Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Verkrijgen van de status van Langdurig ingezetene in België


 • Aanvraag voor het verkrijgen van de LI-status
 • Voorwaarden voor het verkrijgen van de LI-status
 • Behandeling van de aanvraag voor het verkrijgen van de LI-status
 • Beoordeling van de bestaansmiddelen
 • Verblijfperiodes die in aanmerking worden genomen
 • Recht op terugkeer na een afwezigheid
 • Verlies van de LI-status
 • Uitgesloten van de LI-status

Aanvraag voor het verkrijgen van de LI-status

Voor het aanvragen van de status van langdurig ingezetene moet u:

  • een document gebruiken conform het model in bijlage 16 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981;
  • uw aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van de plaats waar u verblijft;
  • het bewijs leveren dat u de voorwaarden voor het verkrijgen van de LI-status vervult;
  • een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning overleggen (A-, B-, C-, H-, F- of F+-kaart);
  • als uw identiteit niet is vastgesteld, een geldig paspoort of, als u de status van vluchteling hebt, een door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen opgesteld attest van erkenning als vluchteling overleggen.

Als u een geldige verblijfs- of vestigingsvergunning of, eventueel, een geldig nationaal paspoort overlegt, bevestigt het gemeentebestuur de goede ontvangst van uw aanvraag (bijlage 16bis bij het koninklijk besluit van 08.10.1981).

Als u geen geldige verblijfs- of vestigingsvergunning of, eventueel, geen geldig nationaal paspoort overlegt, neemt het gemeentebestuur uw aanvraag niet in overweging (bijlage 16ter bij het koninklijk besluit van 08.10.1981).

Goed om te weten
Als u gevestigd bent in België (C-kaart), kunt u op elk ogenblik het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene aanvragen. Als u niet bent gevestigd (B-kaart), kunt u de vestigingsvergunning of het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene aanvragen. De aanvraag voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene geldt als aanvraag voor een vestigingsvergunning.

 

Voorwaarden voor het verkrijgen van de LI-status

Voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • legaal en ononderbroken in België hebben verbleven tijdens de 5 jaren die onmiddellijk voorafgaan aan uw aanvraag van de LI-status;
  • stabiele, regelmatige en toereikende bestaansmiddelen hebben;
  • een ziektekostenverzekering hebben die de risico's in België dekt;
  • geen risico zijn voor de openbare orde en de nationale veiligheid.

 

Behandeling van de aanvraag voor het verkrijgen van de LI-status

Uw aanvraag wordt behandeld door de Dienst Vreemdelingenzaken die zijn beslissing neemt binnen een termijn van 5 maanden vanaf de afgifte van het bewijs van ontvangst (bijlage 16bis).

Indien de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken positief is, of indien de DVZ binnen een termijn van 5 maanden geen beslissing heeft genomen, schrijft het gemeentebestuur u in het bevolkingsregister in en geeft het een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (D-kaart) af. Deze vergunning is 5 jaar geldig. U moet er de verlenging van vragen tussen de 45e en de 30e dag voor de vervaldatum.

Indien de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken negatief is, geeft het gemeentebestuur u kennis van de beslissing (bijlage 17 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981). U kunt tegen deze beslissing in beroep gaan volgens de aanwijzingen vermeld in bijlage 17.

Goed om te weten
Indien uw verblijfstitel verstrijkt gedurende het onderzoek van uw aanvraag, trekt het gemeentebestuur hem in en bezorgt het u een document conform het model in bijlage 15 bij het koninklijk besluit van 08.10.1981. Dit document bewijst dat u een aanvraag hebt ingediend voor het verkrijgen van de status van langdurig ingezetene en dekt voorlopig uw verblijf tijdens het onderzoek en, zo nodig, tot aan de afgifte van de EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene.

 

Beoordeling van de bestaansmiddelen

U moet het bewijs leveren dat uw bestaansmiddelen hoger zijn dan € 862 + € 288 per persoon ten laste (01/01/2021).

Er wordt ook rekening gehouden met de aard en de regelmatigheid van uw bestaansmiddelen.

 

Verblijfperiodes die in aanmerking worden genomen

Voor de berekening van het legaal en ononderbroken verblijf van 5 jaar:

