Beroepskaart

 
Beroepskaart

De onderdaan van een die een zelfstandige activiteit wil uitoefenen in België moet over een beroepskaart beschikken, tenzij hij vrijgesteld is.

De informatie over de voorwaarden voor het verkrijgen van de beroepskaart, de gevallen van vrijstelling, de indiening en het onderzoek van de aanvraag, het ondernemingsloket, de formaliteiten die moeten worden vervuld om de activiteit te kunnen uitoefenen, de geldigheidsduur van de kaart, de voorwaarden voor verlenging, enz. wordt gepubliceerd op de website van de Gewesten.

Verblijfsvergunning

De onderdaan van een derde land die een zelfstandige activiteit van meer dan 90 dagen in België komt uitoefenen moet ook gemachtigd zijn om er meer dan 90 dagen te verblijven.

Als algemene regel moet hij/ze een D-visum (nationaal visum voor lang verblijf) aanvragen bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal dat bevoegd is voor hun verblijfplaats en de volgende documenten voorleggen:

  • het bewijs van de betaling van de retributie, indien hij aan deze verplichting onderworpen is;
  • de beslissing van het Gewest om de beroepskaart toe te kennen;
  • een geneeskundig getuigschrift waaruit blijkt dat hij niet lijdt aan één van de in de bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten; 
  • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, afgegeven door het land van oorsprong of het land van zijn laatste verblijfplaats, dat niet ouder is dan zes maanden en bevestigt dat hij niet veroordeeld is geweest voor misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.
Ondernemingsloket

Na de aankomst in België zal de houder van een D-visum zich bij het ondernemingsloket dat vermeld wordt op het aanvraagformulier voor een beroepskaart moeten aanmelden om er zijn beroepskaart af te halen.

Website van de Gewesten