[Artikel 10 van de wet van 15 december 1980]

De echtgenoot van een vreemdeling aan wie België de vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming heeft toegekend moet, met documenten, aantonen dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Huwelijk

De aanvrager moet gehuwd zijn met de gezinshereniger of een partnerschap in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden of het Verenigd Koninkrijk hebben afgesloten.

→ Een geldig bewijs van het huwelijk en, indien het om een huwelijk bij volmacht gaat, een kopie van de volmacht voorleggen. Indien de aanvrager of de gezinshereniger opnieuw in het huwelijk getreden is, het bewijs van de ontbinding van het vorige huwelijk, of het bewijs van het overlijden van de echtgenoot, voorleggen; of 

Bijzondere bepaling:

De aanvrager die geen authentieke akte kan voorleggen om zijn huwelijk te bewijzen moet uitleggen waarom hij dat niet kan doen en kan andere geldige bewijzen voorleggen. .  

De alternatieve documenten die kunnen worden aanvaard om het huwelijk te bewijzen worden over het algemeen vermeld door de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat die of dat bevoegd is voor de plaats waar de aanvrager verblijft. Deze documenten kunnen veranderen, indien de lokale praktijken of beleidsvormen, die het voorleggen van een specifiek document, tijdelijk of definitief, moeilijker of gemakkelijker maken, evolueren. 

  • Polygamie

De aanvrager heeft geen recht op gezinshereniging wanneer een andere echtgenoot van de gezinshereniger reeds in België verblijft. 

  • Leeftijd

De aanvrager en de gezinshereniger moeten meer dan 21 jaar oud zijn.  De minimumleeftijd wordt tot 18 jaar teruggebracht indien de echtgenoten bewijzen dat het huwelijk al vóór de aankomst van de gezinshereniger in België bestond.

→ De geboorteakte van de aanvrager en de gezinshereniger, of elk ander document dat hun leeftijd op geldige wijze aantoont, voorleggen.  

  • Verblijf

De gezinshereniger moet in België over de status van beschermde vreemdeling beschikken en moet er legaal verblijven. 

→ De beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om de vluchtelingenstatus te erkennen of subsidiaire bescherming toe te kennen, voorleggen, evenals een kopie van de verblijfstitel. 

  • Bestaansmiddelen

De gezinshereniger moet beschikken over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen om in zijn eigen behoeften en die van zijn familieleden te voorzien en om te voorkomen dat zij ten laste vallen van de openbare overheden.

Voor meer info : Stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen

Bijzondere bepaling:

De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij over bestaansmiddelen beschikt wanneer het huwelijk vóór zijn aankomst in België bestond en het verzoek tot gezinshereniging wordt ingediend binnen het jaar (12 maanden) na de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van subsidiaire bescherming door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  • Huisvesting

De gezinshereniger moet beschikken over voldoende huisvesting om het familielid of de familieleden dat of die gevraagd heeft of hebben om zich bij hem te komen voegen te herbergen, en die voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats, zoals bepaald in artikel 2 van Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor meer info : Voldoende huisvesting

Bijzondere bepaling:

De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij over voldoende huisvesting beschikt wanneer het huwelijk vóór zijn aankomst in België bestond en het verzoek tot gezinshereniging wordt ingediend binnen het jaar (12 maanden) na de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van subsidiaire bescherming door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  • Verzekering

De gezinshereniger moet een ziektekostenverzekering hebben die de risico's in België voor hemzelf en zijn familieleden dekt.

Voor meer info : Ziektekostenverzekering

Bijzondere bepaling:

De gezinshereniger moet niet bewijzen dat hij over een verzekering beschikt wanneer het huwelijk vóór zijn aankomst in België bestond en het verzoek tot gezinshereniging wordt ingediend binnen het jaar (12 maanden) na de erkenning van de vluchtelingenstatus of de toekenning van subsidiaire bescherming door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  • Volksgezondheid

De aanvrager moet een medisch attest voorleggen waaruit blijkt dat hij niet aangetast is door één van de in bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten die een gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren.

Voor meer info : Medisch attest

  • Openbare orde

De aanvrager moet een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document voorleggen.

Voor meer info : Uittreksel uit het strafregister.

  • Samenleven

De aanvrager moet met de gezinshereniger komen samenleven.

Het is mogelijk dat de Dienst Vreemdelingenzaken twijfel koestert in verband met de werkelijke intentie van de aanvrager en/of de gezinshereniger om een duurzame levensgemeenschap te creëren.  In dat geval kan de aanvrager en/of de gezinshereniger voor een onderhoud worden uitgenodigd en kan het advies van het parket worden gevraagd.

Indien het onderzoek aantoont dat het gaat om een huwelijk met het oog op het bekomen van een verblijfsvoordeel (bv. een verblijfstitel) zal de Dienst Vreemdelingenzaken het verzoek tot gezinshereniging waarschijnlijk weigeren.  Deze controles zullen ook gevolgen hebben voor de onderzoekstermijn van het verzoek tot gezinshereniging.