 • wordt voor de helft rekening gehouden met de periode waarin u gemachtigd was in België te verblijven om er te studeren of een beroepsopleiding te volgen;
 • wordt rekening gehouden met uw verblijfperiodes in de verschillende lidstaten van de Europese Unie, op voorwaarde dat u tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België als hooggekwalificeerde werknemer (H-kaart) was gemachtigd en aantoont dat u legaal en ononderbroken gedurende 5 jaar op het grondgebied van de Unie hebt verbleven als houder van een Europese blauwe kaart, waarvan 2 jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van uw statusaanvraag in België;
 • wordt voor de helft rekening gehouden met de periode tussen de datum van indiening van uw verzoek om internationale bescherming en de datum van afgifte van de verblijfstitel, toegekend na het verlenen van die internationale bescherming, of met de gehele periode indien ze langer is dan 18 maanden, behalve wanneer de internationale bescherming is ingetrokken krachtens de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2, van de wet van 15.12.1980;
 • wordt geen rekening gehouden met de verblijfperiodes als begunstigde van de internationale bescherming indien de internationale bescherming is ingetrokken krachtens de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2, van de wet van 15.12.1980;
 • wordt geen rekening gehouden met de periode waarin u in België hebt verbleven uitsluitend om redenen van tijdelijke aard (bijvoorbeeld als stagiair, au pair-jongere, seizoenarbeider, gedetacheerde werknemer, vrijwilliger, of houder van een arbeidskaart waarvan de duur uitdrukkelijk is beperkt);
 • wordt geen rekening gehouden met de periode waarin u een juridische status hebt genoten die is geregeld door de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 18.04.1961 inzake diplomatiek verkeer, het Verdrag van Wenen van 24.04.1963 inzake consulair verkeer, het Verdrag van New York van 08.12.1969 inzake bijzondere missies of het Verdrag van Wenen van 14.03.1975 inzake de vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met internationale organisaties met een universeel karakter.

Indien u België hebt verlaten binnen de 5 jaren die aan uw aanvraag voorafgingen, worden uw periodes van afwezigheid in aanmerking genomen als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de duur van elke afwezigheid is lager dan 6 opeenvolgende maanden en de totale duur van uw afwezigheden is lager dan 10 maanden over een totale termijn van 5 jaar;
  • als u bent gemachtigd meer dan 3 maanden in België te verblijven als hooggekwalificeerde werknemer (H-kaart), is de duur van elke afwezigheid lager dan 12 opeenvolgende maanden en is de totale duur van uw afwezigheden lager dan 18 maanden over een totale termijn van 5 jaar.

 

Recht op terugkeer na een afwezigheid

U hebt het recht naar België terug te keren indien u het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie sinds meer dan 12 opeenvolgende maanden niet hebt verlaten, of indien u België sinds ten minste 6 jaar niet hebt verlaten. 

Om dit recht op terugkeer te kunnen genieten, moet u zich binnen 15 dagen na uw terugkeer aanmelden bij het gemeentebestuur en aantonen dat u niet langer dan 12 opeenvolgende maanden of 6 jaar, al naar het geval, afwezig was.

Als u voorziet dat uw afwezigheid langer zal duren dan de geldigheidsdatum van uw verblijfstitel, kunt u er de vervroegde verlenging van vragen bij het gemeentebestuur.

 

Verlies van de LI-status

U kunt uw status om de volgende redenen verliezen:

  • u hebt het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie sinds meer dan 12 opeenvolgende maanden verlaten;
  • u hebt België sinds 6 jaar of meer verlaten;
  • u hebt de status van langdurig ingezetene verkregen in een andere lidstaat van de Europese Unie; 
  • u hebt de status van langdurig ingezetene verkregen op grond van een internationale bescherming die is ingetrokken krachtens de artikelen 55/3/1, § 2, of 55/5/1, § 2, van de wet van 15.12.1980;
  • u hebt bedrog gepleegd om de status van langdurig ingezetene te verkrijgen in België.

 

Uitgesloten van de LI-status

De richtlijn is niet van toepassing op de onderdanen van derde landen die:

  • gemachtigd zijn om in België te verblijven voor een studie of een beroepsopleiding;
  • uitsluitend om redenen van tijdelijke aard in België verblijven (zoals stagiairs, au pair-jongeren, seizoenarbeiders, gedetacheerde werknemers, vrijwilligers, houders van een arbeidskaart waarvan de duur uitdrukkelijk is beperkt);
  • gemachtigd zijn in België te verblijven krachtens een tijdelijke bescherming of op diezelfde grond een machtiging tot verblijf hebben aangevraagd en een beslissing over hun status afwachten;
  • gemachtigd zijn in België te verblijven krachtens een andere vorm van bescherming dan de internationale bescherming of op diezelfde grond een machtiging tot verblijf hebben aangevraagd en een beslissing over hun status afwachten;
  • een aanvraag voor een internationale bescherming hebben ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is genomen;
  • een juridische status hebben die is geregeld door de bepalingen van het Verdrag van Wenen van 18.04.1961 inzake diplomatiek verkeer, het Verdrag van Wenen van 24.04.1963 inzake consulair verkeer, het Verdrag van New York van 08.12.1969 inzake bijzondere missies of het Verdrag van Wenen van 14.03.1975 inzake de vertegenwoordiging van Staten in hun betrekkingen met internationale organisaties met een universeel karakter.

 

Nuttige links

 • Op een andere website