Gehoor Pachecogebouw

Neen, u wordt steeds uitgenodigd voor een gehoor op een specifieke datum en op een exact tijdstip.

Vragen over het gehoor en de organisatie ervan kunnen (door uzelf of uw advocaat) gestuurd worden naar asile.interviews [at] ibz.fgov.be.

Vragen betreffende het gehoor en de organisatie ervan kunnen (door de voogd of de advocaat) gestuurd worden naar asile.interviews [at] ibz.fgov.be.

Neen, omwille van praktische redenen is dit niet mogelijk. De Dienst Vreemdelingenzaken stelt tolken ter beschikking.

Indien u niet aanwezig kan zijn op de voorziene datum, moet dit zo snel mogelijk worden meegedeeld aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De motieven die u aanhaalt moeten gegrond zijn.

Contact : asile.interviews [at] ibz.fgov.be 

Het gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken is er in de eerste plaats op gericht om te bepalen of België verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek, op basis van de Verordening (EG) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (herschikking).

Indien België niet verantwoordelijk is voor de behandeling van uw verzoek, maar wel een ander land van de Europese Unie, alsook Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein, zal een beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten worden betekend.

Na het gehoor maakt de Dienst Vreemdelingenzaken uw dossier over aan het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), zodat deze uw verzoek kan onderzoeken.

U moet zich met deze ontvankelijkheidsbeslissing wenden tot de gemeente van uw hoofdverblijfplaats. De gemeente kan een inschrijvingsbewijs afgeven dat 4 maanden geldig is vanaf de datum van afgifte en dat kan worden verlengd zonder tegenbericht van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Een bevel om het grondgebied te verlaten in het kader van de procedure internationale bescherming wordt betekend op de “gekozen woonplaats”: dit is het adres waarop u aangaf uw correspondentie met de DVZ of het CGVS te willen ontvangen tijdens uw procedure. Bij gebrek aan woonplaatskeuze, wordt u geacht woonplaats te hebben gekozen bij het CGVS en dient u correspondentie daar af te halen. Elke wijziging van gekozen woonplaats dient via aangetekend schrijven te worden gemeld aan de DVZ of het CGVS.

U kan binnen de 30 dagen na de kennisgeving van het bevel om het grondgebied te verlaten een beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.