Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Visa-Covid-19

 


Geleidelijke hervatting "wereldwijd" van de indiening en de behandeling van de visumaanvragen C en D, en desgevallend afgifte van de visa voor de personen die essentieel werk verrichten of een dwingende reden hebben, zoals:

 • Gezondheidswerkers, onderzoekers op het gebied van gezondheid en beroepskrachten uit de ouderenzorg;
 • Grensarbeiders;
 • Seizoenarbeiders in de landbouw;
 • Vervoerspersoneel belast met goederenvervoer en ander vervoerspersoneel, voor zover nodig en zeevarenden ;
 • Diplomaten, personeel van internationale organisaties, militair personeel en humanitaire hulpverleners bij de uitoefening van hun functie;
 • Passagiers op doorreis ;
 • Passagiers die om dwingende gezinsredenen reizen;
 • Personen die internationale bescherming behoeven of om andere humanitaire redenen reizen, met inachtneming van het beginsel van 'non-refoulement';
 • [EU-burgers, burgers van geassocieerde Schengenlanden en onderdanen van derde landen die wettig in de lidstaten verblijven], alsook hun familieleden (onderdanen van derde landen die visumplichtig zijn voor een kort verblijf op het Schengengrondgebied), ongeacht het feit of ze al dan niet naar huis terugkeren;
 • Onderdanen van derde landen die reizen voor studies; 
 • Hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen indien hun indienstneming vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is en het werk niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd.

 

Aandachtspunten:

a) Enkel de werknemers die houder zijn van een Europese blauwe kaart worden momenteel beschouwd als hoogopgeleide werknemers. De afgifte van een visum aan de andere werknemers aan wie een gecombineerde vergunning werd toegekend, wordt tot nader order opgeschort.

b) De visumaanvragen met het oog op gezinshereniging kunnen opnieuw worden ingediend en de visa kunnen bij een positieve beslissing opnieuw worden afgegeven, maar geleidelijk en voor zover het mogelijk is. De absolute voorwaarde voor deze hervatting is dat de outsourcingspartner waarmee de ambassade of het consulaat desgevallend samenwerkt (VFS Global of TLS Contact) weer operationeel is.  Alvorens een aanvraag gezinshereniging in te dienen of een toegekend visum op te halen, dient het familielid de betreffende ambassade of outsourcingspartner te contacteren met het oog op een afspraak.

 

GOED OM TE WETEN:

Reizigers uit derde landen moeten rekening houden met de in België geldende gezondheidsmaatregelen, waaronder een quarantaine van 14 dagen. Anderzijds is elke passagier verplicht een Health Passenger Locator Form in te vullen voorafgaand aan de reis, conform de bepalingen van het bovenstaande Ministerieel Besluit van 30.06.2020. Bij aankomst in België moet het formulier worden overhandigd aan de daartoe aangewezen autoriteiten aan de grens. Dit formulier kan ook elektronisch worden ingevuld en verstuurd via de website https://travel.info-coronavirus.be/, waar het beschikbaar is in het Nederlands, Engels, Duits en Frans. Dit betreft een sanitaire maatregel ingesteld door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Nadere informatie vindt de passagier op het formulier zelf terug.