Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studeren_in_een_prive_instelling_voor_hoger_onderwijs_verblijf

Studeren in een privé-instelling voor hoger onderwijs - Verblijf


(Wet van 15 december 1980, artikelen 9 &13)

 

Waar mijn aanvraag indienen?
Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf
Behandeling van de aanvraag voor verblijf
Afgifte van de verblijfskaart
Weigering om de verblijfskaart af te geven

 

Procedure die moet worden gevolgd als u al in België bent en er langer dan 3 maanden wenst te verblijven teneinde er studies te volgen in een privé-instelling voor hoger onderwijs

 

Waar mijn aanvraag indienen?

Als u al in België bent, kunt u uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen, met een brief waarin de redenen zijn vermeld, bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, in de volgende gevallen:

a) U bent al toegelaten of gemachtigd om langer dan 3 maanden in België te verblijven om een andere reden (zoals: u oefent er al een beroepsactiviteit uit; u volgt er een studie; u bent houder van een beperkt geldige verblijfkaart) en u vervult alle voorwaarden voor de toekenning van een machtiging tot verblijf in het kader van een beroepsactiviteit (zie Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf).

b) U bent vrijgesteld van de visumplicht voor een verblijf dat niet langer duurt dan 3 maanden:

> wegens uw nationaliteit (zie de lijst van landen waarvan de onderdanen niet visumplichtig zijn – Bijlage 1 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een verblijfstitel waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (zie lijst van de verblijfstitels afgegeven door de Schengenstaten – Bijlage 2 bij de visumhandleiding), of
> omdat u houder bent van een geldig visum D.

In alle andere gevallen moet u een visumaanvraag (visum D) indienen in eigen persoon bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw plaats van verblijf of van oponthoud in het buitenland. Klik hier om meer te weten over de procedure die moet worden gevolgd.

 

Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de aanvraag voor verblijf

U legt voor:

 • tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie;,
 • de documenten die aantonen dat u zich in een van de situaties bevindt waarin u de aanvraag bij het gemeentebestuur kan indienen (zie Waar mijn aanvraag indienen?). Als u buitengewone omstandigheden aanvoert die u verhinderen naar uw land terug te keren om er de machtiging tot een verblijf in België van langer dan 3 maanden aan te vragen (visum D), dient u de gegevens die volgens u buitengewone omstandigheden zijn nauwkeurig toe te lichten;
 • het bewijs dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt;
 • een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen ;
 • indien u ouder bent dan 18 jaar, een document waaruit blijkt dat u niet veroordeeld bent geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht (uittreksel uit het strafregister).

U overlegt eveneens de documenten die het mogelijk maken om uw hoedanigheid van regelmatige student en het feit dat u in staat bent om hoger onderwijs te volgen vast te stellen :

 • een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige student, afgegeven door een privé-instelling voor hoger onderwijs ;
 • het origineel en een conform verklaarde kopie van uw diploma of baccalaureaat van het hoger middelbaar onderwijs, evenals het overzicht van de cijfers die tijdens het laatste jaar van het middelbaar onderwijs toegekend werden;
 • in voorkomend geval, een kopie van alle diploma’s en certificaten die u sinds het einde van uw middelbare studies bekomen heeft;
 • in voorkomend geval, een werkgeversattest waaruit blijkt dat u in het kader van uw werk de beoogde opleiding moet volgen.

Vervolgens rechtvaardigt u de keuze van de beoogde studies en voegt u de volgende zaken toe:

 • een motivatiebrief ;
 • documentatie, met een korte beschrijving van de cursussen die georganiseerd worden door de privé-instelling die het inschrijvingsbewijs heeft afgegeven. Hierbij moet de specificiteit van deze cursussen ten opzichte van gelijkaardige cursussen die in het land van herkomst georganiseerd worden gepreciseerd worden.

Ten slotte toont u aan dat u over een toereikende kennis beschikt van de taal :

 • een attest van de instelling voor middelbaar onderwijs die het diploma heeft afgeleverd of het certificaat van einde studie, waarin het aantal uren van cursussen/week die in deze taal gevolgd werden en de bekomen resultaten gepreciseerd worden, of het bewijs dat men geslaagd is voor internationaal erkende geïnformatiseerde taaltests (bv. de TOEFL’s voor de kennis van het Engels), of een attest dat op het einde van een aanvullende opleiding in deze taal wordt afgeleverd.

U dient de originele documenten in, samen met een fotokopie van deze documenten. De originele documenten worden u teruggegeven.


Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of van een apostille voorzien, tenzij een verdrag een vrijstelling voorschrijft. Alle nuttige informatie over deze formaliteit staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be).

De buitenlandse documenten die in een andere taal dan het Duits, het Frans of het Nederlands werden opgesteld maken het voorwerp uit van een vertaling door een beëdigde vertaler die conform is aan het origineel. Deze vertaling moet worden gelegaliseerd als een afzonderlijk document volgens de procedure die in het land van herkomst van toepassing is, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat.

 

Behandeling van de aanvraag voor verblijf

De algemene regel is dat de het gemeentebestuur uw aanvraag behandelt en de beslissing neemt. Het gemeentebestuur kan ook uw aanvraag doorgeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Afgifte van de verblijfkaart

U krijgt een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (A-kaart) geldig tot 30 september (van het academiejaar waarin u studiejaar eindigt). Deze verblijfkaart is opgenomen in de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (Bijlage 2 bij de visumhandleiding).

De algemene regel is dat u de vernieuwing van uw verblijfkaart aanvraagt tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldag. Deze vernieuwing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken toegestaan, op voorlegging van een bewijs van de hoedanigheid van student (inschrijvingsbewijs volgend academiejaar + deelname examens) alsook een bewijs van voldoende bestaansmiddelen.

 

Weigering om de verblijfkaart af te geven

Deze beslissing behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze wordt u door het gemeentebestuur betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld. De informatie over de mogelijkheden tot beroep staat op het formulier van de weigering.

Met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer deelt het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken de redenen voor de weigering niet mee aan derden. Die redenen kunnen daarentegen wel worden meegedeeld aan uw advocaat, indien de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor een schriftelijke aanvraag ontvangt.