Au pair-jongere

De au pair-jongere is een jongere die tijdelijk in een gezin wordt opgenomen. Hij geniet kost en inwoning bij dit gezin, in ruil voor lichte dagdagelijkse huishoudelijke taken.  Door deel te nemen aan het gezinsleven kan deze jongere zijn taalkennis vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling verruimen door een betere kennis van het gastland.

Op de site van de FOD Werkgelegenheid vindt u meer informatie over het statuut van au pair-jongere.

Het gastgezin moet de machtiging om de au pair-jongere te werk te stellen aan het bevoegde Gewest vragen. Het gezin moet een medisch attest en een arbeidsovereenkomst bij de aanvraag voegen.

Indien het Gewest de machtiging om de au pair-jongere te werk te stellen toekent, geeft het, via het gemeentebestuur van de verblijfplaats van het gezin, een werkvergunning aan het gastgezin af. Het gezin moet deze werkvergunning naar de au pair-jongere sturen.

Op de website van de Gewesten vindt u alle informatie over de voorwaarden die door het gastgezin en de au pair-jongere moeten worden vervuld om de tewerkstellingsvergunning en de werkvergunning te bekomen.

De au pair-jongere die gemachtigd is om in België te werken, moet een visum D (nationaal visum lang verblijf) aanvragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de plaats waar hij gewoonlijk verblijft in het buitenland. De procedure die moet worden gevolgd om deze aanvraag in te dienen, wordt uitgelegd op de website van de diplomatieke post en/of de externe dienstverlener waarmee de post samenwerkt (VFS Global, TLS Contact).

De au pair-jongere moet ook het bewijs van de volledige betaling van de retributie voorleggen, evenals de (originele) werkvergunning, een getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht en een medisch attest waaruit blijkt dat hij niet lijdt aan een van de ziekten die een gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt gepubliceerd op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

www.diplomatie.be

De au pair-jongere die een visum D ontvangen heeft, moet zich binnen de acht dagen na zijn binnenkomst in België aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, om zijn inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van een verblijfstitel (A-kaart) aan te vragen.

De machtiging tot verblijf is beperkt en mag niet langer dan een jaar duren.