Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Procedure internationale bescherming

Procedure internationale bescherming

Update 10/12/2020

​Algemeen verloop van de procedure om internationale bescherming.

 

In het kader van deze procedure wordt door de bevoegde instanties onderzocht of u in aanmerking komt tot het verkrijgen van de status van vluchteling, of het statuut van subsidiaire bescherming. In het kader van deze procedure kunnen vier instanties tussenbeide komen :

1)  De Dienst Vreemdelingenzaken - http://www.dofi.ibz.be

De Dienst Vreemdelingenzaken is de instantie die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
De Dienst Vreemdelingenzaken staat in voor de registratie van het verzoek om internationale bescherming en verifieert of België de Lidstaat is die verantwoordelijk is voor het onderzoek van het verzoek.

2)  Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen  - http://www.cgvs.be

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is de instantie die uw verzoek om internationale bescherming zal onderzoeken en over dit verzoek een beslissing neemt.

3)  De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - http://www.cce-rvv.be

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tegen de beslissingen die genomen worden door de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

4)  De Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be

De Raad van State is een administratief rechtscollege waarbij een cassatieberoep kan worden ingediend tegen een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en een arrest velt over deze cassatieberoepen.
 
De opvang van verzoekers om internationale bescherming valt sinds mei 2002 onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers (FEDASIL).  Voor meer inlichtingen kunt u de website van Fedasil raadplegen – http://www.fedasil.be

Registratie van een verzoek om internationale bescherming

 

 

Indienen van een verzoek om internationale bescherming

Wat moet u doen indien u op de door de Dienst Vreemdelingenzaken vastgelegde dag niet aanwezig kunt zijn voor het gehoor ?

Indien u niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum moet dit zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De motieven die u aanhaalt moeten gegrond zijn (in geval van ziekte moet bijvoorbeeld een medisch getuigschrift worden voorgelegd).

Wat gebeurt er indien België niet verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming ?

Het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken is er in de eerste plaats op gericht om te bepalen of België verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming, op basis van de Verordening (EG) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de Lidstaten wordt gedaan.

Indien België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming, maar wel een ander land van de Europese Unie, alsook Noorwegen, IJsland , Zwitserland en Liechtenstein, wordt een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten betekend.

U wordt daarbij verder doorverwezen naar Cel SEFOR voor de verdere praktische afspraken met betrekking tot uw overdracht aan de autoriteiten van de Lidstaat die op basis van de Dublin-III-Verordening verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek om internationale bescherming.

Lees meer in de Dublin-Leaflets
 

Wat gebeurt er indien België verantwoordelijk is voor het onderzoek van uw asielaanvraag ?

Als België verantwoordelijk blijkt voor de behandeling van uw verzoek zal de  Dienst Vreemdelingenzaken het dossier, na het gehoor, overmaken aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, die uw verzoek om internationale bescherming zal onderzoeken.
 

Wat gebeurt er wanneer u een nieuw verzoek om internationale bescherming indient nadat een eerste verzoek om internationale bescherming met een negatief resultaat werd afgesloten (= volgend verzoek)?

Indien u al op zijn minst voor de tweede keer een verzoek om internationale bescherming indient in België, neemt een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken, in voorkomend geval met de hulp van een tolk, uw verklaringen af in verband met de nieuwe elementen die de kans dat u aanspraak kan maken op erkenning als vluchteling of subsidiaire bescherming aanzienlijk groter maken, evenals de redenen waarom u deze elementen niet vroeger kon voorleggen.

De Commissaris-generaal zal op basis van de elementen die u aan de Dienst Vreemdelingenzaken heeft voorgelegd, uw verzoek beoordelen.

Nieuw !
Nieuwe procedure :

In het kader van de latere verzoeken om internationale bescherming kunnen de bijlagen 26quinquies niet meer op basis van een spontane aanbieding in Pacheco verlengd worden.
De aanvraag voor verlenging moet voortaan per mail naar het volgende adres worden gestuurd: asiel.administratie@ibz.fgov.be  
De aanvrager moet zijn naam, voornaam, openbaar veiligheidsnummer en rijksregisternummer vermelden.

Indien de verlenging wordt aanvaard:
Het attest wordt per mail of per brief, indien de eerste optie niet beschikbaar is, gestuurd.
Het attest zal aan de originele bijlage 26quinquies moeten worden toegevoegd.

Indien de verlenging wordt geweigerd:
De aanvrager wordt per mail op de hoogte gebracht van de redenen van de weigering.

 

Vasthouding in een welbepaalde plaats ?

In bepaalde gevallen die door de wet voorzien worden kan de Dienst Vreemdelingenzaken beslissen om u in een welbepaalde plaats (gesloten centrum/woonunit) vast te houden.

In geval van vasthouding beschikt u elke maand over de mogelijkheid om uw vasthouding te betwisten bij de Raadkamer van de Correctionele Rechtbank, door een verzoek tot invrijheidstelling in te dienen. Dit verzoek moet volgens specifieke juridische regels worden opgesteld.

