De rapporten hebben betrekking op de visumaanvragen van de onderdanen van een derde land. In het geval van een visum C (kort verblijf) gaat het enkel om de derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een visum om de buitengrenzen van de Schengenstaten te overschrijden.

Ze bevatten gegevens met betrekking tot de visumaanvragen die werden ingediend bij de Belgische ambassades en consulaten in het buitenland met het oog op een verplaatsing naar België, en bij de Belgische posten aan de buitengrenzen van de Schengenruimte.

Ze hernemen alle visumaanvragen, ongeacht of ze al dan niet voor beslissing aan de Dienst Vreemdelingenzaken werden overgemaakt.

De rapporten bevatten dus niet de visumaanvragen C (kort verblijf) die geen verplaatsing naar België beogen, maar die werden ingediend bij en behandeld door de Belgische ambassades en consulaten in vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat. Ze bevatten ook niet de visumaanvragen C (kort verblijf) met België als bestemming maar die werden ingediend bij en behandeld door andere Schengenstaten in vertegenwoordiging van België. Ten slotte bevatten ze evenmin de visumaanvragen C en D voor een verplaatsing naar Luxemburg die werden ingediend bij en behandeld door Belgische ambassades en consulaten.

De rapporten zijn maandelijks, maar vergelijken de evolutie van de afgelopen vijf jaar (lopend jaar inbegrepen).

De toegepaste methodologie wordt op het einde van elk rapport gedocumenteerd.