Vrijstelling voor de vreemdeling die een beurs heeft ontvangen die werd toegekend door een overheid of een instelling vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981

Een beurs is een toelage om te studeren of onderzoekswerk te verrichten die geheel of gedeeltelijk wordt toegekend door of voor rekening van een overheid of een instelling vermeld in artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981, dat wil zeggen :

  • De Belgische Staat, door of krachtens de wet van 19.03.2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, of de instellingen naar Belgisch recht die de Belgische Staat financiert  krachtens artikel 27, § 5, van deze wet van 19.03.2013 of krachtens artikel 5, § 2, 5°, van de wet van 21.12.1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie in de vorm van een vennootschap van publiek recht;
  • De gemeenschappen, de gewesten, de provincies en de gemeenten;
  • De instellingen voor hoger onderwijs, georganiseerd, erkend of gesubsidieerd krachtens de federale wetgeving of de gemeenschapswetgeving (universiteiten, academies, hogescholen, hogere instituten, …);
  • De internationale organisaties van publiek recht waarvan België lid is (Europese Unie, …);
  • De stichtingen van openbaar nut erkend bij koninklijk besluit.

Het bewijs dat een beurs effectief is toegekend door een overheid of een instelling aangewezen bij artikel 1/1 van het koninklijk besluit van 08.10.1981 wordt geleverd door het standaardformulier afgegeven door deze overheid of deze instelling of door een attest afgegeven door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

Standaardformulier - PDF

Voor wie ?

  • de student ingeschreven aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs, maar ook de student die is ingeschreven aan een ander type van instelling;
  • de onderzoeker die een gastovereenkomst met een erkende Belgische instelling heeft ondertekend;
  • de student die wenst te studeren in België na de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie te hebben verkregen;
  • de onderzoeker die onderzoekswerk in België wenst te verrichten na de status van langdurig ingezetene in een andere lidstaat van de Europese Unie te hebben verkregen.