Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Reizen naar België

 


1) Reisbeperking en uitzonderingen

Artikel 21 van het ministerieel besluit van 28.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat niet-essentiële reizen naar België verboden zijn.

Deze reisbeperking is echter niet van toepassing op onderdanen van alle EU-lidstaten en Schengenstaten alsook hun respectieve familieleden, en onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige Schengenverblijfskaart of van een geldig D-visum alsook hun respectieve familieleden. (Lees meer)

Deze reisbeperking is ook niet van toepassing op reizen naar België in de volgende gevallen:

 • Reizen naar België uit een andere Schengen lidstaat

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit een andere Schengen lidstaat.

Vóór de reis moeten reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) echter invullen in alle situaties die op het PLF beschreven worden.

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren. Ze dienen  zich op de site  https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

 • Reizen naar België uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Cyprus (EU-staten die niet tot de Schengenzone behoren):

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor reizen uit deze landen. Echter zijn de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied wel van toepassing. Indien nodig moeten de reizigers een visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post (lees hieronder meer), en/of aantonen dat zij aan de binnenkomstvoorwaarden voldoen wanneer zij zich aan de Schengen-buitengrenzen melden door middel van het vereiste document (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf).

Vóór de reis moeten reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen in alle situaties die op het PLF beschreven worden.

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren. Ze dienen  zich op de site  https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

 • Reizen naar België uit veilige landen (bijwerking : 28.10.2020)

Er zijn geen specifieke reisrestricties meer voor inwoners van Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore, Thailand, Uruguay, Rwanda en Zuid-Korea. Echter zijn de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied wel van toepassing. Indien nodig moeten de reizigers een visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post (lees hieronder meer), of aantonen dat zij aan de binnenkomstvoorwaarden voldoen wanneer zij zich aan de Schengen-buitengrenzen melden door middel van het vereiste document (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf).

Vóór de reis moeten reizigers het Public Health Passenger Locator Form (PLF) invullen in alle situaties die op het PLF beschreven worden.

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren. Ze dienen  zich op de site  https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

 • Reizen naar België uit derde landen (landen die niet tot de EU of Schengen behoren)

Niet-essentiële reizen naar België zijn verboden. Er wordt echter een uitzondering voorzien voor personen met een essentiële functie of behoefte. Deze uitzonderingscategorieën, die door de Europese Commissie worden aanbevolen, werden gepreciseerd op het Belgisch niveau:

 1. de professionele verplaatsingen van het zorgpersoneel, de onderzoekers op het gebied van gezondheid en de beroepskrachten uit de ouderenzorg; 
 2. de professionele verplaatsingen van de grensarbeiders; 
 3. de professionele verplaatsingen van de seizoenarbeiders in de landbouw; 
 4. de professionele verplaatsingen van het vervoerspersoneel; 
 5. de diplomaten in functie, het personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen wier fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, het militair personeel, het personeel van de Federale Politie, het personeel van de civiele bescherming, het personeel van de openbare ordediensten, het personeel van de Dienst Vreemdelingenzaken, het douanepersoneel en de humanitaire werkers, wanneer de reis noodzakelijk is bij de uitoefening van hun functie ;
 6. de passagiers op doorreis, zowel extra-Schengen (komende uit een land buiten Schengen) als intra-Schengen (komende uit een land binnen Schengen); 
 7. de passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen, namelijk:
  • de reizen die gerechtvaardigd zijn door gezinshereniging;
  • de bezoeken aan een echtgenoot of een geregistreerde partner die in België woont, wanneer de echtgenoten of de geregistreerde partners, om professionele of persoonlijke redenen, niet samenwonen;   
  • de reizen naar een niet geregistreerde partner die niet onder hetzelfde dak woont; (zie hieronder voor meer informatie)
  • de reizen in het kader van co-ouderschap;
  • de reizen in het kader van begrafenissen of crematies (verwantschap = eerste en tweede graad);
  • de reizen in het kader van burgerlijke en religieuze huwelijken (verwantschap = eerste en tweede graad)
 1. de professionele verplaatsingen van zeevarenden ;
 2. de reizen om humanitaire redenen, met inbegrip van de reizen om dwingende medische redenen of de verderzetting van een dringende medische behandeling;
 3. de verplaatsingen van onderdanen van derde landen voor studiedoeleinden, met inbegrip van de verplaatsingen van leerlingen, studenten, stagiairs die in het kader van hun studies een vorming volgen en onderzoekers met een gastovereenkomst; 
 4. de verplaatsingen van hoogopgeleide onderdanen van derde landen, als hun werk economisch noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd; (zie hieronder voor meer informatie)
 5. De verplaatsingen van de personen die een activiteit in loondienst komen uitoefenen in België, met inbegrip van jonge au pairs, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (arbeidsvergunning of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn);
 6. De verplaatsingen van de personen die een zelfstandige activiteit komen uitoefenen in België, ongeacht de duur van deze activiteit, op voorwaarde dat ze daartoe gemachtigd zijn door het bevoegde gewest (geldige beroepskaart of bewijs dat de voorwaarden voor een vrijstelling vervuld zijn).

De algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied zijn echter wel van toepassing.

Indien nodig moeten de reizigers een visum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post (lees hieronder meer), of aantonen dat zij aan de binnenkomstvoorwaarden voldoen wanneer zij zich aan de Schengen-buitengrenzen melden door middel van het vereiste document (nationaliteiten die zijn vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf).

Vóór de reis moeten ook reizigers het Public Health Passenger Locator Form(PLF) invullen, indien ze binnen de gestelde voorwaarden vallen (zie PLF).

Bij aankomst zullen reizigers ook alle door België genomen maatregelen moeten respecteren.. Ze dienen  zich op de site   https://www.info-coronavirus.be/nl/, te informeren over de evolutie van de gezondheidssituatie in België.

2) Verduidelijking van bepaalde categorieën van uitzonderingen

Professionele verplaatsingen (kort verblijf):  Professionele verplaatsingen zijn nog steeds verboden, tenzij het essentieel karakter van deze verplaatsingen wordt aangetoond. Elke vraag met betrekking tot de verplichting om op voorhand een arbeidsvergunning te bekomen moet aan het bevoegde Gewest worden gesteld.    

Cultureel, artistiek en sportief gebied (kort verblijf): De verplaatsingen zijn nog steeds verboden, tenzij het essentieel karakter van deze verplaatsingen wordt aangetoond.

Feitelijke partners (kort verblijf): Een kort bezoek aan de persoon met wie men een stabiele en duurzame relatie onderhoudt is als een essentiële reis beschouwd. 

Op de volgende manier wordt bewezen dat de partners een duurzame en stabiele relatie onderhouden: 

 • De partners hebben 6 maanden in België of in een ander land samengewoond ; of
 • De partners hebben al op zijn minst een jaar een relatie. Tijdens deze periode hebben ze elkaar op zijn minst twee keer, gedurende minstens 20 dagen, fysiek ontmoet. Indien een bezoek omwille van de reisbeperkingen (Covid-19) moest worden geannuleerd kan er voor het tweede bezoek rekening worden gehouden met het bewijs dat een bezoek gepland was ; of
 • De partners hebben een gemeenschappelijk kind.

Indien het duurzame en stabiele karakter van de relatie wordt vastgesteld, zal de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post een attest van essentiële reis afgeven aan de feitelijke partner die niet aan de visumplicht is onderworpen, alsook aan de feitelijke partner die beschikt over een visum van het type C dat vóór 18 maart 2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post is afgegeven. De feitelijke partner aan wie een Belgische diplomatieke of consulaire post na 18 maart 2020 een visum heeft afgegeven, is niet verplicht om met een essentieel reiscertificaat te reizen.

