Onderdanen van derde landen

1. Layout :

De verblijfstitels die aan de onderdanen van derde landen worden afgegeven worden volgens het uniform Europees model dat bepaald wordt door de verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen afgegeven.

Sinds haar goedkeuring op 13 juni 2020 werd deze verordening twee keer gewijzigd [1], om te strijden tegen namaak en vervalsing, om clandestiene immigratie en illegaal verblijf te voorkomen en om rekening te houden met de technologische evoluties.

Sinds 11 oktober 2021 worden de verblijfstitels die door België aan de onderdanen van derde landen afgegeven worden volgens de laatste lay-out van dit uniform Europees model, namelijk dat van de verordening (EU) 2017/1954, afgegeven :

 

Layout du règlement (UE) 2017/1954

 

Vroeger zagen de lay-outs er als volgt uit:

  • Lay-out van de verordening (EG) nr. 1030/2002 :

 

 

Layout du règlement (CE) n° 1030/2002
  • Lay-out van de verordening (EG) nr. 380/2008 :
Layout du règlement (CE) n° 380/2008 

Opgelet : de elektronische kaarten die volgens de vorige lay-outs werden opgesteld blijven tot het einde van hun geldigheidsduur geldig.

2. Opschriften:

Bij de invoering van het uniform Europees model van de verordening (EG) 2017/1954 werden de opschriften van bepaalde elektronische kaarten die aan de onderdanen van derde landen afgegeven worden gewijzigd, met name om het verblijf waarover de houder van de kaart beschikt beter te weerspiegelen.

In de onderstaande tabel vindt u de opschriften van de elektronische kaarten die volgens de oude en de nieuwe lay-out zijn afgegeven, evenals hun overeenkomsten:

Onderdanen van derde landen opschriften


De verandering van opschrift en/of van letter heeft niet tot gevolg dat de juridische draagwijdte van de betrokken elektronische kaarten gewijzigd wordt.De I-, J- en N-kaarten bestaan nog niet.

3. Geldigheidsduur:

Sinds 11 oktober 2021 en de invoering van het uniform Europees model van de verordening (EU) 2017/1954 bedraagt de geldigheidsduur van de elektronische kaarten die afgegeven worden aan de onderdanen van derde landen die gemachtigd zijn tot vestiging (« K-kaarten ») en de elektronische kaarten die afgegeven worden aan de onderdanen van derde landen die in België de status van langdurig ingezetene hebben verkregen (« L-kaarten ») 10 jaar.

In de onderstaande tabel vindt u de geldigheidsduur van de elektronische kaarten die aan de onderdanen van derde landen worden afgegeven: [2]

Onderdanen van derde landen Geldigheidsduur

 

[1] Verordening (EG) nr. 380/2008 van de Raad van 18 april 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen. Verordening (EU) 2017/1954 van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002  van de Raad betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.
[2] Artikel 31 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.