Overplaatsing binnen een onderneming: aanvraag, verblijfsvergunning, verlenging

Verloop van de unieke procedure voor het verkrijgen van een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon en de vernieuwing (I-kaart)

 

Indienen van de aanvraag

Het is de in België gevestigde onderneming waar de onderdaan van een derde land wilt komen werken die de aanvraag moet indienen bij de bevoegde regionale autoriteit, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap. De aanvraag kan ingediend worden via een specifieke unieke procedure via het Uniek Loket.

In te dienen documenten

De aanvraag moet zowel de documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid als de machtiging tot verblijf, bevatten.

De documenten met betrekking tot de machtiging tot verblijf zijn de volgende:

 • het bewijs van de betaling van de retributie;
 • een kopie van het paspoort of de daarmee gelijkgestelde reistitel dat of die aan de door artikel 6, § 1, a), van de Schengengrenscode voorziene geldigheidsvoorwaarden voldoet;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land over toereikende bestaansmiddelen beschikt;
 • het bewijs dat de onderdaan van een derde land over een ziektekostenverzekering beschikt;
 • een medisch getuigschrift;
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document indien de onderdaan van een derde land ouder is dan achttien jaar.

De documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid kunnen gevonden worden op de website van de bevoegde regionale autoriteit.

Aanvullende documenten

De Dienst Vreemdelingenzaken kan om aanvullende documenten vragen. Deze moeten binnen een termijn van 15 dagen worden ingediend. De termijn voor het nemen van een beslissing wordt geschorst tijdens deze periode.

Beslissingstermijn

De beslissing wordt binnen de 90 dagen nadat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard genomen.

Positieve beslissing

Wanneer beide bevoegde overheden een positieve beslissing nemen, wordt een bijlage 46 betekend en eveneens verzonden naar de diplomatieke post.

Negatieve beslissing

Wanneer het Gewest en/of de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt, wordt de aanvraag geweigerd. Deze beslissing neemt de vorm van een bijlage 48.

Een beroep kan ingediend worden tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en/of bij de bevoegde minister tegen de beslissing van de regionale bevoegde autoriteit.

Visum

Wanneer zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als de bevoegde regionale autoriteit een positieve beslissing nemen, wordt deze aan de onderdaan van een derde land betekend via een bijlage 46. Met deze bijlage 46 kan de onderdaan van een derde land zich aanmelden bij de bevoegde diplomatieke post in het buitenland voor het verkrijgen van een visum lang verblijf (D) waarmee hij of zij naar België kan komen.

Aanmelding bij de gemeente

De onderdaan van een derde land moet zich met het visum lang verblijf (D) binnen acht werkdagen na binnenkomst in België naar het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats begeven, met het oog op zijn inschrijving in het vreemdelingenregister en de afgifte van zijn vergunning voor binnen een onderneming overgeplaatste persoon (bijlage 60, I-kaart).

In afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats en de afgifte van de I-kaart, geeft de burgemeester of zijn gemachtigde onmiddellijk een voorlopig verblijfsdocument overeenkomstig het model in bijlage 49 af aan de betrokkene. Dit document is vijfenveertig dagen geldig en kan iedere keer met dezelfde duur verlengd worden, totdat de I-kaart wordt afgegeven.

In afwachting van het verkrijgen van zijn elektronische I-kaart kan de binnen een onderneming overgeplaatste persoon werken in België op basis van de bijlage 49.

Indienen van de aanvraag

Het is de in België gevestigde onderneming waar de onderdaan van een derde land werkt die ook de aanvraag voor vernieuwing moet indienen bij de bevoegde regionale autoriteit.

De aanvraag moet ingediend worden twee maanden voor het einde van de I-kaart. De aanvraag kan ingediend worden via het Uniek Loket.

In te dienen documenten

De aanvraag tot vernieuwing moet zowel de documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid als de machtiging tot verblijf, bevatten.

De documenten met betrekking tot de vernieuwing van de machtiging tot verblijf zijn de volgende:

 • een kopie van het paspoort van de betrokkene of van de daarmee gelijkgestelde reistitel, overeenkomstig artikel 6, § 1, a), van de Schengengrenscode;
 • een kopie van de ‘oude’ I-kaart;
 • het bewijs dat de binnen een onderneming overgeplaatste persoon over toereikende bestaansmiddelen beschikt; 
 • het bewijs dat de binnen een onderneming overgeplaatste persoon over een ziektekostenverzekering beschikt.

De documenten met betrekking tot de toelating tot de arbeid kunnen gevonden worden op de website van de bevoegde regionale overheid.

Beslissingstermijn

De beslissing wordt binnen de 90 dagen nadat de aanvraag ontvankelijk werd verklaard, genomen.

Positieve beslissing

Wanneer zowel de Dienst Vreemdelingenzaken als de bevoegde regionale overheid een positieve beslissing nemen, wordt een bijlage 46 betekend en eveneens verzonden naar de gemeente.

Negatieve beslissing en einde van het verblijf

Wanneer het Gewest en/of de Dienst Vreemdelingenzaken een negatieve beslissing neemt wordt de aanvraag geweigerd. Deze beslissing neemt de vorm van een bijlage 48.

Indien een einde wordt gesteld aan het verblijf als binnen een onderneming overgeplaatste persoon wordt deze beslissing genomen in de vorm van een bijlage 52.

Een beroep kan ingediend worden tegen de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en/of bij de bevoegde minister tegen de beslissing van de regionale bevoegde autoriteit.

 

Aanmelding bij de gemeente

De ICT’er meldt zich met de bijlage 46 aan bij het gemeentebestuur om de vernieuwing van zijn I-kaart te bekomen.

Het gemeentebestuur zal onverwijld de verblijfsvergunning (I-kaart) vernieuwen.

Tijdelijke verblijfsvergunning in het kader van de vernieuwing van de vergunning

Wanneer de ICT’er een aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsvergunning heeft ingediend, is het mogelijk dat de bevoegde regionale overheid en de Dienst Vreemdelingenzaken nog geen beslissing hebben genomen vóór het verstrijken van de geldigheid van de I-kaart.

In dat geval moet de ICT’er zich aanmelden bij het gemeentebestuur en geeft het gemeentebestuur aan de betrokkene, op diens verzoek, een attest conform het model in bijlage 49 af, op voorlegging van de volgende documenten:

 • zijn verblijfsvergunning (I-kaart) die verstreken is;
 • het door de gewestelijke overheid afgegeven document dat bewijst dat de aanvraag tot vernieuwing ontvankelijk is.

Het attest dekt voorlopig het verblijf van de betrokkene op het grondgebied van het Rijk. Hij kan enkel werken indien de bevoegde regionale overheid reeds een positieve beslissing heeft genomen omtrent de toelating tot de arbeid. Het attest is dertig dagen geldig en kan eenmaal met eenzelfde periode verlengd worden.