het gebit en het sleutelbeen, en beslist, na ontvangst van de testresultaten, of de jongere de voorwaarden vervult om als NBMV te worden beschouwd. De Dienst Voogdij brengt de Dienst Vreemdelingenzaken vervolgens op de hoogte van deze beslissing.

Meer informatie
Tel: 078 15 43 24
Fax: 02 542 70 83
tutelles@just.fgov.be
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij 
 

NBMV die internationale bescherming aanvraagt

 • Fiche minderjarige
 • Interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken
 • Taal van de procedure
 • Verlies van bijlage 26
 • Adreswijziging
 • Dublinprocedure
 • Gezinshereniging
 • Contact

NBMV die geen internationale bescherming aanvraagt

 • Template voor de voogd
 • Verhoor
 • Vaststellen van de duurzame oplossing
  • De duurzame oplossing is niet in België
  • Zoektocht naar de duurzame  oplossing
  • De duurzame oplossing is in België.
 • Na 18 jaar
 • Bijzonder geval: de Europese NBMV
 • Contact

Schoolreizen voor NBMV

Nuttige links
Dienst Vreemdelingenzaken: http://www.dofi.ibz.be
Dienst Voogdij: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en_jongeren/niet-begeleide_minderjarige_vreemdelingen/dienst_voogdij
Fedasil: www.fedasil.be
CGVS: www.cgvs.be
Vrijwillige terugkeer: http://www.retourvolontaire.be (FR); http://www.vrijwilligeterugkeer.be (NL); http://www.voluntaryreturn.be (EN).