Procedure Duurzame Oplossing

Procedure Duurzame Oplossing

De voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) kan voor zijn pupil een aanvraag voor een machtiging tot verblijf indienen bij de Cel Kwetsbaren van de Dienst Vreemdelingenzaken, krachtens de artikelen 61/14 en volgende van de Vreemdelingenwet. Het betreft de zgn. procedure duurzame oplossing.

De Cel Kwetsbaren van de DVZ organiseert een interview met de NBMV in aanwezigheid van zijn voogd en zal vervolgens, op basis van de elementen in het dossier, de duurzame oplossing vaststellen.

Indien de duurzame oplossing het verblijf in België is, blijft de Cel Kwetsbaren van de DVZ bevoegd voor het toekennen van verblijfsdocumenten tot aan de meerderjarigheid of tot aan de machtiging tot onbeperkt verblijf. De voogd bezorgt in het kader hiervan onder andere de bewijsgegevens die betrekking hebben op het levensproject van de minderjarige in België aan de DVZ.

Contact
minors [at] ibz.fgov.be 
Tel: 02/488.97.17