Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Reizen naar België

 

Reizen vanuit en naar België
[Aanpassing: 2020.07.31]

I. Reizen naar België

Het Ministerieel Besluit van 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt in artikel 18:

"§ 1. Niet essentiële reizen vanuit en naar België zijn verboden.

§ 2. In afwijking van de eerste paragraaf en onverminderd artikel 20 is het toegelaten om :

1° te reizen vanuit België naar alle landen van de Europese Unie, van de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk, en om vanuit deze landen naar België te reizen, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan de lijst is bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;

2° …

3° te reizen vanuit België naar de landen die zijn opgenomen in de lijst bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en om te reizen naar België vanuit deze landen, met uitzondering van de gebieden aangeduid als rode zones, waarvan de lijst is bekendgemaakt op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

§ 3.Voor de overeenkomstig de paragrafen 1 en 2 toegelaten reizen naar België vanuit een land dat geen deel uitmaakt van de Schengenzone is de reiziger er toe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronisch Passenger Locator Form, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.
Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form, is hij ertoe gehouden het papieren Passenger Locator Form bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen en te ondertekenen.
De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passenger Locator Form hebben ingevuld. Bij gebrek aan dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.
Bij gebrek aan deze verklaring of bij valse, misleidende of onvolledige informatie in deze verklaring kan in voorkomend geval de binnenkomst geweigerd worden overeenkomstig artikel 14 van de Schengengrenscode of artikel 43 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

§ 4. In geval van een reis naar België vanuit een gebied in de Schengenzone is de reiziger ertoe gehouden om voorafgaand aan de reis het elektronisch Passenger Locator Form, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en voor te leggen aan de vervoerder voor boarding.
Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form, is hij ertoe gehouden het papieren Passenger Locator Form bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan de vervoerder. De vervoerder is ertoe gehouden deze verklaring onverwijld te bezorgen aan Saniport.
De vervoerder is ertoe gehouden te controleren dat alle passagiers, voorafgaand aan de boarding, een Passenger Locator Form hebben ingevuld. Bij gebrek van dit formulier is de vervoerder ertoe gehouden het boarden te weigeren.

§ 5. In geval van een reis bedoeld in de paragrafen 3 en 4 waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, is de reiziger, van wie het verblijf in België meer dan 48 uur duurt, en het voorafgaand verblijf buiten België meer dan 48 uur duurde, er persoonlijk toe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het elektronisch Passenger Locator Form, bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken, in te vullen en te ondertekenen.
Indien het niet mogelijk is voor de reiziger om gebruik te maken van het elektronisch Passenger Locator Form, is hij ertoe gehouden om, voorafgaand aan de reis, het papieren Passenger Locator Form bekendgemaakt op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de Dienst Vreemdelingenzaken in te vullen, te ondertekenen en te bezorgen aan Saniport."

 

Dit betekent in concreto voor Extra-Schengen reizen naar België:

1. Reizen naar België vanuit uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus (EU-staten die niet tot de Schengenzone behoren):

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer. De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied gelden. Echter:

 • Passagiers zijn verplicht een Health Passenger Locator Form ( web - PDF ) in te vullen voorafgaand aan de reis, conform de bepalingen van het bovenstaande Ministerieel Besluit van 30.06.2020. In concreto moeten de passagiers het laatste reisadvies lezen en binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen.
  Dit formulier moet meer bepaald ingevuld worden door:
  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist, en
  • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
   • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
   • wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit formulier kan ook elektronisch worden ingevuld en verstuurd via de website https://travel.info-coronavirus.be/, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier of de website zelf terug.

2. Reizen naar België uit derde landen (= landen die niet tot de EU of Schengen behoren)

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Op de website van het Crisiscentrum vindt u nadere informatie terug over het al dan niet essentiële karakter van een reis en welke sanitaire voorschriften (zoals de verplichte quarantaine) men moet naleven wanneer men wel nog kan reizen: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen

De reisbeperkingen zijn niet van toepassing op:

 • onderdanen van alle EU-lidstaten en Schengenstaten;
 • familieleden (in de zin van artikel 2, paragraaf 2, van de richtlijn 2004/38/CE) van onderdanen van een EU-lidstaat of Schengenlidstaat, voor zover deze personen effectief zelf beschikken over de vereiste documenten voor binnenkomst op het grondgebied en hun hoedanigheid van familielid kunnen staven via documenten;
 • onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een Schengenverblijfskaart of D-visum (bijvoorbeeld studenten en highly qualified workers);
 • op onderdanen van die derde landen die voorkomen op de lijst van derde landen die – zodra ze ertoe beslist werd door de Belgische autoriteiten – is gepubliceerd zal staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken https://diplomatie.belgium.be/nl,  voor zover deze onderdanen binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen.

