Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Terugkeervisum

25/06/2019


Terugkeervisum

Waarvoor dient een terugkeervisum?

De documenten die door de gemeenten in het kader van een gezinshereniging worden afgegeven zijn geen documenten die het mogelijk maken om het Schengengebied zonder visum binnen te komen (bijlage 15bis, 41bis, 19 of 19ter, attest van immatriculatie). Bijgevolg moet de vreemdeling die België verlaat vooraleer hij een verblijfstitel (A- of F-kaart) ontvangen heeft een terugkeervisum aanvragen om de procedure af te ronden.

Waar een terugkeervisum aanvragen?

De aanvraag moet worden ingediend bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de woonplaats.

In uitzonderlijke omstandigheden kan de vreemdeling die België om een dringende reden moet verlaten aan de dienst Gezinshereniging een terugkeervisum vragen vooraleer hij vertrekt, en dit per fax (02 274 66 56) of per mail (gh.secretariaat[at]ibz.fgov.be).

Hij moet een bewijs dat hij België om een dringende en uitzonderlijke reden moet verlaten toevoegen aan zijn aanvraag (bv. zakenreis, overlijden of ziekte van een naast familielid...).  

Opgelet: achterstand in het kader van de verlenging van een verblijfstitel wordt niet als een dringende en uitzonderlijke reden beschouwd.

Indien de Dienst Vreemdelingenzaken erkent dat de vreemdeling een dringende en uitzonderlijke reden heeft om België vóór het einde van de procedure te verlaten en dat de voorwaarden van een gezinshereniging vervuld zijn, machtigt hij de FOD Buitenlandse Zaken om een terugkeervisum (visum D) af te geven.

Adres van de FOD Buitenlandse Zaken: Karmelietenstraat 27 te 1000 Brussel (metro : Naamsepoort)  - Openingsuren van maandag tot vrijdag : 9.30 u – 11.30 - No cash.

Bijzonder geval van de familieleden van een Unieburger:

a) Familieleden die vrijgesteld zijn van de visumplicht voor een kort verblijf :

De vreemdeling die omwille van zijn nationaliteit vrijgesteld is van de visumplicht voor een kort verblijf zal geen terugkeervisum kunnen ontvangen.

In geval van controle aan de buitengrenzen van de Schengenruimte zal hij moeten bewijzen dat hij begunstigde is van de richtlijn 2004/38/EG. Hij zal dus moeten bewijzen dat hij een familielid is van een Unieburger die zich naar België begeeft of er reeds verblijft en dat hij deze Unieburger begeleidt of vervoegt.

U vindt de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht in Grenscontrole (tab: Visum).

b) Familieleden die niet vrijgesteld zijn van de visumplicht voor een kort verblijf :

België moet de andere Schengenstaten raadplegen vooraleer het een visum afgeeft aan een onderdaan van een derde land dat voorkomt op de bijlage 16 van de Visumcode. Bijgevolg moet het betrokken familielid zijn aanvraag voor een terugkeervisum indienen bij een Belgische diplomatieke of consulaire post (en niet bij de dienst gezinshereniging), zelfs indien hij België om een dringende en uitzonderlijke reden moet verlaten.

Het familielid dat geen onderdaan is van een derde land dat voorkomt op de bijlage 16 volgt de algemene procedure (zie "Waar een terugkeervisum aanvragen?").

 

Informatie over de bijlage 16 in de Visumcodehandleiding):

Als u vluchteling, staatloze, Palestijn of onderdaan van een van de hieronder vermelde derde landen bent, moet België een of meer andere Schengenstaten raadplegen alvorens het aangevraagde visum af te geven: 

Afghanistan, Saoedi-Arabië, Bangladesh, Belarus, Kameroen, Democratische Republiek Congo,  Noord-Korea, Egypte, Iran, Irak, Jordanië, Kenia,  Libanon, Libië, Mali,  Marokko, Mauritanië, Niger, Nigeria, Oezbekistan, Pakistan, Centraal-Afrikaanse Republiek,  Rwanda, Somalië, Soedan, Sri Lanka, Zuid-Soedan, Syrië, Tsjaad, Tunesië, Vietnam, Jemen.