Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Studeren_in_een_prive_instelling_voor_hoger_onderwijs_visa

Studeren in een privé-instelling voor hoger onderwijs - visa

05/11/2018

(Wet van 15 december 1980, artikelen 9 en 13)

Waar de visumaanvraag indienen?
Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de visumaanvraag
Behandeling van de visumaanvraag
Afgifte van het visum
Weigering om het visum af te geven
Informatie over de stand van de behandeling van een visumaanvraag
Inschrijving bij het gemeentebestuur

 

Procedure die moet worden gevolgd als u in het buitenland bent en langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven om er een beroepsactiviteit uit te oefenen.

 

Waar de visumaanvraag indienen?

U dient uw aanvraag voor een machtiging tot verblijf (visum D) in eigen persoon in bij het Belgische consulaat dat bevoegd is voor uw plaats van verblijf of van oponthoud in het buitenland.

Vanaf 01/12/2018 zullen de Belgische diplomatieke en consulaire posten de vingerafdrukken (10 vingers) afnemen, tenzij dit fysiek onmogelijk is, en een digitale foto nemen van de onderdanen van een derde land, vanaf de leeftijd van 6 jaar, die een visum voor een lang verblijf in België aanvragen.

Het is mogelijk dat u voorafgaand een afspraak moet maken om uw visumaanvraag in te dienen. Het is ook mogelijk dat het consulaat samenwerkt met een externe dienstverlener aan wie een aantal taken zijn toevertrouwd (informatie, vastleggen van een afspraak, ontvangst van de dossiers, enzovoort). In dat geval worden bijkomende dienstverleningskosten aangerekend.

Als er geen Belgisch consulaat is in het land waar u verblijft, contacteer dan het Belgische consulaat dat voor dat land bevoegd is. Deze consulaire post is meestal gelegen in een aangrenzend land.

Om meer te weten over de territoriale bevoegdheid van de Belgische consulaten, klik op http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Ambassades_en_consulaten/

 

Bewijsstukken die moeten worden voorgelegd bij het indienen van de visumaanvraag

 • tenzij u vrijgesteld bent, bewijs van volledige betaling van de retributie,
 •  een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier (in tweevoud),
 • een reisdocument waarin een visum kan worden aangebracht dat langer dan 12 maanden geldig is (bijvoorbeeld een paspoort),
 • het bewijs dat u over toereikende bestaansmiddelen beschikt,
 • een medisch getuigschrift waaruit blijkt dat u niet lijdt aan een van de ziekten die de volksgezondheid in gevaar kunnen brengen,
 • indien u ouder bent dan 18 jaar, een document waaruit blijkt dat u niet veroordeeld bent geweest wegens misdaden en wanbedrijven van gemeen recht (uittreksel uit het strafregister),

U overlegt eveneens de documenten die het mogelijk maken om uw hoedanigheid van regelmatige student en het feit dat u in staat bent om hoger onderwijs te volgen vast te stellen :

 • een bewijs van inschrijving in de hoedanigheid van regelmatige student, afgegeven door een privé-instelling voor hoger onderwijs,
 • het origineel en een conform verklaarde kopie van uw diploma of baccalaureaat van het hoger middelbaar onderwijs, evenals het overzicht van de cijfers die tijdens het laatste jaar van het middelbaar onderwijs toegekend werden,
 • in voorkomend geval, een kopie van alle diploma’s en certificaten die u sinds het einde van uw middelbare studies bekomen heeft,
 • in voorkomend geval, een werkgeversattest waaruit blijkt dat u in het kader van uw werk de beoogde opleiding moet volgen.

Vervolgens rechtvaardigt u de keuze van de beoogde studies en voegt u de volgende zaken toe:

 • een motivatiebrief,
 • documentatie, met een korte beschrijving van de cursussen die georganiseerd worden door de privé-instelling die het inschrijvingsbewijs heeft afgegeven. Hierbij moet de specificiteit van deze cursussen ten opzichte van gelijkaardige cursussen die in het land van herkomst georganiseerd worden gepreciseerd worden.