Meer gedetailleerde informatie omtrent het toepassingsgebied vindt u op de website van de Europese Unie:  

Passagiers zijn verplicht een Health Passenger Locator Form ( web - PDF ) in te vullen voorafgaand aan de reis, conform de bepalingen van het bovenstaande Ministerieel Besluit van 30.06.2020. In concreto moeten de passagiers het laatste reisadvies lezen en binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen.
Dit formulier moet meer bepaald ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist, en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit formulier kan ook elektronisch worden ingevuld en verstuurd via de website https://travel.info-coronavirus.be/, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier of de website zelf terug.

Aanbeveling:

Aan de personen die een geldig visum hebben, wordt sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen. Indien de geldigheidsduur van het visum dat voor de uitgestelde reis afgegeven werd niet volstaat om de duur van de nieuwe reis te dekken, kan een nieuw visum gevraagd worden. Hiervoor moeten de volgende documenten worden voorgelegd:

a) Visum geldig voor een kort verblijf:

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis, 
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven, 
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe datum die vastgelegd is voor de conferentie of het professioneel rendez-vous, nieuwe uitnodiging, enz.) en 
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt. 

b)     Visum geldig voor een lang verblijf (gezinshereniging, werk, studies, …):

 • visumaanvraagformulier met de nieuwe data van de reis, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum dat voor de uitgestelde reis werd afgegeven,
 • bewijs van de bepalingen voor de nieuwe reis (bv. nieuwe gastovereenkomst, geldige gecombineerde vergunning etc.).

In het kader van een gezinshereniging zal een nieuw visum van ambtswege kunnen worden afgeleverd na een controle van de administratieve situatie van de gezinshereniger (identiteitskaart of geldige verblijfstitel, geen schrapping) en van het feit dat er nog steeds sprake is van een concreet project in het kader van de gezinshereniging (samenleven of gezamenlijke vestiging).

c) Visum met het oog op een huwelijk of een verklaring van wettelijke samenwoning in België :

Een nieuw visum kan gevraagd worden na controle van de administratieve situatie van de toekomstige echtgenoot of partner (geldige identiteitskaart of verblijfstitel, niet geschrapt), na bevestiging van het behoud van het gezinsherenigingsproject (recent bewijs van ongehuwde staat, nieuwe huwelijksverklaring, bevestiging door de toekomstige partner van de wil om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen), en na voorlegging van de volgende documenten: 

 • visumaanvraagformulier, 
 • bewijs van betaling van de handling fee, 
 • kopie van het reisdocument met het visum
 • een reisziekteverzekering die de duur van de nieuwe reis die voorzien wordt, dekt.

II. Reizen vanuit België

De Covid-19-crisis heeft tot nooit eerder geziene reisbeperkingen geleid. Heel wat personen die zich in het buitenland bevonden, konden op de voorziene datum niet terug naar huis keren.

Sinds maart 2020 hebben alle lidstaten beslissingen genomen die deze personen toestaan om hun verblijf op hun grondgebied te verlengen. In België hebben de betrokken personen een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangen die hen toestaat om hun verblijf in België te verlengen.

Het is mogelijk om terug te keren, maar niet steeds vanuit de Staat die de verlenging van het verblijf heeft toegestaan.

Er moest een Schengeneffect worden gegeven aan deze nationale beslissingen, zodat de betrokken persoon zich naar een andere Staat kan begeven om terug naar huis te keren. Dit is nu een gedane zaak, dankzij de goedkeuring van een document dat alle nationale maatregelen die door alle Schengenstaten genomen werden herneemt (cf. nieuwe bijlage 2A van de Handleiding voor de behandeling van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa).

In de praktijk:

Een onderdaan van een derde land die omwille van de gezondheidscrisis gemachtigd is om zijn verblijf in België te verlengen kan zich naar een andere Schengenstaat begeven om naar huis terug te keren.  Hij moet echter in het bezit zijn van een geldig paspoort, de door de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurde brief en het bewijs dat hij zich naar deze staat begeeft om naar zijn land van herkomst of verblijf terug te keren (vliegticket, treinticket...).

Aanbeveling:

De Dienst Vreemdelingenzaken raadt de betrokken personen aan om contact op te nemen met de consulaire overheden van de betrokken Staat, om zich ervan te verzekeren dat ze daadwerkelijk over het grondgebied van deze Staat kunnen transiteren.