Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Artikelen 9bis en 9ter – Herhaalde aanvragen

29/03/2016


29-03-2016 Artikelen 9bis en 9ter – Herhaalde aanvragen
De wet van 14.12.2015 tot wijziging van de artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15.12.1980 is in werking getreden op 01.03.2016. Deze wet legt de nadruk op een efficiëntere behandeling van de toestroom van herhaalde aanvragen

De wet van 14.12.2015 tot wijziging van de artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15.12.1980 is in werking getreden op 01.03.2016 (BS 30.12.2015). Deze wet legt de nadruk op een efficiëntere behandeling van de toestroom van herhaalde aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

Vanaf 01.03.2016 geldt dat wanneer een vreemdeling een nieuwe aanvraag 9bis of 9ter indient, terwijl een vroeger ingediende aanvraag op grond van hetzelfde artikel nog altijd hangende is (1) de Dienst Vreemdelingenzaken alleen de meest recente aanvraag zal behandelen (2). De wetgever neemt immers aan dat de vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient afstand doet van vroeger ingediende hangende aanvragen, of zij nu voor of na de inwerkingtreding van de wet van 14.12.2015 zijn ingediend.

Bij elke nieuwe aanvraag moet de vreemdeling alle gegevens naar voren brengen die zijn aanvraag ondersteunen. De gegevens die in een vroegere aanvraag waren aangevoerd en relevant blijven moeten worden overgenomen wegens de veronderstelde afstand.

Opgelet
Herhaalde keren dezelfde aanvraag indienen kan ongewenste gevolgen hebben. Zo heeft afstand doen van een ontvankelijk verklaarde aanvraag 9ter wegens het indienen van een nieuwe aanvraag de intrekking van het verkregen attest van immatriculatie tot gevolg, en betekent afstand doen van een aanvraag 9bis het verlies van de al betaalde bijdrage.

De wet van 15.12.1980 is als volgt gewijzigd.

➢ Twee nieuwe paragrafen zijn ingevoegd:

Artikel 9bis, §3 – De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk wordt louter beoordeeld op grond van de laatst ingediende aanvraag die door de burgemeester of zijn gemachtigde werd overgemaakt aan de minister of aan zijn gemachtigde. De vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient wordt geacht afstand te doen van de eerder ingediende hangende aanvragen.

Artikel 9ter, §8 – De aanvraag om machtiging tot verblijf in het Rijk wordt louter beoordeeld op grond van de laatst ingediende aanvraag die bij aangetekende zending werd overgemaakt aan de minister of aan zijn gemachtigde. De vreemdeling die een nieuwe aanvraag indient wordt geacht afstand te doen van de eerder ingediende hangende aanvragen

➢ Uitzonderingen op de niet-ontvankelijkheid van een aanvraag wegens herhaling van gegevens zijn toegevoegd aan artikel 9bis, §2, 3° en artikel 9ter, §3, 5°.

 

----

(1) Een « hangende » aanvraag is een aanvraag waarover de DVZ nog geen beslissing heeft genomen.

(2) De DVZ behandelt de meest recente aanvraag 9bis alleen als ze geldig door de gemeente is doorgestuurd, dat wil zeggen, als ze vergezeld is van een positieve adrescontrole.