Werknemer ICT (overgeplaatste persoon of aanvraag voor lange-termijnmobiliteit ‘ICT’ )

[Koninklijk besluit van 6 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69duodecies betreft]

De nieuwe regelgeving tracht het eenvoudiger te maken voor multinationale ondernemingen gevestigd buiten de Unie om bepaalde personeelsleden voor beroepsactiviteiten of opleiding, tijdelijk te detacheren naar een entiteit van dezelfde onderneming of een onderneming die tot dezelfde groep behoort, gevestigd in de Unie.

Vanaf 16 december 2021 kan een multinationale onderneming een gecombineerde vergunning aanvragen voor een gedetacheerd personeelslid.

Hiertoe worden twee mogelijke overplaatsingen voorzien:

Rechtstreekse detachering naar België

Hierbij gaat het over de mogelijkheid voor een onderdaan van een derde land die op het tijdstip van de aanvraag buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie verblijft om een aanvraag in te dienen om België binnen te komen om er te verblijven en te werken voor meer dan 90 dagen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming als leidinggevende, specialist of stagiair-werknemer.

België is de eerste lidstaat, of de lidstaat verantwoordelijk voor het afleveren van de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, wanneer de werknemer het langst in België komt werken. 

De maximale totale duur van de overplaatsing is 3 jaar voor een leidinggevende of een specialist en 1 jaar voor een stagiair.

Mobiliteit via een andere lidstaat

Wanneer een onderdaan van een derde land in een andere lidstaat de status van binnen een onderneming overgeplaatste persoon heeft gekregen, kan hij gebruik maken van zijn recht op mobiliteit om in België te komen werken. Hij kan in België enkel komen werken voor een entiteit van dezelfde onderneming of een onderneming die behoort tot dezelfde groep van ondernemingen als deze waarmee hij reeds verbonden is met een arbeidsovereenkomst, gevestigd in het buitenland.

De mobiliteit in België kan zowel van korte duur zijn (tot 90 dagen) als van lange duur (meer dan 90 dagen).

België is bij mobiliteit de zogenaamde tweede lidstaat. Enkel bij lange-termijnmobiliteit moet een aanvraag ingediend worden voor een vergunning voor lange-termijnmobiliteit “ICT”.

Houders van een geldige vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon afgeleverd door een andere lidstaat kunnen in het kader van korte-termijnmobiliteit op grond van de algemene regels van toepassing op kort verblijf naar België reizen. Er is geen voorafgaande kennisgeving vereist.