Vaststellen van de duurzame oplossing

Vaststellen van de duurzame oplossing
 

Nadat het interview heeft plaatsgevonden, wordt bekeken wat de duurzame oplossing kan zijn. De wet voorziet 3 mogelijkheden:

  • gezinshereniging in het land waar de ouders zich wettelijk bevinden
  • terugkeer naar het land van herkomst of naar het land waar de NBMV mag verblijven
    • ofwel onder de hoede van de ouders of andere volwassenen die voor hem zullen zorgen
    • ofwel onder de hoede van overheidsinstanties of niet-gouvernementele organisaties
  • machtiging tot het verblijf in België.

Bij het bepalen van de duurzame oplossing geeft de Dienst Vreemdelingenzaken voorrang aan de vrijwaring van de eenheid van het gezin, krachtens artikel 61/17 van de wet van 15.12.1980 en de artikelen 9 en 10 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 20.11.1989 inzake de rechten van het kind en het hoger belang van het kind. Er wordt nagegaan of er garanties op adequate opvang en verzorging aanwezig zijn, rekening houdend met de leeftijd van de NBMV en zijn mate van zelfstandigheid.
 
- De duurzame oplossing is niet in België

Als de duurzame oplossing een terugkeer is naar het land van herkomst of naar het land waar hij een verblijfsrecht heeft, levert de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel tot terugbrenging (bijlage 38) af, waarvan de voogd in kennis wordt gesteld.

 
- Zoektocht naar de duurzame oplossing

Als de duurzame oplossing nog niet kan worden bepaald, levert de Dienst Vreemdelingenzaken een attest van immatriculatie (AI) af dat 6 maanden geldig is.

Een maand voor het verstrijken van de termijn van het AI, dient de voogd per mail via minors [at] ibz.fgov.be een aanvraag voor verlenging van dit document in, met alle gegevens en documenten met bewijskracht die met het voorstel van duurzame oplossing te maken hebben, dat wil zeggen:

- het voorstel voor een duurzame oplossing;
- de gezinssituatie van de NBMV;
- elk specifiek element dat met de specifieke situatie van de NBMV verbonden is;
- het bewijs van regelmatig schoolbezoek.

Gelet op de specifieke situatie van de jongere, kan de Cel Kwetsbaren een nieuw interview organiseren met de NBMV en zijn voogd.

Als de duurzame oplossing nog steeds niet kan worden bepaald, wordt het AI met 6 maanden verlengd.

  • De duurzame oplossing is in België

Als de duurzame oplossing is gesitueerd in België, levert de Dienst Vreemdelingenzaken een machtiging tot verblijf af die een jaar geldig is (A-kaart), op overlegging van het origineel nationaal paspoort. 

Als het paspoort niet kan worden overgelegd, levert de voogd de bewijzen van alle stappen die werden ondernomen om de identiteit van zijn pupil te bewijzen door overlegging van de officiële documenten van de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong, van verblijf of van doorreis. Deze officiële documenten moeten het mogelijk maken om vast te stellen dat er een fysieke band bestaat tussen de houder en de NBMV en mogen niet opgesteld zijn op basis van verklaringen van de NBMV. De onmogelijkheid om een officieel document te bekomen die de identiteit bewijst, wordt door de Dienst Vreemdelingenzaken geval per geval beoordeeld, op basis van bewijselementen die voldoende ernstig, objectief en overeenstemmend zijn.