Visum D met het oog op een huwelijk of wettelijke samenwoning in België

 

Plannen voor huwelijk of wettelijke samenwoning met een Belg of een niet-EU-vreemdeling

Een niet-EU-vreemdeling die in België in het huwelijk wil treden of verklaren dat hij in België samenwoont met een Belg of een andere niet-EU-vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om in België te verblijven, en die na het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning een verzoek tot gezinshereniging wil indienen, moet een visum D aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats en de hieronder vermelde documenten voorleggen. [Welke documenten moeten worden ingediend met een aanvraag met het oog op...?]

Plannen voor huwelijk of wettelijke samenwoning met een EU-vreemdeling

Een niet-EU-vreemdeling die in België in het huwelijk wil treden of verklaren dat hij samenwoont met een EU-vreemdeling, en die na het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning een verzoek tot gezinshereniging wil indienen, kan bij de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats een binnenkomstvisum aanvragen op basis van de richtlijn 2004/38/EG of een visum D aanvragen.

In het eerste geval (binnenkomstvisum) moet de aanvrager aantonen dat hij de partner in de zin van artikel 47/1 van de wet van 15/12/1980 van de EU-burger is. In het tweede geval (visum D) moet de aanvrager de hieronder vermelde documenten voorleggen. [Welke documenten moeten worden ingediend met een aanvraag met het oog op… ?]

De algemene regel is dat vreemdelingen die naar België willen komen om er in gezinsverband te leven hun visumaanvraag persoonlijk moeten indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat-generaal die of dat bevoegd is voor hun woonplaats in het buitenland.

In landen waar een externe dienstverlener (TLS Contact, VFS Global, ...) visumaanvragen ontvangt namens de ambassade of het consulaat, moet de visumaanvraag bij deze dienstverlener worden ingediend.

Het wordt sterk aanbevolen om de praktische informatie op de website van de bevoegde Belgische ambassade/het bevoegd Belgisch consulaat-generaal en op de website van de dienstverlener die visumaanvragen ontvangt namens de ambassade/het consulaat-generaal te lezen vooraleer de  visumaanvraag wordt ingediend.

De lijst van de Belgische ambassades en consulaten wordt op de site van de FOD Buitenlandse Zaken gepubliceerd (www.diplomatie.belgium.be). 

De niet-EU-vreemdeling die een visum aanvraagt om in België in het huwelijk te treden moet de volgende documenten voorleggen:

 • het bewijs van de betaling van de retributie (229 euro);
 • een geldig paspoort of een daarmee gelijkgesteld reisdocument;
 • het bewijs dat de aanvrager en de toekomstige gezinshereniger ongehuwd zijn (bewijs van ongehuwde staat);
 • het bewijs dat de aanvrager en de toekomstige gezinshereniger op zijn minst 21 jaar oud zijn (project voor huwelijk tussen onderdanen van een derde land) of op zijn minst 18 jaar oud zijn (project voor huwelijk tussen een onderdaan van een derde land en een Belg);
 • een kopie van de akte van huwelijksaangifte die door de ambtenaar van de burgerlijke stand is opgesteld, binnen de zes maanden die aan de visumaanvraag voorafgaan;
 • een chronologische historiek van de relatie;
 • een kopie van de Belgische identiteitskaart of de verblijfstitel van de toekomstige gezinshereniger;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger een (gezamenlijke) ziektekostenverzekering (ziekenfonds), zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, heeft;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger over voldoende huisvesting, zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, beschikt;
 • het bewijs dat de aanvrager in het bezit is van een medische reisverzekering die gedurende drie maanden geldig is (minimale duur), ter dekking van de eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden, ter hoogte van 30 000 EUR (minimale dekking);
 • een medisch attest dat is opgesteld door een arts die erkend is door de diplomatieke of consulaire post, dat minder dan zes maanden oud is en aantoont dat de aanvrager niet aangetast is door één van de in bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten;
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, uitgereikt door het land van herkomst of door het land van de laatste verblijfplaats van de aanvrager, dat minder dan zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.
 

