Standaard medisch getuigschrift - Aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980

Ministerieel besluit van 15 december 2023 tot bepaling van het model van het standaard medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag om machtiging tot verblijf die op grond van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 wordt ingediend - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2024.

Vanaf/na 1 maart 2024 moeten de vreemdelingen die een verblijfsaanvraag indienen op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en verwijdering van vreemdelingen een nieuw model van het standaard medisch getuigschrift gebruiken.

Het oude model van het standaard medisch getuigschrift zal nog steeds worden aanvaard aangezien de wijziging hoofdzakelijk betrekking hebben op het aspect “bescherming van persoonsgegevens”.

Standaard medisch getuigschrift (.pdf / .docx) (artikel 9ter van de wet van 15 december 1980)

Lees meer : Standaard medisch getuigschrift