Pre-identificatie

Het is in het belang van de vreemdeling, van de overheid van het land van herkomst en van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de identificatieprocedure snel verloopt. Om onnodig lange opsluitingen te vermijden streeft de Dienst Vreemdelingenzaken er naar om de identiteit en de nationaliteit van de onwettig verblijvende onderdanen van derde landen te bepalen vooraleer deze personen met het oog op hun verwijdering in een gesloten centrum worden ondergebracht. Het voordeel van deze aanpak is dat het identificatieproces niet meer na de opsluiting moet worden opgestart. Men moet dan enkel de reistitel ophalen bij de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen.

De onwettig verblijvende vreemdelingen die omwille van feiten van gemeen recht opgesloten zijn, worden na het uitzitten van hun straf ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Dienst Vreemdelingenzaken neemt dan een beslissing, in functie van de verblijfssituatie van de betrokken persoon en het potentieel gevaar dat hij voor de maatschappij vormt. Sinds 2005 beschikt de Dienst Vreemdelingenzaken over een operationele dienst die zich uitsluitend bezighoudt met de identificatie van de in de gevangenis verblijvende vreemdelingen. Om dit te doen werden terugkeerbegeleiders benoemd. Zij moeten de onwettig verblijvende persoon ervan overtuigen om gegevens met betrekking tot zijn identiteit en nationaliteit te verstrekken. Het is in het belang van de betrokken persoon dat hij meewerkt, aangezien dat een invloed zou kunnen hebben op de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank, die een vervroegde vrijlating toekent op basis van verschillende elementen, onder andere de bereidheid om mee te werken aan de identificatie en de terugkeer. De terugkeerbegeleiders bemiddelen ook tussen de vreemdelingen die in de gevangenis verblijven en de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens een gesprek moet de terugkeerbegeleider de gedetineerde de noodzakelijke uitleg in verband met zijn administratieve situatie verschaffen. Om een snelle en efficiënte repatriëring vanuit een gevangenis te organiseren en om te vermijden dat een voormalige gedetineerde naar een gesloten centrum wordt overgebracht is het dus van wezenlijk belang dat deze persoon geïdentificeerd is vooraleer hij vrijgelaten wordt. Dit is ook in het belang van de vreemdeling, zodat zijn administratieve vasthouding niet onnodig verlengd wordt nadat hij zijn straf uitgezeten heeft.