Let op : Het volstaat niet om aan te tonen dat de geplande reis essentieel is om een visum C te ontvangen of om de Schengenruimte te betreden. De feitelijke partner moet kunnen bewijzen dat hij aan de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij een visum aanvraagt of aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

Naast het bewijs van het duurzame en stabiele karakter van een relatie zal de feitelijke partner die aan de visumplicht is onderworpen derhalve ook de volgende bewijsstukken aan de diplomatieke of consulaire post moeten overleggen:

Naast het attest van essentiële reis moeten de feitelijke partner die niet aan de visumplicht is onderworpen en de feitelijke partner die in het bezit is van een visum van het type C dat door een Belgische diplomatieke of consulaire post vóór 18 maart 2020 is afgegeven, reizen met het bewijs dat zij aan de Schengeninreisvoorwaarden voldoen (zie de documenten die op de post moeten worden overgelegd door een partner die wel aan de visumplicht is onderworpen).

 

3) Attest van essentiële reis

Voor een lang verblijf  in België (> 90 dagen) moet de reiziger geen attest van essentiële reis aanvragen. Een geldig visum D afgegeven door een Belgische diplomatieke of consulaire post is echter vereist.

Voor een kort verblijf in België (< 90 dagen) moet een onderscheid worden gemaakt tussen personen die aan de visumplicht zijn onderworpen en personen die van de visumplicht zijn vrijgesteld.

 • Nationaliteiten die niet visumplichtig zijn

Een persoon moet reizen met een attest van essentiële reis (origineel). Dit attest wordt door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort).

 • Visumplichtige nationaliteiten

a) Geldig C-visum dat vóór 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post afgegeven werd

De houder van een geldig C-visum dat vóór 18 maart 2020, dus vóór het begin van de gezondheidscrisis, door een Belgische diplomatieke of consulaire post werd afgegeven moet ook met een attest van essentiële reis reizen. Dit attest wordt door de bevoegde post afgegeven indien wordt aangetoond dat de reis essentieel is.

Nuttige info: Een attest van essentiële reis is niet nodig indien het essentieel karakter van de reis blijkt uit de documenten in het bezit van de reiziger. Voorbeelden: zeelui (zeemansboekje), transitpassagiers (vliegtuigticket), diplomaten (diplomatiek paspoort).

b) Geldig C-visum dat na 18/03/2020 door een Belgische diplomatieke of consulaire post afgegeven werd

Een geldig C-visum dat na 18/03/2020, dus na het begin van de gezondheidscrisisis, door een Belgische post wordt afgegeven, wordt beschouwd als een visum dat het in kader van een essentiële reis is afgegeven. De reiziger moet geen attest van essentiële reis aanvragen, tenzij hij vermoedt dat er een probleem zou kunnen zijn (voorbeeld: geen rechtstreekse vlucht naar België).

c) Geldig C-visum dat door een andere Schengenstaat afgegeven werd

De houder van een geldig C-visum dat door een andere Schengenstaat werd afgegeven en die naar België wenst te reizen, dient zich te verplaatsen met de noodzakelijke documentatie (bewijs dat de reis essentieel is en dat de voorwaarden voor binnenkomst in Schengen zijn vervuld). Hij moet geen attest van essentiële reis aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post, tenzij hij vermoedt dat er een probleem zou kunnen zijn bij het aan boord gaan.

Let op: In alle gevallen moeten de binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied vervuld worden. Het volstaat niet om aan te tonen dat de reis essentieel is. Elke reiziger moet kunnen bewijzen dat hij aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voor het Schengengrondgebied voldoet wanneer hij aan de Schengenbuitengrenzen aankomt, en dit door middel van de noodzakelijke documentatie. 

 

4) Indiening van een visumaanvraag

« Wereldwijd » worden de indiening en de behandeling van de aanvragen voor visa C en D geleidelijk aan hervat. De absolute voorwaarde voor deze geleidelijke hervatting is dat de outsourcingspartner waarmee de ambassade of het consulaat samenwerkt (VFS Global of TLS Contact) weer operationeel is.

In alle gevallen (kort en lang verblijf) controleert de ambassade of het consulaat of het essentieel karakter van de reis aangetoond is en of de voorwaarden voor de afgifte van het visum C of D vervuld zijn  (u vindt meer informatie over de voorwaarden en de bewijsstukken die moeten worden voorgelegd op de site van de Dienst Vreemdelingenzaken, de posten, VFS Global of TLS Contact).

 

Nuttige links