Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Reizen naar België

 


Beperkingen

Artikel 18.§1 van het ministerieel besluit van 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn. Deze restrictie is echter niet op alle reizigers van toepassing (Lees meer).

Reizen naar België

1) Reizen naar België uit een andere Schengen lidstaat

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit een andere Schengen lidstaat. Vóór de reis moeten reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) echter invullen in alle situaties die op het PLF beschreven worden.

 → Public Health Passenger Locator Form 

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren. Ze dienen  zich op de site  https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

2) Reizen naar België uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus (EU-staten die niet tot de Schengenzone behoren):

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit deze landen. De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied zijn echter wel van toepassing.

Vóór de reis moeten reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen in alle situaties die op het PLF beschreven worden.

Public Health Passenger Locator Form   

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren. Ze dienen  zich op de site  https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

3) Reizen naar België uit derde landen (landen die niet tot de EU of Schengen behoren)

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. De reisbeperkingen zijn echter niet van toepassing op onderdanen van alle EU-lidstaten en Schengenstaten en onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige Schengenverblijfskaart of van een geldig D-visum.

Er wordt ook een uitzondering voorzien voor personen met een essentiële functie of behoefte. Deze uitzonderingscategorieën, die door de Europese Commissie worden aanbevolen, werden gepreciseerd op het Belgisch niveau:

 1. de professionele verplaatsingen van het zorgpersoneel, de onderzoekers op het gebied van gezondheid en de beroepskrachten uit de ouderenzorg; 
 2. de professionele verplaatsingen van de grensarbeiders; 
 3. de professionele verplaatsingen van de seizoenarbeiders in de landbouw; 
 4. de professionele verplaatsingen van het vervoerspersoneel; 
 5. de diplomaten in functie, het personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, het militair personeel, het personeel van de Federale Politie, het personeel van de civiele bescherming, het personeel van de openbare ordediensten, het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het douanepersoneel en de humanitaire werkers, wanneer de reis noodzakelijk is bij de uitoefening van hun functie ;
 6. de passagiers op doorreis, zowel extra-Schengen (komende uit een land buiten Schengen) als intra-Schengen (komende uit een land binnen Schengen); 
 7. de passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen, namelijk:
 • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging; 
 • de bezoeken aan een echtgenoot of een geregistreerde partner die in België woont, wanneer de echtgenoten of de geregistreerde partners, om professionele of persoonlijke redenen, niet samenwonen;    
 • de reizen naar een niet geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont; (zie hieronder voor meer informatie) 
 • de reizen in het kader van co-ouderschap; 
 • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad);
 • de reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
 1. de professionele verplaatsingen van zeevarenden ;
 2. de reizen om humanitaire redenen, met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
 3. de verplaatsingen van onderdanen van derde landen voor studiedoeleinden, met inbegrip van de verplaatsingen van leerlingen, studenten, stagiairs die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 
 4. de verplaatsingen van hoogopgeleide onderdanen van derde landen, als hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd; (zie hieronder voor meer informatie)
 5. De verplaatsingen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
 6. De verplaatsingen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

Vóór de reis moeten ook reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen, indien ze binnen de gestelde voorwaarden vallen (zie PLF).

Public Health Passenger Locator Form  

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren.. Ze dienen  zich op de site   https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

Hooggekwalificeerde werknemers  

Alle werknemers aan wie een gecombineerde vergunning werd toegekend (KB 08.10.1981, bijlage 46 of 47) en de onderzoekers met een gastovereenkomst kunnen opnieuw een visum D aanvragen. Het effectief bezitten van dit D visum is vereist om te kunnen afreizen naar België.

Professionele verplaatsingen (kort verblijf)

Professionele verplaatsingen zijn nog steeds verboden, tenzij het essentieel karakter van deze verplaatsingen wordt aangetoond. Elke vraag met betrekking tot de verplichting om op voorhand een arbeidsvergunning te bekomen moet aan het bevoegde Gewest worden gesteld.    

Cultureel, artistiek en sportief gebied (kort verblijf) 

De verplaatsingen zijn nog steeds verboden, tenzij het essentieel karakter van deze verplaatsingen wordt aangetoond.

Feitelijke partners

Sinds 01.09.2020 wordt een kort bezoek (< 90 dagen) aan de persoon met wie men een stabiele en duurzame relatie onderhoudt als een essentiële reis beschouwd. 