Ten slotte toont u aan dat u over een toereikende kennis beschikt van de taal :

 • een attest van de instelling voor middelbaar onderwijs die het diploma heeft afgeleverd of het certificaat van einde studie, waarin het aantal uren van cursussen/week die in deze taal gevolgd werden en de bekomen resultaten gepreciseerd worden, of het bewijs dat men geslaagd is voor internationaal erkende geïnformatiseerde taaltests (bv. de TOEFL’s voor de kennis van het Engels), of een attest dat op het einde van een aanvullende opleiding in deze taal wordt afgeleverd.

U dient de originele documenten in, samen met een fotokopie van deze documenten. De originele documenten worden u teruggegeven.

Officiële buitenlandse documenten moeten worden gelegaliseerd of van een apostille voorzien, tenzij een verdrag een vrijstelling voorschrijft. Alle nuttige informatie over deze formaliteit staat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken (http://diplomatie.belgium.be).

Documenten die in het buitenland zijn opgesteld in een andere taal dan Duits, Frans of Nederlands, moeten door een beëdigd vertaler nauwkeurig en waarheidsgetrouw worden vertaald. Deze vertaling moet worden gelegaliseerd als een afzonderlijk document volgens de procedure die in het land van herkomst van toepassing is, vervolgens door de bevoegde Belgische ambassade of het bevoegde Belgische consulaat.

Behandeling van de visumaanvraag

De algemene regel is dat de visumaanvraag door het consulaat naar de Dienst Vreemdelingenzaken wordt gestuurd. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt de eindbeslissing.

 

Afgifte van het visum

Het visum dat in uw reisdocument is aangebracht is een nationaal visum voor lang verblijf (visum D).

Visum D heeft dezelfde gevolgen als een verblijfkaart wat het vrij verkeer binnen het grondgebied van SCHENGEN betreft. U mag dus naar een andere lidstaat van SCHENGEN gaan voor een totale duur van maximum 3 maanden over een periode van 6 maanden die wordt berekend vanaf de datum van uw eerste binnenkomst op het grondgebied van SCHENGEN, op voorwaarde echter dat u de voorwaarden voor de binnenkomst vervult en niet bent gesignaleerd door de Schengenstaat waarnaar u zich begeeft. Indien u de binnenkomstvoorwaarden niet vervult, kunt u toch worden gemachtigd door te reizen naar de Schengenstaat die het visum D heeft afgegeven.

 

Weigering om het visum af te geven

Deze beslissing behoort exclusief tot de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken. Ze wordt u door het consulaat betekend.

Tegen deze beslissing kan een beroep worden ingesteld. De informatie over de mogelijkheden tot beroep staat op het formulier van de weigering.

De redenen voor de weigering om het visum af te geven worden noch door het consulaat, noch door de FOD Buitenlandse Zaken, noch door het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken meegedeeld aan derden, ook al zijn dat de gastheer of de garant, dit met het oog op de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Die redenen kunnen daarentegen wel worden meegedeeld aan uw advocaat, indien de Dienst Vreemdelingenzaken daarvoor een schriftelijke aanvraag ontvangt.

 

Informatie over de stand van de behandeling van een visumaanvraag

Wend u in de eerste plaats tot het consulaat waar u uw visumaanvraag hebt ingediend en neem daarbij de praktische regeling in acht die op de website van het consulaat is vermeld.

Als uw aanvraag is doorgegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken voor beslissing, begin dan met het raadplegen van de site www.dofi.fgov.be (Hoe zit het met mijn visumaanvraag?). Door hier het kenmerknummer van uw aanvraag in te tikken en het bevoegde consulaat te situeren verkrijgt u de informatie over de stand van de behandeling van uw visumaanvraag.

Zo nodig belt u naar het call center van de Dienst Vreemdelingenzaken (+ 32 2 793 80 00) of stuurt u een mail (helpdesk.dvzoe@dofi.fgov.be).

 

Inschrijving bij het gemeentebestuur

U meldt zich bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft binnen 8 dagen na uw aankomst in België om er uw inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfkaart (A-kaart) te vragen. Deze verblijfkaart is opgenomen in de lijst van de door de Schengenstaten afgegeven verblijfstitels waarmee binnenkomst zonder visum mogelijk is (Bijlage 2 bij de visumhandleiding)).

De algemene regel is dat u de vernieuwing van uw verblijfkaart aanvraagt tussen de 45e en de 30e dag voorafgaand aan de vervaldag. Deze vernieuwing wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken toegestaan, op voorlegging van een geldige arbeidskaart.