Documenten en attesten

Wanneer u uw eerste verzoek om indient, hebt u 8 werkdagen om u te melden bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

De gemeente is bevoegd om een attest van immatriculatie (model A) af te geven, dat geldig is gedurende 4 maanden vanaf de datum van het verzoek om internationale bescherming. Dit kan telkens met 8 maanden worden verlengd, tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken anders adviseert.

In geval van een volgende verzoek  (2e, 3e...) wordt een afgegeven. Dit document zal door de Dienst Vreemdelingenzaken worden verlengd totdat het CGVS een beslissing heeft genomen.

Als uw aanvraag door het CGVS wordt verklaard, kan de gemeente, zonder voorafgaande opdracht van de Dienst Vreemdelingenzaken, een attest van immatriculatie afleveren dat 4 maanden geldig is vanaf de datum van afgifte. Het attest wordt verlengd totdat een definitief besluit over uw aanvraag is genomen.

Uw verzoek moet per e-mail overgemaakt worden aan de administratieve cel van de dienst (zie hieronder).

Na een individueel onderzoek van uw lopende procedure ontvangt u een e-mail met de redenen voor de goedkeuring of weigering van de verlenging.

Als de verlenging wordt toegestaan, wordt een attest bij de e-mail toegevoegd. U dient dit document af te drukken en bij uw te voegen. Dit attest zal de geldigheid van uw - quinquies verlengen.

Het is belangrijk te weten dat dit attest geen waarde heeft indien het niet gekoppeld is aan de bijlage 26quinquies

extend26qq [at] ibz.fgov.be

U moet naar de politie gaan om het verlies van uw bijlage aan te geven. Deze verklaring van verlies moet per e-mail worden verstuurd aan de administratieve cel van de dienst (zie hieronder). Uw aangifte zal individueel worden onderzocht en indien u aan de voorwaarden voldoet, zal een duplicaat van de / aan de gemeente van uw hoofdverblijfplaats worden verstuurd. De gemeente zal u contacteren om u het document te overhandigen.

duplicate26-26qq [at] ibz.fgov.be

Indien u uw identiteitsdocumenten heeft afgegeven in het kader van een verzoek om bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en deze documenten wenst terug te krijgen, dient u volgende procedure te volgen:

  • U dient een afspraak te maken via e-mail in één van de drie landstalen of in het Engels naar cid.teruggavedocumenten [at] ibz.fgov.be waarin u vraagt om deze documenten (eventueel ook voor uw familieleden) terug te krijgen;
  • In deze mail moet duidelijk vermeld staan waarom u deze documenten terugvraagt, vergezeld van de nodige bewijsstukken.
  • Opgelet : Indien u een beschermingsstatuut gekregen heeft, moeten de documenten rechtstreeks aangevraagd worden bij het CGVS; gelieve uw aanvraag dan te sturen naar Cgra-cgvs.IDdoc [at] ibz.fgov.be. De documenten zullen dan op afspraak door deze dienst teruggegeven worden (behalve het nationaal paspoort indien het om een erkenning als vluchteling betreft).
  • Zonder gegronde reden zullen de documenten NIET teruggegeven worden. U zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

U zal van DVZ een uitnodiging ontvangen met het juiste tijdstip waarop u zich kunt aanbieden bij DVZ. Het heeft geen zin u bij DVZ aan te bieden zo lang u deze uitnodiging niet heeft ontvangen. Elke volwassene dient zich persoonlijk aan te bieden en dient een ontvangstbewijs te ondertekenen. De documenten van de begeleide minderjarige kinderen worden aan de ouders meegegeven. In geval van documenten van een niet-begeleide minderjarige, kan de NBMV samen met zijn/haar voogd deze documenten recupereren of kan de voogd alleen deze documenten afhalen. Gelieve steeds een kopie van uw uitnodiging bij te hebben.