Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

koninklijkebesluiten

 


Koninklijke besluiten

  
  
  
  
17/04/2016Koninklijk besluit betreffende de wijze van betaling van de administratieve geldboetes bedoeld in de artikelen 4bis, 41, 41bis, 42 en 42quinquies 20160417.pdf
  
24/01/2011Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verb20110124.pdf
  
22/07/2008Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen20080722_nl.pdf
  
07/05/2008Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen20080507_nl.pdf
  
17/05/2007Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen20070517_nl.pdf
  
11/04/2005Koninklijk besluit betreffende de grenscontrole aan de maritieme buitengrens20050411_n.pdf
  
25/04/2004Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingenKB_25042004_nl.pdf
  
03/12/2003Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen03122003_n.pdf
  
11/07/2003Koninklijk besluit tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen11072003_N.pdf
  
11/07/2003Koninklijk besluit houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de asielaanvragen op basis van de wet van 15 december 198011072003procedureDVZ_N.pdf
  
11/07/2003Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen11072003werkingCGVS_N.pdf
  
02/08/2002Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van20020802_n.pdf
  
09/07/2000Koninklijk besluit houdende bijzondere prodedureregeling inzake geschillen over beslissingen betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen09072000_N.pdf
  
13/05/1999Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, §1, van de wet van 15 december 198019990513_fr.pdf
  
07/05/1999Koninklijk besluit tot aanwijzing van een categorie van personen in het kader van bijzondere maatregelen van tijdelijke bescherming van personen overeenkomstig artikel 54, §1, 5° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,07051999_verdeling_N.pdf
  
07/05/1999Koninklijk besluit tot aanwijzing van een categorie van personen in het kader van bijzondere maatregelen van tijdelijke bescherming van personen overeenkomstig artikel 54, §1, 5° van de wet van 15 december 1980 19990507_tijdbescherming.pdf
  
07/05/1999Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling over de gemeentes van de vreemdelingen bedoeld in artikel 54, §1, van de wet van 15 december 198019990507_verdeling.pdf
  
10/07/1998Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van plaatsen die gelijkgesteld worden met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde10071998_N.pdf
  
06/01/1997Koninklijk besluit waarbij aan bepaalde openbare overheden toegang wordt verleend tot de informatiegegevens die worden bewaard bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, met betrekking tot de vreemdelingen die in het wachtregister zijn ingeschreve06011997_N.pdf
  
07/08/1995Koninklijk besluit houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren07-08-1995 nl kb terugkeer.pdf
  
16/06/1995Koninklijk besluit betreffende de opdracht en bevoegdheid van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding inzake de bestrijding van de internationale mensenhandel, alsook tot uitvoering van artikel 11, §5, van de wet van 13 april 19916061995_N.pdf
  
10/04/1995Koninklijk besluit houdende aanduiding van de kantoren van de rijkswacht, die voor het reizigersverkeer opengesteld worden en die gemachtigd worden om bij de afgifte van visa aan de grenzen van het Rijk, de kanselarijrechten te innen10041995_N.pdf
  
05/04/1995Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze van consignatie en van betaling van de administratieve geldboete bedoeld bij artikel 74/4 bis van de wet van 15 december 198019950405_Nl.pdf
  
03/02/1995Koninklijk besluit tot voorschrift van de inschrijving in het wachtregister van de familieleden van de vreemdeling die zich vluchteling verklaart of die vraagt om als vluchteling erkend te worden03021995_N.pdf
  
01/02/1995Koninklijk besluit tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing van de overheden die bevoegd zijn om die gegevens in het wachtregister in te voeren19950201_n.pdf
  
09/03/1994Koninklijk besluit houdende aanduiding in het Rijk van een plaats die gelijkgesteld wordt met de plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, §1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijd09031994_N.pdf
  
19/05/1993Koninklijk besluit tot regeling van de werking en van de rechtspleging voor de Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen19930519_n.pdf
  
19/05/1993Besluit van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 mei 1993 houdende delegatie van de bevoegdheden toegekend door de wet van 15 december 198019930519_n_CGVS.pdf
  
14/01/1993Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten, bedoeld in artikel 74/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vr19930114_n.pdf
  
30/10/1991Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen19911030_n.pdf
  
1 - 30Volgende