Voldoende bestaansmiddelen

Het bedrag van de voldoende bestaansmiddelen waarover een EU-burger moet beschikken moet op zijn minst gelijk zijn aan het inkomstenniveau onder hetwelk een persoon sociale bijstand kan ontvangen in België (leefloon).

Het bedrag van het leefloon hangt af van de situatie waarin de begunstigde zich bevindt :

  • Categorie 1 : de begunstigde leeft samen met een of meerdere personen met wie hij een gemeenschappelijk huishouden vormt (samenwonende persoon) : 842,12 euro netto per maand
  • Categorie 2:  de begunstigde woont alleen (alleenstaande persoon) : 1.263,17​​​​​​​ euro netto per maand
  • Categorie 3: de begunstigde heeft een gezin met op zijn minst een minderjarig ongehuwd kind ten laste : 1.707,11 euro netto per maand.

(Equivalent) leefloon | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be) 

In het kader van de evaluatie van de bestaansmiddelen wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de EU-burger, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de aard en de regelmaat van diens inkomsten en met het aantal familieleden die te zijnen laste zijn. Er wordt zowel rekening gehouden met de middelen waarover de EU-burger persoonlijk beschikt als met de bestaansmiddelen die hij daadwerkelijk verkrijgt via een derde persoon.  

Indien de voorwaarde met betrekking tot het toereikend karakter van de bestaansmiddelen niet vervuld wordt, moet de Dienst Vreemdelingenzaken, in functie van de eigen behoeften van de EU-burger en zijn familieleden, bepalen welke bestaansmiddelen zij nodig hebben om in hun behoeften te voorzien, zonder ten laste te vallen van de openbare overheden. De Dienst Vreemdelingenzaken kan hiervoor alle documenten en inlichtingen die voor het bepalen van dit bedrag nuttig zijn, doen voorleggen door de EU-burger en door elke Belgische overheid.