Verblijf te beëindigen

De wet van 15 december 1980 voorziet ook in de mogelijkheid om het verblijf van een persoon die een verblijfsvergunning heeft gekregen te beëindigen indien deze persoon een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale veiligheid. Er wordt rekening gehouden met de feiten van het geval (en de ernst en de gevolgen ervan), en met de vraag of de betrokkene nog steeds een reële en actuele bedreiging zou kunnen vormen.

De betrokkene moet worden gehoord voordat een beslissing tot beëindiging van zijn verblijf wordt genomen. Er wordt rekening gehouden met de gezinssituatie van de betrokkene, alsmede met de duur van het verblijf, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de economische, sociale en culturele integratie en de banden met het land van herkomst.

Een beslissing tot beëindiging van het verblijf kan vergezeld gaan van een en een , die ook kunnen variëren naar gelang van de individuele situatie van de betrokkene.