Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Terugkeervisum

31/08/2015


Terugkeervisum
2016-10-11

 

Wanneer een terugkeervisum aanvragen?

De documenten die u ontvangt wanneer u een verblijfstitel aanvraagt in het kader van een gezinshereniging (bijlage 15bis, 41bis, 19 of 19ter, attest van immatriculatie) zijn geen documenten die een terugkeer in de Schengenzone zonder visum mogelijk maken. Anders gezegd, indien u België voor het einde van de procedure verlaat, maar er nadien wenst terug te keren om de procedure voort te zetten, dan heeft u een terugkeervisum nodig, tenzij wanneer u vrijgesteld bent van de visumplicht voor een kort verblijf in de Schengenzone én op voorwaarde dat u nog geen 90 dagen op een periode van 180 dagen in de Schengenzonde verbleven heeft.

De lijst van de derde landen waarvan de onderdanen ondergeschikt zijn aan de visumplicht om de buitengrenzen van de Schengenstaten te overschrijden, de lijst van de derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht en de lijst van de verblijfstitels afgeleverd door de Schengenstaten die de binnenkomst zonder visum mogelijk maken, kunnen geconsulteerd worden in Grenscontrole (keuzemenu: Visum).

 

Waar het terugkeervisum aanvragen?

U vraagt een terugkeervisum aan bij de Belgische ambassade / het Belgische consulaat bevoegd voor uw woonplaats in het buitenland.

Indien u daarentegen België dient te verlaten wegens dringende en uitzonderlijke omstandigheden, kan u het terugkeervisum vóór uw vertrek ook aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (bij voorbeeld: zakenreis, overlijden van een direct familielid, …). U stuurt uw vraag samen met het bewijs dat u België wegens dringende en uitzonderlijke reden moet verlaten per fax (02 274 66 56) of per mail (gh.secretariaat@ibz.fgov.be) naar de dienst Gezinshereniging.

Indien de dienst Gezinshereniging van oordeel is dat u, ondanks de lopende procedure gezinshereniging, een dringende en uitzonderlijke reden hebt om het land te verlaten en dat de voorwaarden van de gezinshereniging vervuld zijn, dan zal u door deze dienst gecontacteerd worden en zal u doorverwezen worden naar de FOD Buitenlandse Zaken die een terugkeervisum zal aanbrengen in uw paspoort.

Adres van het loket: Karmelietenstraat 27 te 1000 Brussel (metro: Naamsepoort) – openingsuren: maandag tot vrijdag: 9.30u tot 11.30u – no cash

Opgelet: Indien u een onderdaan bent van een derde land dat voorkomt op de bijlage 16 van de Visumhandleiding, dan moet België andere lidstaten consulteren vooraleer een visum kan worden afgeleverd. Dit betekent dat u uw aanvraag voor een terugkeervisum sowieso moet indienen bij de Belgische ambassade / het Belgische consulaat, zelfs indien u België voor een dringende en uitzonderlijke reden verlaat.

 

Specifieke situatie voor familieleden van een Unieburger

Noch de Dienst Vreemdelingenzaken, noch de ambassade / het consulaat zullen u een terugkeervisum kunnen afleveren indien u op basis van uw nationaliteit vrijgesteld bent van de visumplicht voor een kort verblijf en indien u een familielid bent van een burger van de Unie. Om daarentegen terug te keren naar België, zal u aan de grensautoriteiten moeten aantonen dat u begunstigde bent van de richtlijn 2004/38/EG. Concreet betekent dit dat u moet kunnen aantonen een familielid te zijn van de Unieburger die naar België reist of er reeds verblijft en dat u de Unieburger begeleidt of vervoegt.

De lijst van derde landen waarvan de onderdanen vrijgesteld zijn van de visumplicht kan geconsulteerd worden in Grenscontrole (keuzemenu: Visum).