Op de volgende manier wordt bewezen dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden: (inwerkingtreding op 23/09/2020)

 • De partners hebben 6 maanden in België of in een ander land samengewoond ; of
 • De partners hebben al op zijn minst een jaar een relatie. Tijdens deze periode hebben ze elkaar op zijn minst twee keer, gedurende minstens 20 dagen, fysiek ontmoet. Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was ; of
 • De partners hebben een gemeenschappelijk kind.

Indien het duurzame en stabiele karakter van de relatie wordt vastgesteld, zal de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post een attest van essentiële reis afgeven aan de feitelijke partner die niet aan de visumplicht is onderworpen, alsook aan de feitelijke partner die beschikt over een visum van het type C dat vóór 18 maart 2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven. De feitelijke partner aan wie een Belgische diplomatieke of consulaire post na 18 maart 2020 een visum heeft afgegeven, is niet verplicht om met een essentieel reiscertificaat te reizen.

Let op : Het volstaat niet om aan te tonen dat de geplande reis essentieel is om een visum C te ontvangen of om de Schengenruimte te betreden. De feitelijke partner moet kunnen bewijzen dat hij aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij een visum aanvraagt of aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

Naast het bewijs van het duurzame en stabiele karakter van een relatie zal de feitelijke partner die aan de visumplicht is onderworpen derhalve ook de volgende bewijsstukken aan de diplomatieke of consulaire post moeten overleggen:

Naast het attest van essentiële reis moeten de feitelijke partner die niet aan de visumplicht is onderworpen en de feitelijke partner die in het bezit is van een visum van het type C dat door een Belgische diplomatieke of consulaire post vóór 18 maart 2020 is afgegeven, reizen met het bewijs dat zij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoen (zie de documenten die op de post moeten worden overgelegd door een partner die wel aan de visumplicht is onderworpen).

Essentiële reizen

Voor een lang verblijf (> 90 dagen) in België is een geldig visum D vereist.

Voor een kort verblijf (< 90 dagen): 

1) Nationaliteiten die niet visumplichtig zijn

De persoon moet reizen met een attest van essentiële reis. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort).

2) Visumplichtige nationaliteiten

Voor een kort verblijf in België moet de reiziger een geldig visum C voorleggen.

 • Visum dat vóór 18/03/2020 afgegeven werd

De houder van een geldig visum dat vóór 18 maart 2020, dus vóór het begin van de gezondheidscrisis, door een Belgische diplomatieke post werd afgegeven moet ook met een attest van essentiële reis reizen. Dit attest wordt door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgisch consulaat afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort).

 • Visum dat na 18/03/2020 afgegeven werd

Een visum C dat na 18/03/2020, dus na het begin van de gezondheidscrisisis, door een Belgische diplomatieke pos wordt afgegeven, wordt beschouwd als een visum dat het in kader van een essentiële reis is afgegeven. De reiziger moet geen attest van essentiële reis aanvragen, tenzij hij vermoedt dat er een probleem zou kunnen zijn (voorbeeld: geen rechtstreekse vlucht naar België).

Let op: Ongeacht het feit of de reiziger al dan niet aan de visumplicht onderworpen is moeten de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied vervuld worden. Het volstaat niet om aan te tonen dat de geplande reis essentieel is om een visum C te ontvangen of om de Schengenruimte te betreden. Elke reiziger moet kunnen bewijzen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

Visum

« Wereldwijd » worden de indiening en de behandeling van de aanvragen voor visa C en D geleidelijk aan hervat. De absolute voorwaarde voor deze geleidelijke hervatting is dat de outsourcingspartner waarmee de ambassade of het consulaat samenwerkt (VFS Global of TLS Contact) weer operationeel is.

In alle gevallen (kort en lang verblijf) controleert de ambassade of het consulaat of het essentieel karakter van de reis aangetoond is en of de voorwaarden voor de afgifte van het visum C of D vervuld zijn  (u vindt meer informatie over de voorwaarden en de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken, de posten, VFS Global of TLS Contact).

Sanitaire maatregelen

De toegang tot het Belgisch grondgebied kan gepaard gaan met of afhankelijk zijn van sanitaire maatregelen, zoals (verplichte of aanbevolen) quarantaine en testing. Elke passagier dient een Passenger Locator Form (PLF) (https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form) in te vullen en zich, voor hij op reis vertrekt, op de hoogte te stellen van de evolutie van de inreisvoorwaarden in België (consulteer hiervoor de website  https://www.info-coronavirus.be/nl/), aangezien eveneens bijkomende sanitaire maatregelen kunnen worden opgelegd.

Niet-essentiële reizen

Aan de personen die een geldig visum hebben, wordt sterk aanbevolen om elke niet-essentiële reis uit te stellen

Nuttige links