Getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt

De algemene regel is dat elke persoon die 18 jaar of ouder is en die langer dan 90 dagen in België wenst te verblijven een getuigschrift waaruit de afwezigheid van veroordelingen wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht blijkt moet voorleggen (een uittreksel uit het strafregister, enz.)

Dit document moet worden opgesteld door de bevoegde overheid van het land van oorsprong of van herkomst, binnen de zes maanden die voorafgaan aan de indiening van de visumaanvraag.

In voorkomend geval legt de aanvrager uit waarom hij geen getuigschrift voorlegt, of waarom hij een getuigschrift voorlegt dat meer dan zes maanden vóór de indiening van zijn visumaanvraag werd afgegeven.