De niet-EU-vreemdeling die een visum aanvraagt met het oog op het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning in België moet de volgende documenten voorleggen: 

 • het bewijs van de betaling van de retributie (229 euro);
 • een geldig paspoort of een daarmee gelijkgesteld reisdocument.
 • het bewijs dat de aanvrager en de toekomstige gezinshereniger ongehuwd zijn (bewijs van ongehuwde staat);
 • het bewijs dat de aanvrager en de toekomstige gezinshereniger op zijn minst 21 jaar oud zijn, of op zijn minst 18 jaar oud zijn, indien de aanvrager en de toekomstige gezinshereniger op zijn minst een jaar vóór de aankomst van de toekomstige gezinshereniger in België samenwoonden;
 • een kopie van de Belgische identiteitskaart of de verblijfstitel van de toekomstige gezinshereniger;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger een (gezamenlijke) ziektekostenverzekering (ziekenfonds), zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, heeft;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger over voldoende huisvesting, zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, beschikt;
 • het bewijs dat de aanvrager in het bezit is van een medische reisverzekering die gedurende de volledige duur van het verblijf in België geldig is, ter dekking van de eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden, ter hoogte van 30 000 EUR (minimale dekking);
 • een medisch attest dat is opgesteld door een arts die erkend is door de diplomatieke of consulaire post, dat minder dan zes maanden oud is en aantoont dat de aanvrager niet aangetast is door één van de in bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten;
 • een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document, uitgereikt door het land van herkomst of door het land van de laatste verblijfplaats van de aanvrager, dat minder dan zes maanden oud is en waaruit blijkt dat hij niet veroordeeld werd wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.

Nuttige info : de partners mogen geen duurzame en stabiele relatie onderhouden met een andere persoon, ze mogen niet geviseerd worden door de artikelen 161 tot 163 van het Burgerlijk Wetboek (verboden familieband in het kader van een huwelijk) en ze mogen ook niet het voorwerp uitmaken van een beslissing op basis van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek (weigering van een project voor huwelijk door de ambtenaar van de burgerlijke stand).

Indien het onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf positief is, machtigt de Dienst Vreemdelingenzaken de afgifte van een visum  D met een geldigheidsduur van 6 maanden.

De nationale vermelding B47 [Machtiging tot verblijf beperkt tot 6 maanden - Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980 - Project voor huwelijk in België] of B48 [Machtiging tot verblijf beperkt tot 6 maanden - Art. 9 en 13 van de wet van 15/12/1980 - Project voor wettelijk samenwonen in België] wordt op de lijn «Opmerkingen» aangebracht. 

De houder van dit visum wordt geïnformeerd:

 • dat hij zich binnen de 8 dagen na zijn aankomst in België moet aanbieden bij de gemeente en zijn inschrijving in het vreemdelingenregister moet aanvragen;
 • dat hij gemachtigd is tot een verblijf van beperkte duur in België (6 maanden);
 • dat het huwelijk voor het verstrijken van de machtiging tot verblijf moet worden afgesloten of dat de verklaring van wettelijke samenwoning voor het verstrijken van de machtiging tot verblijf moet worden afgelegd;
 • dat het verzoek tot gezinshereniging onmiddellijk na het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning moet worden ingediend.   

Indien het onderzoek van de aanvraag voor een machtiging tot verblijf negatief is, weigert de Dienst Vreemdelingenzaken de afgifte van een visum D.

De vreemdeling kan een nieuwe aanvraag die rekening houdt met de reden van de weigering indienen. Hij kan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ook een beroep indienen tegen deze beslissing.

Nuttige info: de gemiddelde behandelingstermijn van een visumaanvraag met het oog op een huwelijk of wettelijke samenwoning in België is afhankelijk van de werklast van de dienst Gezinshereniging. Deze termijn bedraagt over het algemeen 3,5 à 4 maanden, vanaf de datum van indiening van de aanvraag. 

