Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Terugkeer

U heeft een bevel om het grondgebied te verlaten ontvangen.  Dit betekent dat u België moet verlaten. Klik hier voor alle nuttig
Terugkeer


 

 

 

 

De verplichting tot terugkeer wordt door de overheid opgelegd aan een vreemdeling die zich in het Rijk bevindt en niet (langer) voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan zijn verblijf. Een vreemdeling die in zulke situatie verkeert, ontvangt een bevel om het grondgebied te verlaten. Hij wordt geacht om hieraan zelfstandig gevolg te geven. Indien hij dit niet doet, kan hij worden opgesloten in een gesloten centrum of woonunit met oog op een gedwongen verwijdering van het grondgebied.

Om het terugkeerbeleid efficiënter en humaner te organiseren en vreemdelingen te sensibiliseren om een bevel om het grondgebied te verlaten op te volgen werd een project, genaamd Sefor, opgestart. Te dien einde werd een website gelanceerd waar vreemdelingen allerhande informatie kunnen vinden in verband met bijstand bij terugkeer. Politiediensten en gemeenten kunnen voor bijkomende inlichtingen terecht op een gespecialiseerde website. In de omzendbrief de dato 10 juni 2011 worden de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land in herinnering gebracht en toegelicht.

Vrijwillige terugkeer

Een vreemdeling die een bevel om het grondgebied te verlaten krijgt, wordt verondersteld aan deze beslissing op eigen initiatief gevolg te geven. Hij kan zijn terugkeer volledig zelfstandig organiseren of een beroep doen op het terugkeerprogramma gecoördineerd door Fedasil. Fedasil stelt bijkomende informatie over dit programma en vrijwillige terugkeer beschikbaar op de website Vrijwillige terugkeer.

Gedwongen terugkeer

Indien een vreemdeling geen gevolg geeft aan een bevel om het grondgebied te verlaten, kan hij gedwongen verwijderd worden en te dien einde worden overgebracht naar een gesloten centrum of woonunit.

De gedwongen terugkeer verloopt volgens een stappenplan in samenwerking met de federale politie. Vooreerst kan een vreemdeling vertrekken zonder verzet. Indien hij weigert uit vrije wil te vertrekken, wordt hij door de politie geëscorteerd tot aan het vliegtuig. De volgende stap is een gedwongen verwijdering onder escorte. In dit geval gaan de politieagenten zelf mee aan boord en vliegen mee tot aan de bestemming. Tot slot kan een beveiligde vlucht georganiseerd worden.

Om de opsluiting mogelijk te maken, zijn er een aantal gesloten centra voor de vasthouding van vreemdelingen opgericht. Families met minderjarige kinderen die zich op onregelmatige wijze in België bevinden kunnen ondergebracht worden in woonunits van waaruit de terugkeer wordt georganiseerd.

Update: 2015-01-12