Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verwerking van persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van de persoonsgegevens die zijn verstrekt conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Hierna "AVG")


Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld in het kader van uw aanvraag is de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, vertegenwoordigd door de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming (hierna « DPO ») is de persoon binnen de Dienst Vreemdelingenzaken die u kunt contacteren voor elke vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de rechten die u door de AVG zijn toegekend.

De contactgegevens van de DPO zijn:

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming

Pachecolaan 44, 1000 Brussel, België.

E-mail: dpo.dvzoe@ibz.fgov.be

Telefoon: + 32 2 793 80 00

Formulier beschikbaar op de website van de FOD Binnenlandse zaken : https://ibz.be/

 

Rechten die u door de algemene verordening gegevensbescherming (hierna « AVG ») zijn toegekend

 • Recht op inzage

U hebt het recht de Dienst Vreemdelingenzaken te vragen of hij persoonsgegevens over u verwerkt. Zo ja, hebt u het recht een kopie van die gegevens te vragen en informatie te krijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn meegedeeld, de opslagperiode van de gegevens, de bronnen van de gegevens (wanneer ze niet bij u zijn ingezameld).

 • Recht op rectificatie

De Dienst Vreemdelingenzaken is verplicht juiste gegevens te verwerken en zo nodig maatregelen te nemen om ze te verbeteren. Hierbij hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken rectificatie te vragen en te krijgen van de persoonsgegevens over u die onjuist zouden zijn.

 • Recht op beperking

In de volgende gevallen hebt u het recht om van de Dienst Vreemdelingenzaken de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen en te krijgen :

a) wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die de Dienst Vreemdelingenzaken in staat stelt de juistheid van gegevens te controleren, of

b) wanneer de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van hun gebruik, of

c) wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de verwerking is beperkt, mogen uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of een van haar lidstaten.

 • Recht op gegevenswissing (« recht op vergetelheid »)

Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is voor het vervullen van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Dienst Vreemdelingenzaken is verleend, hebt u niet het recht het wissen van uw persoonsgegevens te vragen en te krijgen.

 • Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken, te allen tijde, om redenen die met uw specifieke situatie verband houden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan zich daartegen verzetten als er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht op overdraagbaarheid

Aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens door de Dienst Vreemdelingenzaken niet berust op uw toestemming of op het uitvoeren van een overeenkomst, vindt het recht op overdraagbaarheid geen toepassing. U hebt bijgevolg niet het recht van de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Het uitoefenen van deze rechten is in principe gratis. Bij aanvragend die duidelijk ongegrond of buitensporig zijn kan de Dienst Vreemdelingenzaken evenwel een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren gevolg te geven aan uw aanvraag.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens die in het kader van uw aanvraag verzameld worden, zijn niet enkel voor het respecteren van een wettelijke verplichting waaraan de Dienst Vreemdelingenzaken onderworpen is noodzakelijk, maar ook, algemeen gezien, voor de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of een opdracht in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag waarover de Dienst Vreemdelingenzaken beschikt, namelijk: de toepassing van de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. Deze gegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden:

 • U identificeren ;
 • Uw verblijfsaanvraag behandelen ;
 • Uw toegang tot het Schengengebied en het Koninkrijk België controleren ;
 • Uw verblijf op het grondgebied van het Koninkrijk België opvolgen, met inbegrip van uw eventuele verwijdering van het grondgebied ;
 • Zorgen voor de verdediging van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar een beroep kan worden ingesteld tegen de beslissingen die jegens u zijn genomen ;
 • Opsporen, vaststellen en opvolgen van de strafrechtelijke en administratieve inbreuken die zijn bepaald in de wetgeving over de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en in de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Ontvangers

De persoonsgegevens die de Dienst Vreemdelingenzaken verzamelt en verwerkt, mogen aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:

 • de Belgische diplomatieke of consulaire posten in het buitenland, om u te identificeren en om uw verblijfsaanvraag te behandelen ;
 • de Belgische gemeenten, om u te identificeren, uw verblijfsaanvraag te behandelen, uw toegang tot het Schengengebied en het Koninkrijk België te controleren en uw verblijf op het grondgebied op te volgen (met inbegrip van uw eventuele verwijdering van het grondgebied van het Koninkrijk) ;
 • de door de Dienst Vreemdelingenzaken aangeduide advocaten, om te zorgen voor de verdediging van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar u een beroep kunt instellen tegen de beslissingen die door de Dienst Vreemdelingenzaken jegens u zijn genomen ;
 • de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State, om te zorgen voor de verdediging van de Dienst Vreemdelingenzaken voor de gerechten waar u een beroep kunt instellen tegen de beslissingen die door de Dienst Vreemdelingenzaken jegens u zijn genomen ;
 • de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, zodat men zich ervan kan vergewissen dat u over de noodzakelijke machtigingen beschikt om op het grondgebied van het Koninkrijk te werken (of dat u daarvan vrijgesteld bent)  ;
 • de instanties van de sociale zekerheid, om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden met betrekking tot de bepaling van, enerzijds, toereikende bestaansmiddelen om niet ten laste te zijn van het sociale bijstandsstelsel of dat te worden, en, anderzijds, een ziektekostenverzekering die alle risico's op het grondgebied van het Rijk dekt vervuld worden ;
 • de onderwijsinstellingen en de onderzoeksorganismen, om zich ervan te vergewissen dat u wel degelijk als student bij hen bent ingeschreven.

Duur van bewaring

Wat de duur van bewaring van de persoonsgegevens betreft, moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de biometrische gegevens en de andere verzamelde gegevens. De biometrische gegevens worden 10 jaar bewaard[1]. Behoudens bijzondere bepalingen worden de andere persoonsgegevens na hun verzameling 75 jaar bewaard.

 

Overdrachten aan derde landen

In het kader van zijn opdrachten kan het nodig zijn dat de Dienst Vreemdelingenzaken sommige van uw persoonsgegevens overdraagt aan landen die niet tot de Europese Unie behoren. De Dienst Vreemdelingenzaken besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren en beschermen van uw persoonsgegevens en zorgt ervoor, naar de mate van het mogelijke, in de overeenkomsten die hij met derde landen afsluit clausules op te nemen waarmee een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Deze overeenkomsten kunnen worden verkregen bij de DPO van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 

Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Als u vindt dat de Dienst Vreemdelingenzaken uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG, hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De contactgegevens van de GBA zijn:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35

1000 Brussel

Belgium

 

contact@apd-gba.be

+32 2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be[1] Koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende vaststelling van de termijn gedurende welke de biometrische gegevens, die in het kader van artikel 30bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werden afgenomen, dienen bewaard te worden.