De gemeente geeft een bijlage 15 met een geldigheidsduur van 45 dagen af aan de houder van een visum D met een nationale vermelding B47 of B48 die vraagt om in het vreemdelingenregister te worden ingeschreven.

De gemeente controleert of deze houder daadwerkelijk op haar grondgebied verblijft. Indien het resultaat van deze controle positief is, overhandigt ze hem een A-kaart die 6 maanden geldig is. [Machtiging tot verblijf – Artikelen  9 & 13 van de wet van 15/12/1980]

Het project voor huwelijk of wettelijke samenwoning moet voor de vervaldatum van deze kaart verwezenlijkt worden. De kaart wordt niet vernieuwd. 

De vreemdeling die met het oog op een huwelijk of wettelijke samenwoning in België gemachtigd wordt om tijdelijk in België te verblijven moet onmiddellijk na het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning een verzoek tot gezinshereniging indienen bij de gemeente.

Hij moet enkel zijn paspoort en de huwelijksakte of de verklaring van wettelijke samenwoning voorleggen, aangezien de Dienst Vreemdelingenzaken de voorwaarden voor de gezinshereniging in het kader van de visumaanvraag gecontroleerd heeft.     

De gemeente geeft een A-kaart af aan de niet-EU-vreemdeling die voor het verstrijken van zijn machtiging tot verblijf in het huwelijk is getreden met een andere niet-EU-vreemdeling of een verklaring van wettelijke samenwoning met een andere niet-EU-vreemdeling heeft afgelegd.

De gemeente geeft een F-kaart af aan de niet-EU-vreemdeling die voor het verstrijken van zijn machtiging tot verblijf in het huwelijk is getreden met een Belg of een verklaring van wettelijke samenwoning met een Belg heeft afgelegd. 

De vreemdeling ontvangt een bevel om het grondgebied te verlaten indien het huwelijk niet werd afgesloten voor het verstrijken van de machtiging tot verblijf of indien de verklaring van wettelijke samenwoning niet werd afgelegd voor het verstrijken van de machtiging tot verblijf. [Bijlage 13– Koninklijk besluit van 08/10/1981]

Het minderjarig kind dat zijn vader of moeder in België wenst te begeleiden en na het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning een verzoek tot gezinshereniging wil indienen moet een visum D aanvragen bij de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats. [Machtiging tot verblijf – Artikel 9 van de wet van 15/12/1980]

Het minderjarig kind moet de volgende documenten voorleggen:

 • een geldig paspoort of een daarmee gelijkgesteld reisdocument;
 • het bewijs dat hij jonger is dan 18 jaar;
 • het bewijs dat hij ongehuwd is;
 • het bewijs dat hij afstamt van de vreemdeling die een visum aanvraagt met het oog op een huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning in België;
 • het bewijs dat hij in het bezit is van een medische reisverzekering die gedurende de volledige duur van het verblijf in België geldig is, ter dekking van de eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in een ziekenhuis of wegens overlijden, ter hoogte van 30 000 EUR (minimale dekking) ;
 • een medisch attest dat is opgesteld door een arts die erkend is door de diplomatieke of consulaire post, dat minder dan zes maanden oud is en aantoont dat de aanvrager niet aangetast is door één van de in bijlage bij de wet van 15 december 1980 opgesomde ziekten; [cf. bijlage 4 van het vademecum]
 • het bewijs dat de vreemdeling die een visum aanvraagt met het oog op een huwelijk of  het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning in België over het hoederecht beschikt en dat hij te zijnen laste is;
 • de toestemming van de andere houder van het hoederecht, indien het hoederecht gedeeld wordt;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger een (gezamenlijke) ziektekostenverzekering, zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, heeft  ;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger over voldoende huisvesting, zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, beschikt  ;
 • het bewijs dat de toekomstige gezinshereniger over stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen, zoals gedefinieerd in de bepalingen betreffende de gezinshereniging, beschikt.

Dit verzoek zal gelijktijdig met de visumaanvraag van de vader of de moeder door de Dienst Vreemdelingenzaken worden onderzocht.