Aanbieding bij het gemeentebestuur

Indien het om een eerste verzoek om internationale bescherming gaat, moet u zich binnen een periode van acht werkdagen, na indiening van uw verzoek, aanbieden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats. De gemeente is bevoegd om een attest van immatriculatie (model A), dat vanaf de datum van afgifte 3 maanden geldig is en verlengd kan worden, aan u af te geven.

Indien het om een volgend verzoek gaat, wordt u in het bezit gesteld van een bijlage 26quinquies. Deze bijlage wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken verlengd totdat er een definitieve beslissing genomen werd inzake uw verzoek. Indien uw aanvraag ontvankelijk wordt verklaard, geeft de Dienst Vreemdelingenzaken aan het gemeentebestuur de instructie om een attest van immatriculatie, dat vanaf de datum van afgifte 3 maanden geldig is, af te geven. Het attest van immatriculatie wordt verlengd tot er een definitieve beslissing werd genomen inzake uw verzoek.
 

Indien de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus aan u toekent

Indien de Commissaris-generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus aan u toekent, zal u in het bezit gesteld worden van een vluchtelingenattest. Met dit attest dient u zich te melden bij het gemeentebestuur, dat u in het bezit zal stellen van een A-kaart (beperkt verblijf).  Na 5 jaar, te rekenen vanaf de indiening van het verzoek, en tenzij de hoedanigheid van vluchteling in tussentijd ingetrokken werd, komt u in aanmerking tot het verkrijgen van een B-kaart (onbeperkt verblijf).

De overgang van de A kaart naar de B kaart zal gebeuren op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen beschikt op elk moment over de mogelijkheid om een heronderzoek te starten. 
 

Het statuut van subsidiaire bescherming werd u toegekend door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Indien u het statuut van subsidiaire bescherming door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt toegekend, dient u zich aan te bieden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats in België, met de beslissing van het CGVS of de RVV waarin beslist wordt u het statuut van subsidiaire bescherming toe te kennen. Na verificatie van het Rijksregister zal de gemeente, in voorkomend geval, een A-kaart (beperkt verblijf) afleveren, zonder voorafgaande instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Na vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening van het verzoek om internationale bescherming, zal u in het bezit gesteld worden van een B-kaart (onbeperkt verblijf), tenzij er andere instructies door de Dienst Vreemdelingenzaken zouden gegeven worden.

De overgang van een A-kaart naar een B-kaart gebeurt in alle gevallen op instructie van de Dienst Vreemdelingenzaken.


Bevel om het grondgebied te verlaten

Nadat uw verzoek definitief werd afgewezen (uitgezonderd wanneer u legaal verblijf heeft in België), zal u van de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen.  Dit bevel om het grondgebied te verlaten wordt per aangetekende brief naar uw gekozen woonplaats verstuurd.

 

Procedure teruggave identiteitsdocumenten

Indien u uw identiteitsdocumenten die u in het kader van een aanvraag van internationale bescherming bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) heeft afgegeven, wenst terug te krijgen, dient u volgende procedure te volgen :

  • U dient een afspraak te maken om uw documenten terug te krijgen door een e-mail naar bur_cid01@ibz.fgov.be te sturen in één van de drie landstalen of in het Engels te zenden waarin u aanvraagt om deze documenten (al dan niet alsook voor uw familieleden) terug te krijgen;

  • In deze mail moet duidelijk vermeld staan waarom u deze documenten terugvraagt, vergezeld van de nodige bewijsstukken.:

  • Opgelet : Indien u een beschermingsstatuut gekregen heeft, zullen de documenten rechtstreeks aangevraagd dienen te worden bij het CGVS; gelieve uw aanvraag dan te sturen naar Cgra-cgvs.IDdoc@ibz.fgov.be . De documenten zullen dan op afspraak door deze dienst teruggegeven worden (op uitzondering van het nationaal paspoort indien het om een erkenning als vluchteling betreft).

  • Als u geen gegronde reden kan opgeven waarom u de documenten nodig heeft, zullen de documenten NIET teruggegeven worden. Zo dit het geval is, zal u hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Als u de documenten kunt komen terughalen, zal u van DVZ een uitnodiging ontvangen, welke de dag en uur aanduiden wanneer u zich kunt aanbieden bij DVZ. Het is onnodig u bij DVZ aan te bieden zo lang u deze uitnodiging niet heeft ontvangen.

Elke volwassene dient zich persoonlijk aan te bieden, want deze dient een ontvangstbewijs te ondertekenen. De documenten van de begeleide minderjarige kinderen worden aan de ouders meegegeven. In geval van documenten van een niet-begeleide minderjarige, kan de NBMV samen met zijn / haar voogd deze documenten recupereren of kan de voogd alleen deze documenten afhalen. Gelieve steeds een kopie van uw uitnodiging bij te hebben.

Bijkomende vragen over de procedure kunnen naar bur_cid01@ibz.fgov.be gezonden worden